Hva støttes?

Nasjonalbiblioteket lyser høsten 2015 ut midler til arenautvikling for 2015-2016. 

Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek. Fylkesbibliotek kan søke om midler til aktiviteter i folkebibliotek som koordineres av fylkesbiblioteket, forutsatt at søknaden knyttes til lokale planer for utvikling, jf. veiledningsdokument .

Det inviteres med dette til søknader om utviklingsmidler innenfor to områder:

1. Midler til lokal tilrettelegging av bibliotekrommet

Forutsetningen for å kunne være en møteplass og en debattarena er at biblioteket har fysiske lokaler som egner seg. Det avsettes derfor midler til å utvikle norske folkebibliotek som møteplass og arena gjennom lokal tilrettelegging av lokalene. Tilskuddet skal brukes til å tilrettelegge eksisterende lokaler. Tiltak som vil kunne støttes kan være:

  • investering i utstyr til å kunne arrangere debattmøter, foredrag og samtaler
  • mindre bygningsmessig tilrettelegging, herunder prosjektering og iverksetting
  • samarbeid med eksterne aktører om å etablere felles scener eller arenaer for debatt, samtale eller møteplass

Det stilles ikke krav til egenandel.

2. Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
For å utvikle bibliotekene som møteplasser og arenaer for arrangement må arrangør- og programkompetansen styrkes. Arrangementene må ha et visst volum, og de må utvikles i profil og kvalitet. Det avsettes derfor midler for å stimulere til aktiviteter i folkebibliotek. Tiltak som vil kunne støttes kan for eksempel være:

  • debattmøter, foredrag og samtaler
  • kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter
  • verksteder og læringsaktiviteter
  • arrangementsserier

Det stilles krav om 20 prosent egenfinansiering for å få tilskudd til aktiviteter. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre eksterne aktører.

Andre prosjekt- og utviklingsmidler for 2016 vil bli lyst ut ca. 01.02.2016.

samlingen nettsidene