Ofte stilte spørsmål
 • Hva innebærer det at fila kun kan gjøres tilgjengelig i bibliotekets lokaler?
  Fila kan åpnes på en publikums-pc i bibliotekets lokaler.
 • Kan bruker få tilgang til fila på egen lap-top i bibliotekets lokaler?
  Nei, e-post med påloggingsinformasjon skal ikke videresendes bruker.
 • Hvor lenge er fila tilgjengelig for bruker?
  60 dager etter at biblioteket har mottatt påloggingsinformasjon
 • Hvor mange kan låne/lese boka samtidig?
  Her er det ingen begrensninger
 • Kan brukeren ta papirutskrift av fila?
  Ja, etter reglene om eksemplarfremstilling til privat bruk i Åndsverkslovens § 12
 • Er det kun allerede digitaliserte dokumenter som kan fjernlånes digitalt?
  Ja
 • Er det mulig å bestille digitalisering av bøker for digitalt fjernlån?
  Nei. Åndsverkslovens forskrifter begrenser muligheten for digitalt fjernlån til å gjelde allerede digitaliserte dokumenter.
 • Kan alle dokumenter som er digitalisert bestilles på fjernlån?
  Nei, dokumenter som er pliktavlevert kan ikke fjernlånes digitalt. I praksis vil dette gjelde få titler, da Depotbiblioteket som regel også har fått eksemplarer ved overføring fra andre bibliotek, eller ved innkjøp.
 • Kan alle bestille digitalt fjernlån?
  Nei, de som kan bestille er bibliotek som drives av det offentlige og andre institusjoner nevnt i 1-1 i forskriftene til Åndsverksloven.
samlingen nettsidene
 • Ofte stilte spørsmål