Andre finansieringskilder

Noen aktuelle kilder til utviklingsmidler for bibliotek

Nasjonalt

Biblioteksentralen Biblioteksentralens stipend skal benyttes til reiser, studier eller utredninger for ansatte i offentlige biblioteker. Offentlige biblioteker kan søke om midler til prosjektutvikling.
Fritt Ord Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdet kunst og kultur, herunder også bibliotek.
Fylkesbibliotekene Enkelte fylkesbibliotek tildeler prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotek i fylket. Se det enkelte fylkesbibliotek for nærmere informasjon.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter tilskuddsordninger som fordeles til kommunene. Enkelte av tilskuddsmidlene går til prosjekter og utviklingsarbeid og sees i sammenheng med øvrige midler som IMDi disponerer til kunnskapsutvikling. Folkebibliotek kan melde behov til egen kommune.
Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal- og regionaldepartementet forvalter bl.a. satsingsprogrammene Bolyst og Saman om ein betre kommune
Norsk kulturråd Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Folkebibliotek kan søke om støtte til formidlingstiltak innen litteratur hos Norsk kulturråd. Litteraturfestivaler kan søke om støtte hos Norsk kulturråd.
Sametinget Sametinget støtter prosjekter for å fremme og formidle samisk litteratur.
UNESCO Kunnskapsdepartementet lyser ut tilskuddsordning for UNESCO-formål for 2013. Ordningen skal bl.a. bidra til å gjøre UNESCO mer kjent i Norge. Ikke-kommersielle aktører kan å søke om midler som fremmer UNESCO. For 2013 ønskes søknader innenfor følgende satsingsområder: Ytringsfrihet / pressefrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarven, demokratiutvikling.

Internasjonalt

NORAD NORAD kan bl.a. gi informasjonsstøtte til institusjoner som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge.
Nordisk ministerråd En rekke tilbud og støtteordninger bl.a. innen kultur og utdanning.
Norsk kulturråd Norsk kulturråd forvalter en rekke internasjonale støtteordninger, f.eks. EØS-midlene og EUs kulturprogram.
SIU SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere.

   

samlingen nettsidene