RDA (Resource Description and Access) i Norge

Kontakt:
E-post: rda@nb.no

Etter anbefaling fra Den norske katalogkomité, har Nasjonalbiblioteket besluttet at RDA (Resource Description and Access) skal tas i bruk som regelverk for katalogisering i Norge. Regelverket skal oversettes til norsk, og det skal utarbeides retningslinjer for bruken i Norge.

Tilpasset digital virkelighet
RDA er det nye katalogiseringsregelverket som skal erstatte dagens Katalogiserings­regler (AACR2). RDA utvikles av Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC) som består av representanter for ulike bibliotek og bibliotekorganisasjoner internasjonalt. RDA ble tatt i bruk av Library of Congress i mars 2013, og flere ledende bibliotek rundt om i verden er i ferd med å gjøre det samme. I Norge har vi hatt tradisjon for å knytte oss til det angloamerikanske regelverket, blant annet fordi det forenkler gjenbruk av metadata. I utviklingen av RDA er det lagt vekt på moderne katalogiseringsprinsipper tilpasset en digital virkelighet, og bør derfor kunne gjøre bibliotekene i stand til å tilby gode sluttbrukertjenester. Regel­verket legger godt til rette for åpne, lenkede data. RDA støtter også gjenbruk av data fra andre datakilder.

Norske retningslinjer
Den norske katalogkomité ga en anbefaling til Nasjonalbiblioteket om å ta i bruk RDA i Norge. Komiteen anbefalte at hele RDA oversettes, at det utarbeides norske retningslinjer for bruk og at behovet for norske tilpasninger vurderes. 

Oversetting
Nasjonalbiblioteket tar ansvar for oversettelsen. Den norske katalogkomité brukes aktivt i spørsmål som angår biblioteksterminologi, MARC-format og innføring i bibliotekene. Andre samarbeidspartnere vil være BIBSYS og de andre bibliotek­systemleverandørene i Norge, Biblioteksentralen og bibliotekutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Universitetet i Tromsø.

Seminar på Bibliotekmøtet
RDA i Norge - det nye katalogiseringsregelverket vil være tema for et seminar på Bibliotekmøtet 2014 , fredag 28. mars (arr.23). Her vil blant annet status og planer for arbeidet bli presentert.

Foredragene fra  RDA-seminaret er nå tilgjengelige:
RDA : anakronisme eller vitalt og framtidsrettet regelverk? Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, HumSam-biblioteket/Den norske katalogkomite
RDA i Sverige och Europa Miriam Säfström, Kungliga biblioteket, Stockholm
Resource Description and Access (RDA) i Norge - status og planer Frank B. Haugen, Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomite

samlingen nettsidene