Ofte stilte spørsmål
  • Hva innebærer det at fila kun kan gjøres tilgjengelig i bibliotekets lokaler?
    Fila kan åpnes på en publikums-pc i bibliotekets lokaler.
  • Kan bruker få tilgang til fila på egen lap-top i bibliotekets lokaler?
    Nei, e-post med påloggingsinformasjon skal ikke videresendes bruker.
  • Hvor lenge er fila tilgjengelig for bruker?
    60 dager etter at biblioteket har mottatt påloggingsinformasjon
  • Hvor mange kan låne/lese boka samtidig?
    Her er det ingen begrensninger
  • Kan brukeren ta papirutskrift av fila?
    Ja, etter reglene om eksemplarfremstilling til privat bruk i Åndsverkslovens § 12
  • Er det kun allerede digitaliserte dokumenter som kan fjernlånes digitalt?
    Ja
  • Er det mulig å bestille digitalisering av bøker for digitalt fjernlån?
    Nei. Åndsverkslovens forskrifter begrenser muligheten for digitalt fjernlån til å gjelde allerede digitaliserte dokumenter.
  • Kan alle dokumenter som er digitalisert bestilles på fjernlån?
    Nei, dokumenter som er pliktavlevert kan ikke fjernlånes digitalt. I praksis vil dette gjelde få titler, da Depotbiblioteket som regel også har fått eksemplarer ved overføring fra andre bibliotek, eller ved innkjøp.
  • Kan alle bestille digitalt fjernlån?
    Nei, de som kan bestille er bibliotek som drives av det offentlige og andre institusjoner nevnt i 1-1 i forskriftene til Åndsverksloven.
samlingen nettsidene
  • Ofte stilte spørsmål