Andre finansieringskilder

Noen aktuelle kilder til utviklingsmidler for bibliotek

Nasjonalt

Fritt Ord Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor programområdet kunst og kultur, herunder også bibliotek.
Fylkesbibliotekene Enkelte fylkesbibliotek tildeler prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotek i fylket. Se det enkelte fylkesbibliotek for nærmere informasjon.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter tilskuddsordninger som fordeles til kommunene. Enkelte av tilskuddsmidlene går til prosjekter og utviklingsarbeid og sees i sammenheng med øvrige midler som IMDi disponerer til kunnskapsutvikling. Folkebibliotek kan melde behov til egen kommune.
Kulturdepartementet Kulturdepartmentet forvalter bl.a. Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål. Bibliotek er blant de som kan søke om tilskudd fra ordningen.
Norgesuniversitetet Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning.
Norsk filminstitutt Norsk filminstitutt fordeler midler til lokale filmtiltak rettet mot publikum.
Norsk kulturråd Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Folkebibliotek kan søke om støtte til formidlingstiltak innen litteratur hos Norsk kulturråd. Litteraturfestivaler kan søke om støtte hos Norsk kulturråd.
Sametinget Sametinget støtter prosjekter for å fremme og formidle samisk litteratur.
UNESCO Kunnskapsdepartementet lyser hvert år ut tilskuddtil UNESCO-formål. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til a) å styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder, b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge og c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.
Vox Vox tildeler midler til opplæringstiltak gjennom programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Internasjonalt

Letterstedska föreningen "Föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst." "Årligen förfogar Letterstedtska föreningen över ca. tre miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt."
Nordisk ministerråd En rekke tilbud og støtteordninger bl.a. innen kultur og utdanning.
Norsk kulturråd Norsk kulturråd forvalter en rekke internasjonale støtteordninger, f.eks. EØS-midlene og EUs kulturprogram.
SIU SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere.

   

samlingen nettsidene