Delegerte bibliotek- og informasjonstjenester

Kulturdepartementet gir tilskudd til ymse bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak over Programkategori 08.20, Kap. 326, post 80 i Statsbudsjettet. Tilskudd til tiltak under denne budsjettposten forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Det legges opp til at tilskuddene ikke skal være tidsavgrenset, og ha en viss beløpsmessig stabilitet fra år til år.

Oversikt over tiltakene:

samlingen nettsidene