Prosjekt avsluttet i 2011

Biblioteklaboratoriet
Den digitale borger
Digital fotoarv og bildedeling
Drammensbiblioteket - liv laga
Eventyrlørdag
Fortell meg
Fra papir til digitalt pensum
Hele Gjøvik leser
Hele Rogaland leser 2011
KKP-biblioteket - forprosjekt
La barna tale
Leselyst. Lost intranslation
Lokalt og digitalt - forprosjekt
Møteplasser for eldre
Ny formidling Olav Duun
Pilot regionalt konsortium
Prosjekt X
Spill for eldre - forprosjekt

 

Biblioteklaboratoriet
Prosjekteier: Høgskolen i Oslo, avd. JBI
Kontaktperson: Nils Pharo
Tidsperiode: 2011
Mål:
Biblioteklaboratoriet er et etablert prosjekt siden 2007, som ønsker å videreføre sin rolle som plattform for nettverks- og kompetansebygging knyttet til teknologisk utvikling i den norske biblioteksektoren. Videre ønsker vi å gjennomføre et påstartet arbeidet knyttet til utforskning av modeller og teknologi for kobling av brukerskapte data og metadata i norske bibliotekkataloger. Vi vil også arbeide med planlegging av et nordisk Biblioteklaboratorium.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Tjenesteutvikling
Ressurser:  Prosjektrapport (pdf), Blogg Biblioteklaboratoriet

 

Den digitale borger
Prosjekteier: Larvik bibliotek
Kontaktperson: Anne Verde
Tidsperiode: 2010-2011
Mål:
Målgruppen var i utgangspunktet alle som savnet basisferdigheter i forhold til bruk av elektroniske og digitale tjenester og medier. Metoden skulle være å arrangere både kurs, workshops og en-til-en-opplæring. Et ønsket resultat var å:
- sikre innbyggernes tilgang til kunnskap og informasjon ved å støtte opp under arbeidet med utviklingen av Larvik som e-kommune
- utvikle samarbeidsmodeller som bygger på bredden i undervisnings- og informasjonskompetansen hos partene i samarbeidet
- etablere ett eller flere nettverksteder ved å ta i bruk biblioteket som læringsarena og tilgjengelig datalab hos samarbeidende parter
- utvikle de ansattes kompetanse og sørge for tilgang til siste nytt innen teknologi for å kunne drive opplæring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Digital fotoarv og bildedeling
Prosjekteier: Modum bibliotek
Kontaktperson: Elin Mariboe-Hovde
Tidsperiode: 2011
Mål:
Vi vil tilrettelegge for enkel deling av bilder mellom bibliotekenes bildedatabaser og brukerne. Samtidig vil vi tilby nye digitale bildetjenester i biblioteket - tjenester som gir fleksible muligheter for bruk av bildene, og som er så enkle å bruke at brukergrensesnittet blir lavt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Drammensbiblioteket - liv laga
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Trond Minken
Tidsperiode: 2011
Mål:
Mål for prosjektet er å gjennomføre en evaluering av sambiblioteket i Drammen. Evaluering av Drammensbiblioteksamarbeidet vil bidra til at biblioteket kan justere retning, kommer videre og til at det kan forbedre sine tjenester til alle kundekategorier både når det gjelder kunnskap og kultur. Ved å spre kunnskap om erfaringene fra Drammen gjennom en profesjonell evaluering, vil bibliotek-Norge og andre kunne dra nytte av sambibliotekets erfaringer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Møteplass, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf),  Evaluering av Drammensbiblioteket  (pdf)

 

Eventyrlørdag
Prosjekteier: Sølvberget KF
Kontaktperson: Siri Odfjell Risdal
Tidsperiode: 2011
Mål:
Målsettinger: Gi førskolebarn en inngangsport til litteratur og lesing. Inspirere både barn og foreldre til lese- og fortellerglede, og til å skape historier selv. Stimulere barnas undringsevne og nysgjerrighet på livet. Styrke og utfordre publikums forestillingsevne og fantasi. Gi alle barnefamilier i Stavanger og omegn muligheten til å bli kjent med vår skriftlige og muntlige kultur.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innstasområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Fortell meg!
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Unni Minsås
Tidsperiode: 2011
Mål:
Prosjektet handler om å utvikle samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring på området norskopplæring for fremmedspråklige. Voksne fremmedspråklige lager historier på norsk, skriftlig, muntlig og digitalt sammen med egne barn og med støtte både fra voksenopplæring og bibliotek. Prosjektet er ett av to norske prosjekter som inngår i det nordiske Rom for dannelse, der Nasjonalbiblioteket selve er part, og der målet er å finne gode samarbeidsmodeller mellom bibliotek og voksenopplæring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf),  Blogg Fortell meg , Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel)

 

Fra papir til digitalt pensum
Prosjekteier: Universitets- og høgskolerådet
Kontaktperson: Sigrid Tollefsen
Tidsperiode: 2011
Mål:
Prosjektet skal gjennom en kartlegging gi kunnskap omhvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser. Prosjektet skal kartlegge UH-bibliotekenes dekningsgrad av elektronisk tilgjengelig materiale i form av pensum ved universitetene og høgskolene. Prosjektet fokuserer på bibliotekets rolle i overgangen fra papirbasert til digitalt pensum og hvordan bibliotekene kan bidra inn i institusjonenes arbeidsflyt på dette området. En slik kartlegging vil bidra til at bibliotekene og institusjonene øker sin bevissthet i forhold til hvordan de vil løse tilgang til pensumlitteratur fremover når mer og mer av pensum blir tilgjengelig digitalt. Kartleggingen vil også gi institusjonene verdifull informasjon i forhold til klareringssystemet som Kopinor nå arbeider med. Resultatene fra en kartlegging vil gi institusjonene bedre anledning til et koordinert samarbeid og modell for å vurdere strategisk oppbygging av nettressurser, gjennom f. eks.avtalelisensiering. Kartleggingen vil forhåpentligvis også gi informasjon om forskjeller mellom fagområder, programnivå og ulikheter mellom klassiske universitetsfag vs profesjonsfag. I tillegg vil vi få kunnskap om ulikheter mellom dekningsgrad nettressurser kan skyldes institusjonen satsing på e-ressurser og ikke nødvendigvis fagområde.
UHR står som eier av prosjektet gjennom bibliotekutvalget. Dette fordi prosjektet har nasjonale overføringsverdier og resultatene vil bli brukt videre inn i arbeidet i bl. a. bibliotekutvalget og i UH-sektoren. UHR vil gjøre resultatene kjent for sektoren gjennom prosjektets avsluttende seminar/workshop, i tillegg til skriftlig informasjon. Kunnskapen som innhentes gjennom prosjektet vil også være et utgangspunkt for en kartlegging av på hvilke områder det er grunnlag for et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og UH-sektoren for å sikre smidige lisensløsninger for digital tilgang til norsk materiale og utnyttelse av Nasjonalbibliotekets digitale ressurser.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 170 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
 

Hele Gjøvik leser
Prosjekteier: Gjøvik bibliotek
Kontaktperson: Arne Moen
Tidsperiode: 2011
Mål:
Gratis bok til kommunens innbyggere fra biblioteket – én stor felles leseopplevelse! I 2011 feirer Gjøvik by 150-årsjubileum. Gjøvik bibliotek ønsker å benytte denne anledningen til å markere seg gjennom å utvikle og styrke biblioteket som et attraktivt møte-, kultur- og lærested for så mange innbyggere som mulig. Gjøvik kommune har som målsetting å videreutvikle biblioteket etter litteraturhustanken. Byjubileet i 2011 kan være et kick-off til denne satsingen. Vi søker derfor Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler til å gjennomføreaksjonen Hele Gjøvik leser! etter modell fra Stavanger og Rogaland. Resultatmål: Få flest mulig leseglade innbyggere, og å få markedsført biblioteket gjennom ekstra synliggjøring i jubileumsåret.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Hele Rogaland leser 2011
Prosjekteier: Sølvberget KF
Kontaktperson: Ingeborg Sanner
Tidsperiode: 2011
Mål:
Gi innbyggerne i Rogaland en felles leseropplevelse og øke interessen for samtidslitteratur. Løfte fram tegneserieromanen som sjanger og synliggjøre en ung og lovende forfatter fra regionen. Satse spesielt på unge lesere og de som leser lite.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

KKP-biblioteket - forprosjekt
Prosjekteier: Kongsberg kommune
Kontaktperson: Geirr Karlsen
Tidsperiode: 2011
Mål:
Prosjektet vil være bibliotekenes forberedelse mot en eventuell samlokalisering ved realisering av Kunnskap- og kulturpark Kongsberg. Vi vil se på nye løsninger for samarbeid mellom ulike bibliotek, hvor bibliotekenes forskjellige målsettinger, behov og brukergrupper ivaretas. Samtidig vil vi utnytte nærheten en samlokalisering gir, til kompetanseoverføring og effektiv arealbruk. KKP-biblioteket vil bidra til å gi brukerne nye kontaktflater og vil bidra til å realisere “Kongsbergsskolens” målsetting som enkle overganger mellom de forskjellige utdanningsinstitusjonene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

La barna tale
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Annike Selmer
Tidsperiode: 2011
Mål:
Bidra til barns språkutvikling og egenaktivitet gjennom bruk av fortellinger og litteratur. Utprøve, forankre og inspirere til variert bruk av litteratur i språkopplæringen. Fremme kontakt mellom skole, folkebibliotek og utdannings- og forskningsinstitusjonen Høgskolen i Oslo. Finne fram til enenkel arbeidsmetode, som lett kan overføres til andre.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Leselyst. Lost in translation
Prosjekteier: Foreningen !les
Kontaktperson: Kristine Isaksen
Tidsperiode: 2011
Mål:  Å skape positiveog lystbetonte møter mellom ungdom med flerkulturell bakgrunn og litteraturen.Det å bidra til å skape positive holdninger til litteraturen, med påfølgendebedring av lesevaner og -ferdigheter, kan få langsiktige positive virkningerbåde for den enkelte og samfunnet. Promotere litteraturen og formidlingen avden som mulige yrkesveier for å sikre et kulturelt mangfold i det litteræreNorge for framtiden.  Å benytte ungdomsom en ressurs i arbeidet med å identifisere hindre for leselyst og hvordandisse kan overkommes. Dette er erfaringer som skal spres innen skoleverket og litteraturformidlingsmiljøet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 110 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Lokalt og digitalt - forprosjekt
Prosjekteier: Bærum kommune, Bekkestuabibliotek
Kontaktperson: Heikki Knutsen
Tidsperiode: 2011
Mål:
Overordnet målsetting er å skape økt interesse for Bærums historie ved å tilrettelegge og formidle digitalt materiale på en informativ og brukervennlig måte. Øke tilgjengeligheten til lokalt materiale og skape aktivitet og kommunikasjon med brukerne. Et av målene er kompetansebygging, innad i biblioteket og utad som et modellbibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Møteplasser for eldre
Prosjekteier: Skaun folkebibliotek
Kontaktperson: Mary Ann Hoset
Tidsperiode: 2011
Mål:
Etablere møteplasser for eldre på institusjoner med kulturtilbud fra biblioteket. Stimulere litteratur-, film- og lydbokinteresse gjennom tilrettelagte tilbud.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Ny formidling Olav Duun
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Mette Vaag
Tidsperiode: 2011
Mål:
Målet med prosjektet er intensivere og fornye formidlinga av Olav Duuns forfatterskap og liv, hovedsakelig ved å ta i bruk Internett som kanal, men litteraturarrangement er også en del av planen. Prosjektet burde være av betydning både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ønsker å nå ut til Duun-kjennere så vel som lesergrupper som er ukjente med eller har liten kjennskap til Duun. Det  skal satses på å ta i bruk multimediale virkemidler og sosial Internett-teknologi for å nå dette målet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), http://olavduun.no/

 

Pilot regionalt konsortium
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Ole G. Evensen
Tidsperiode: 2009-2011
Mål:
Et to-årig pilotprosjekt under UH Nett Vest medmålsetting om å oppnå akseptable og forutsigbare betingelser og priser for e-ressurserogså for små fagmiljø i distriktene. Prosjektet skal være et nasjonaltpilotprosjekt for å høste erfaringer i forhold til å få til gode, fleksibleløsninger for nasjonale lisenser. Prosjektet skal også se på de tilknyttedeforskningsinstituttene og eventuelle behov og løsninger for disse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
 

Prosjekt X
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Unni Minsås
Tidsperiode: 2010-2011
Mål:
Målet med prosjektet er å utvikle et relevant og attraktivt bibliotektilbud for ungdom i Larvik. Dette oppnås gjennom å ha ansatt syv ungdommer i Larvik bibliotek, som sammen med voksne bibliotekansatte har ansvar for å utvikle et bibliotektilbud for ungdom. Ved hjelp av sine nettverk på skole, i fritid og i hjem, bidrar ungdommene til å gjøre tilbudene kjent av kommunens ungdom.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 170 000 kr
Kategori/innsatsområde: Møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Spill for eldre - forprosjekt
Prosjekteier: Drammen bibliotek
Kontaktperson: Lena Hillestad
Tidsperiode: 2011
Mål:
Bidra til å bedre den sosiale inkluderingen av eldre ved bruk av dataspill.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://seniorgamer.no/

samlingen nettsidene