Anbefalinger om klassifikasjon etter DDK5

NKKI mottar gjerne spørsmål om klassifikasjon av bestemte emner/fag. Alle som henvender seg til oss, e-adresse nkki@nb.no , vil få svar.
Svar på spørsmål som vi antar har generell interesse vil bli publisert på denne siden som en hjelp i klassifikasjonsarbeidet.

Mottatte spørsmål

 

 

  Apotek

Spørsmål:
Hvor skal dokumenter om apotek plasseres? Under 615.1 Legemidler (medikamenter) skal apotekvesenet. I inkluderernoten under 362.12 brukes ordet apotek (medisinutsalg). Det finnes ingen registerinnførsel på apotek. I og med at begrepet 'apotek' brukes begge steder, bør det være en manualinnførsel eller note som forklarer forskjellen.

Svar:
I 615.1 Legemidler (medikamenter) klassifiseres apotekvesenet, derved også generelle verker om apotek. Et annet nummer som fort kan forbindes med apotek er 615.4. Manualinnførselen 615.1 kontra 615.4 klargjør imidlertid at 615.4 ikke skal brukes. I 362.12 Institusjoner for behandling uten innleggelse klassifiseres dokumenter om medisinutsalg ved sykehus og lignende institusjoner. Merk imidlertid at dokumenter om enkeltapotek skal klassifiseres i 338.7616151.

 

Arbeiderforeninger

Spørsmål/forslag:
Arbeiderforeninger stod i registeret til DDK4, og viste til 331.8. I DDK5 står de ikke oppført i registeret eller i tabellene. Hvor skal jeg nå plassere dokumenter om disse?

Svar:
Dersom dokumentene om arbeiderforeninger tar for seg fagforeningsarbeid, og konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i bedrifter, hører disse dokumentene fremdeles hjemme i 331.8 (med underinndelinger). I henhold til Store norske leksikon startet imidlertid ofte arbeiderforeningene som sammenslutninger med mer overordnede politiske mål, i tilslutning til thranitterbevegelsen fra 1848. Dokumenter med denne vinklingen bør klassifiseres under politikk, i 322.2. Senere har termen "arbeiderforening" også vært brukt om rene selskapsforeninger, uten uttalte politiske eller økonomiske målsettinger. Denne type foreninger klassifiseres i 367.

 

Blogging

Spørsmål:
Hvor passerer man blogging?

Svar:
006.7 – Brukes om hvordan man teknisk lager en blogg (datateknologi)
070.5 – Brukes om publisering
Tverrfaglige bøker om web-publisering skal i 070.5 (DDC 22)

 

Danseband

Spørsmål:
Skal danseband av typen Ole Ivars i 782.42164 eller i 784.4?

Svar:
I innledningen til 780 står det at vokalmusikk skal klassifiseres i 782-783 og
instrumentalmusikk i 784-788.
Danseband av typen Ole Ivars som består av vokal og instrumenter kommer inn under
vokalmusikk (i likhet med f.eks. popgrupper), og får klassenummer 782.42164.
Danseorkestre, dance band, som Glenn Miller orchestra som i hovedsak er instrumentalband, selv om det kan forekomme vokale innslag, kommer inn under instrumentalmusikk, og får klassenummer 784.4.

 

Digitalfoto

Spørsmål:
Jeg sitter med en bok om digitalfoto, og er i tvil om hvor den skal plasseres i DDK5. Boka handler både om kamerautstyr, generell fototeknikk og behandling av digitale bilder (f.eks. opplasting til PC og bruk av Photoshop).

På side 796 i bind 1, under 771 står det: Hjelpeteknikker og arbeidsmetoder klassifiseres nå i 770.28, f.eks. databehandling 770.285. Men når jeg blar opp går ikke nummeret lenger enn til 770.28. Er dette en trykkfeil, eller kan jeg bruke 770.285?

Svar:
Digitalfotografering er ikke spesielt nevnt ved noen klassebetegnelse i DDK5 eller DDC21. Library of Congress sin praksis viser imidlertid at de har brukt emneord "Photography--Digital techniques" og deweynr 778.3, som har klassebetegnelsen "Spesielle typer fotografering" i DDK5. Dette ser ut til å være det mest aktuelle både i DDK5 og i DDC21. Hvis det gjelder rent tekniske sider, skal 621.367 (DDC21) eller 621.36 (DDK5) vurderes. Library of Congress' emneord for 621.367 er " Image processing--Digital techniques" mens 621.36 har fått klassebetegnelsen "Anvendt optikk og teknologi for ikke-synlig lys", med bildebehandling, teknologisk fotografering og fotooptikk i note. Manualen (som er del av DDC21 og av DDK5) vil gi retningslinjer for valg mellom numrene.

5-tallet i 770.285 er hentet fra Hjelpetabell 1, så dette nummeret kan f.eks. brukes når dokumentets hovedvekt ligger på bildebehandling vha grafiske databehandlingsprogrammer.

 

Enkeltbiografier med tilknytning til et bestemt sted

Spørsmål:
Hvor plasseres enkeltbiografier over personer som ikke har tilknytning til noe bestemt emne, men som har tilknytning til et bestemt sted?

Svar:
Enkeltbiografier over personer uten tilknytning til noe bestemt fagområde eller emne, men med tydelig tilknytning til et bestemt sted eller område, klassifiseres med nummeret som dekker stedets eller områdets historie og kultur og eventuelt tidsperiode som vektlegges i biografien. For eksempel klassifiseres en biografi over en person bosatt i Oslo på 1950-tallet i 948.21054092.

 

Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen

Spørsmål: Med den nye Finnmarksloven går størstedelen av Finnmark over fra å være en statsallmenning med statlig styring av naturressursene, til å bli det største privateide området i Norge. Finnmarks naturressurser skal i stor grad styres av Finnmarkseiendommen, den største private grunneier i Norge, med kontor i Lakselv. Offentlige myndigheter kommer f.eks. til å bestemme hva det skal jaktes på og når, mens Finnmarkseiendommen kommer til å bestemme hvem som skal få jakte, og på hvilke vilkår og til hvilken pris. Hvor klassifiseres dokumenter om Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen?

Svar:
Dokumenter om Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen plasseres i 346 Privatrett, geografisk avgrenset til Finnmark, med underinndeling 04 Eiendom, dvs. 346.4604.

 

Folkeviser

Spørsmål:
Vi har tidligere klassifisert folkeviser i 398.8 + 09 + sted. Nå står folkeviser i inkluderer-note, og det betyr vel at vi ikke kan dele inn med 09?

Svar:
Folkeviser har tradisjonelt stort sett blitt klassifisert i 398.8 i Norge; termen ble plassert her allerede i Arnesens klassifikasjonsutgaver, men emnet har ikke hatt denne plasseringen i den internasjonale utgaven. Vi har vært i kontakt med DDC-redaksjonen i OCLC, og blitt rådet til å klassifisere lengre folkeviser under samme numre som eventyr, sagn og annen folkediktning. Enkle sanger, f.eks. vuggesanger klassifiseres i 398.8 (og kan da ikke få tilføyelse av -09).

Plasseringen av folkeviser i 398.2 betyr at folkeviser kan sorteres geografisk i 398.2093-398.2099, f.eks. folkeviser fra Telemark 398.2094828, og de kan sorteres etter emne i 398.21-398.27, f.eks. folkeviser om troll 398.21 (men geografisk bestemmelse har preferanse foran tematisk). Historie og kritikk av bestemte emner i folkeviser klassifiseres i 398.3-398.4, f.eks. kjærligheten behandlet i folkeviser 398.35.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på manualinnførselen 800 kontra 398.2, som sier at folkevisetekster av "en relativt større lengde" og med "en anerkjent litterær verdi" skal klassifiseres under litteratur, selv om forfatteren er ukjent, f.eks. Draumkvedet 839.821. Dette gjelder spesielt dersom de litterære verdiene drøftes, f.eks. genre og metrikk. Dersom folkemusikktradisjonen er vektlagt, klassifiseres imidlertid folkevisene under musikk, f.eks. norske folkeviser 782.421623982, tekster til norske folkeviser 782.42162398200268.

Endringer innen 398 vil bli behandlet av komiteen i forbindelse med en eventuell større revisjon av tabellene.

 

Forelskelse

Spørsmål:
På mitt arbeidssted har vi alltid brukt 306.7 som hovedplassering for dokumenter om forelskelse og kjærlighet. Etter en kikk i den nye Dewey, ble jeg i tvil om dette er riktig praksis. Både klassebetegnelsen og Her-noten i DDK5 er endret. Etter det jeg kan se, står ikke Forelskelse nevnt noe sted, verken i registeret eller i tabellene, og 306.7 er ikke oppgitt som et alternativ for Kjærlighet. Personlig synes jeg plasseringen er litt kunstig. Ingen av emnene kan vel sies å være en "Sosial institusjon knyttet til relasjoner mellom kjønnene". Man tenker vel da først og fremst på formaliserte forhold som ekteskap ol.
Litteraturen vil selvfølgelig belyse emnene på ulik måte, og i noen tilfeller vil 306.7 være den riktige plasseringen, men et emne som Forelskelse er først og fremst aktuelt på ungdomslitteratur, og da særlig skjønnlitteratur. Ville det ikke være mer naturlig å ha slike bøker, i.e. hovedplasseringen på 152.4 for Forelskelse (I Her-noten står det bl.a. Affekter, sinnstilstander, komplekser av emosjoner og følelser) og 152.41 for Kjærlighet?

Svar:
Komiteen anbefaler å sette forelskelse og kjærlighet på 152.41, dersom hovedvekten i dokumentet er lagt på de psykologiske aspektene. I DDC21 har 152.41 klassebetegnelsen "love and affection". Det norske "forelskelse" kan oversettes med "to love" eller "falling in love", og ville bli plassert i 152.41 etter den fullstendige utgaven. Tverrfaglige verker om kjærlighet (der både sosiale og seksuelle aspekter er omhandlet) skal klassifiseres i deweynr 306.7.

 

Forminndeling når nummeret ikke står eksplisitt i tabellen

Spørsmål:
Jeg har så lyst til å bruke 720.9481 som jeg kunne før - men nå ser det ikke ut som jeg kan det lenger. Finner ingen muligheter for geografisk inndeling når det gjelder Norge (jeg leter etter noe å bruke for byggeskikk langs den norske kysten, og tidligere har vi satt det på 720.9481).

Svar:
Det er ikke noe i veien for å fortsette å bruke 720.9481 for byggeskikk i Norge. Dette er helt regulær bruk av -09 fra Hjelpetabell 1. Grunnen til at de andre innførslene er eksplisitt innført i tabellen, er at de har kommentarer om omplasseringer fra andre steder i tabellen. Dersom forminndelingen fra Hjelpetabell 1 - eller deler av den - ikke skal brukes, vil det vanligvis være en innførsel med note som forteller om det, slik det står under 720.93. Ellers kan den brukes som vanlig.

Det er generelt ingen grunn til å være redd for å bruke forminndeling når det er mange numre som er utbygd med formnumre mens det aktuelle mangler. Dersom et formnummer av en eller annen grunn ikke kan brukes vil dette være tydelig angitt i tabellen som under 720.93

 

Fylkeskommunale plandokumenter

Spørsmål:

Hvor klassifiseres fylkeskommunale plandokumenter?

Svar:
 Selve fylkesplanene som helhet bør klassifiseres med fylket i 351.482-484.
 Eks.:
 Fylkesplan for Akershus : 351.4822
 Fylkesplan for Troms: 351.4845
 Fylkesplaner er praktiske dokumenter som beskriver konkrete planer på ulike områder for de enkelte fylker.
 De enkelte delene av fylkesplanene bør klassifiseres med emnet innen administrasjon i 352-354.
 Eks.: Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
 Ved klassifikasjon av emner innen offentlig forvaltning kan det være vanskelig å vurdere om dokumentet skal klassifiseres i 352-354 eller dirkete på fagområdet. Plandokumenter som beskriver fylkets/kommunens planer for hvordan de ønsker å tilrettelegge virksomheter og tiltak innen de enkelte områder, ikke virksomheten i seg selv, bør klassifiseres i 352-354.

 

Genre innen populærmusikk

Spørsmål:
Vi har innen popmusikken flere kategorier og ønsker å fininndele disse med Dewey . Kategoriene vi nå har er: Pop/rock; Underholdningsmusikk; Filmmusikk; Viser; Country/americana; Punk/garagerock; Metal; Hip-hop; Reggae; Soul/gospel/funk og Electronica.
Vi bruker nå nummeret 789.944 på alt dette unntatt country som har 789.942 og underholdningsmusikk som har 789.93
781.66 er et nummer for Rock men vi ønsker her å videre inndele dette i f.eks: Metal og Punkrock. Det samme gjelder for en del av de andre kategoriene.
Selvfølgelig kunne man bare føye til et tall men det er jo ganske dumt om noen andre finner et annet nummer til disse undergruppene.
Har dere et forslag til hvordan vi bør løse dette?

Svar:
Fra svaret vårt vil du se at vi har valgt å ikke bruke tillatt løsning, men holder oss til anbefalt løsning. Inndelingen av populærmusikk i Dewey er preget av at man ikke helt har fulgt med på moderne stilarter, dermed blir det vanskelig å klassifisere med mindre man har godt kjenneskap til genrene. Det finnes en grov genreinndeling på http://www.musikkonline.no/shop/default.asp . En annen kilde som kan være av interesse er: http://www.allmusic.com/ hvor man bl.a finner kart over utviklingen innen div. genre
Vi foreslår:
Pop/rock 781.66. Denne er ikke videreinndelt. Da må man eventuelt foreta en verbal utvidelse, dvs at man etter klassifikasjonsnummeret skriver navnet på genren, f.eks. 781.66 Punk Punk/garagerock: 781.66 (se kommentar over)

 • Underholdningsmusikk: 781.63 (evt. 781.64 om det kun er vestlig populærmusikk). Populærmusikk kan også være en mulig term her
 • Country/americana: 781.64
 • Metal: 781.66
 • Gospel: 782.25
 • Soul: 781.64
 • Funk: 781.64
 • Filmmusikk: 781.542
 • Hip hop: 781.64
 • Reggae: 781.64
 • Electronica: 781.66
 • Viser: 782.42

 

Kvensk språk og litteratur

Spørsmål:
Den første roman i verden på kvensk språk er nå utgitt. Det har følgelig ingen språkkode, og det er vel uenighet om hvorvidt kvensk er et eget språk eller ikke. Det er i alle fall ikke et normert skriftspråk foreløbig. Hva gjør jeg når jeg skal klassifisere denne?

Svar:
Dette beror på om kvensk språk regnes som et eget språk eller som en finsk dialekt. Dersom kvensk regnes som en finsk dialekt, klassifiseres kvenske romaner i 894.5413, som er bygd opp av 894.541 for finsk litteratur, tilføyd -3 fra Hjelpetabell 3.
Dersom kvensk regnes som et eget språk, klassifiseres kvensk litteratur i 894.54: Hjelpetabell 3 kan da ikke benyttes. Svaret beror på avgjørelsen av om kvensk er et eget språk. Saken er nå til behandling i departementet, jfr. www.odin.dep.no
I "Kvenskans status / Kenneth Hyltenstam under medverkan av Tommaso Milani", fra Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, utarbeidet som Rapport for Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge, var konklusjonen klar, jfr.http://odin.dep.no/filarkiv/193348/Kvenrapport_Hyltenstam_slutversion. Rapporten konkluderer med at "Kvenskan kan betraktas som eget språk mot bakgrund av att kvenerna själva ger uttryck för att de uppfattar kvenska som ett eget språk." Norske kveners forbund mener det samme: "På bakgrunn av ovennevnte ber norske Kveners forbund / Ruijan Kveeniliitto Norge om å gi kvensk status som et eget minoritetsspråk, og gi språket beskyttelse under del III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk." Ut fra dette anbefaler NKKI å klassifisere kvensk litteratur på 894.54. Tilsvarende anbefaler vi å klassifisere kvensk språk på 494.54.

 

Innvandrere

Spørsmål:

Hvor klassifiseres dokumenter med sosiologisk vinkling om innvandrere, fremmedarbeidere og flerkulturelle?

Svar:

305 er det tverrfaglige nummeret for sosiale grupper som samhandler mer eller mindre fritt med resten av samfunnet (manualen). Dette inkluderer deres kulturelle og sosiale institusjoner, problemer, roller og sosial status.

Innvandrere som sosial gruppe (om innvandrere generelt) klassifiseres i 305.906.

Eks.: Levekår blant innvandrere i Norge

Flyktninger som sosial gruppe (om flyktninger generelt) klassifiseres i 305.906.

Eks.: Flyktning i Norge : to kvinner forteller

Fremmedarbeidere som sosial gruppe klassifiseres i 305.56

Eks.: Fremmedarbeidere i det norske samfunn

Litteratur om bestemte etniske og nasjonale grupper som sosial gruppe behandlet alene eller deres forhold til hverandre (raserelasjoner) klassifiseres i 305.8 med eventuelle underinndelinger.

Eks.: Identitet og praksis : etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere

Unntak er grupper av urbefolkninger som lever i avgrensende lokalsamfunn. Disse skal klassifiseres i 306.089.

 

Jesus

Spørsmål:
Hvordan skal historier og gjenfortellinger fra Jesu liv klassifiseres? 

Svar:
Gjenfortellinger av Bibelhistorier klassifiseres med den delen av Bibelen de er fra, for eksempel klassifiseres historien om Noah i 222.1. Historier fra Jesu liv kan plasseres i 232, Jesus Kristus og hans familie   Kristologi, eller i 226, Evangeliene og Apostlenes gjerninger. Historier som bruker evangeliene ordrett, eller som kommenterer evangeliene, skal klassifiseres i 226. Barnebøker er ofte gjenfortellinger som ikke bruker evangeliene ordrett. Disse skal plasseres i 232 eller 232.9 med underinndelinger. Dette gjelder også personene og hendelsene som er listet opp under 232.9, Maria, Jesu mor, døperen Johannes, Jesu lidelse og død etc. Andre gjenfortellinger som ikke omhandler Jesu liv klassifiseres med den aktuelle boken i Bibelen.

 

Leseopplæring

Spørsmål:
Vi kjøpte akkurat boka "Foreldrenes ABC" som handler om hvordan foreldre kan stimulere sine barn til lesing og skriving. Bibbi har satt den på 649.5, og der (DDK5) står det ganske riktig en inkluderer-note: "leseopplæring hjemme". Men det meste biblioteket vårt har ellers om leseopplæring står på 372.4, og da jeg sjekket her fant jeg en Her-note: "Leseopplæring i hjemmet". Forvirrende.

Svar:
Under 372.4 klassifiseres bøker om leseopplæring i en skolesituasjon på grunnskolenivå, enten i offentlige/private skoler eller innenfor formalisert hjemmeundervisning. Under 649.5 klassifiseres foreldres leseopplæring og stimulering av barns leselyst, innenfor privatsfæren og fra foreldrenes synspunkt. Den aktuelle boken skal derfor klassifiseres under 649.5. Problemstillingen ble diskutert på møte i NKKI 29/10-2003, og en rettelse ble publisert i listen for oktober-desember 2003. Forskjellen mellom klassene skulle nå være tydeligere.

 

Mord og drap

Spørsmål:
Under 364.152 Mord står det en note:
Inkluderer: Assistert selvmord, drap, dødshjelp (eutanasi)
Betyr "drap" i denne forbindelsen "forsettlig" eller "overlagt" drap?

Svar:
'Drap' blir i Bokmålsordboka definert som 'det å ta liv, særlig et annet menneskes liv, jf. mord / uaktsomt d-/ overlagt, forsettlig d-/ begå et d-/folked- 'Mord' blir definert slik: det å myrde; jur.: tidligere betegnelse for overlagt drap.
Begrepet 'mord' er altså ikke lenger et juridisk begrep, og blir i dagliglivet brukt mer eller mindre synonymt med 'drap'. Dermed kan 'mord' og 'drap' lett bli oppfattet som synonyme begreper, og det blir vanskelig å forstå begrepet 'drap' i inkluderernoten.

I DDC 21 blir begrepet 'Homicide' brukt som klassebetegnelse for 364.152. (Britannica: Homicide: the killing of one human being by another. Homicide is a general term and may refer to a noncriminal act as well as the criminal act of murder …). Nummeret er videreinndelt til bl.a. 364.1523 Murder.

DDK 5 har m.a.o. brukt begrepet 'Mord' som oversettelse for 'Homicide' og 'Drap' for 'Murder'.

Mye av litteraturen som klassifiseres i 364.152 er biografier om personer som har begått drap. 'Drap' i inkluderernoten må forstås som 'overlagt drap', og det betyr at disse biografiene ikke kan få generell forminndeling.

Eksempel:
Portrett av en morder : Jack the Ripper - saken avsluttes / Patricia Cornwell
364.152

 

Samisk musikk. Anbefalingen kan også brukes ved klassifikasjon av musikk generelt.

Spørsmål:
Hvor plasseres følgende etter DDK5?

1. Tradisjonell samisk joik (tradisjonell vokalmusikk uten ledsagelse av instrumentalmusikk)
2. Tradisjonell samisk joik ledsaget av instrumentalmusikk
3. Biografi om en joiker
4. Sangbøker med samlinger av sanger på samisk av alle typer som er oversatt fra andre språk, eller skrevet originalt på samisk (ikke folkemusikk, joik, men kan ha med noen joiketekster)
5. Sangbøker med samlinger av barnesanger på samisk (for eksempel vanlige norske barnesanger oversatt til samisk, og originalskrevne samiskspråklige barnesanger, kan også ha med noen joiketekster)
6. Omtale av en eller flere samiske popgrupper som har tatt opp elementer fra joik
7. Omtale av en eller flere samiske rockeband som har tatt opp elementer fra joik
8. Den samiske nasjonalsangen "Samefolkets sang" (samisk tekst, "vestlig" melodi med et preg av samisk tonalitet)

Svar:
1. Tradisjonell samisk joik (tradisjonell vokalmusikk uten ledsagelse av instrumentalmusikk)

Komiteen viser til manualinnførselen under 780 Musikk. Her er det en siteringsorden, hvor stemmer og instrumenter kommer først. Ensembler, stemmer og instrumenter er plassert i spennet 782-788. Nummeret deles deretter inn etter musikalske former. Dette underbygges av at det i hovedtabellen under 781 Generelle prinsipper og musikalske former, står: "Bruk underinndelingene av 781 bare når emnet ikke er begrenset til stemme, instrument eller ensemble".

Dokumenter om tradisjonell samisk joik klassifiseres i 782.421629455.

Nummeret bygges opp slik:

782 Vokalmusikk
782.42 *Sanger og viser
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 782.1-782.4
1 Generelle prinsipper og musikalske former
11-17 Generelle prinsipper
Til 1 legges sifrene som følger etter 781 i 781.1-781.7
781.6 *Musikktradisjoner
781.62 Folkemusikk
781.621-781.629 Folkemusikk som tilhører bestemte etniske eller nasjonale grupper
Til basisnummeret 781.62 legges numrene -1-9 fra Hjelpetabell 5
9455 Samer

Eksempel:

Graff, Ola, 1949-
"Om kjæresten min vil jeg joike" : undersøkelser over en utdødd
sjøsamisk joiketradisjon / Ola Graff. - [Karasjok] : Davvi girji, cop.
2004. - 281 s. : ill.

2. Tradisjonell samisk joik ledsaget av instrumentalmusikk Se punkt 1. Dokumenter om tradisjonell samisk joik ledsaget av instrumentalmusikk klassifiseres i 782.421629455.

Eksempel:

Guttorm, Sauli
Moderne tradisjonell joike-CD = Oddaáigásaš
árbevirolaš luohte-CD. - S. 115-116 : port.
Parallell nordsamisk og norsk tekst
Musikkomtale av: Oarjjás / Nils Magnus Tornensis. 2004
I:. Menneske og miljø i Nord-Troms. - [Nr 30] 2004

3. Biografi om en joiker Se punkt 1. Joik klassifiseres i 782.421629455.

Ved 781.621-782.629 står denne noten:
Til basisnummeret 781.62 legges numrene -1-9 fra Hjelpetabell 5, f.eks. skandinavisk folkemusikk 781.62395; deretter tilføyes følgende:
[...] 009 Inndeling etter historie, geografi, personer med tilknytning til folkemusikk

En biografi om en joiker klassifiseres i 782.4216294550092.

Eksempel:

Haugli, Ørjan
Fylkesjoiker og verdensjoiker. - S. 2-3 : ill.
Intervju med Inga Juuso, verdens første fylkesjoiker
I:. Troms : fylkesmagasinet som treffer 152.000 innbyggere. - 2003, nr 2

4. Sangbøker med samlinger av sanger på samisk av alle typer som er oversatt fra andre språk, eller skrevet originalt på samisk (ikke folkemusikk, joik, men kan ha med noen joiketekster)

En generell sangbok klassifiseres i 782.42 Sanger og viser.

-089 fra Hjelpetabell 1 (Historie og beskrivelse som gjelder bestemte kategorier personer - Etniske og nasjonale grupper) tilføyes ikke for generelle sangbøker der bare noen av sangene har samisk opprinnelse.

Eksempel:

Lávllagirji = Samisk sangbok / [utgitt av] Samisk utdanningsråd, Kirke-
og undervisningsdepartementet ; [illustrasjoner ved Iver Jåks]. - 2. utg.
- Tromsø : Universitetsforlaget, 1982. - 110 s. : ill., mus.
1. utg. 1975.

5. Sangbøker med samlinger av barnesanger på samisk (for eksempel vanlige norske barnesanger oversatt til samisk, og originalskrevne samiskspråklige barnesanger, kan også ha med noen joiketekster)

Se punkt 4.

Eksempel:

Lávlagat ja luodit / doaimmaheaddjit: Haldis Balto, Randi Johansen, Øyfrid
Solbakken ; [govaid sárgon: Merja Aletta Ranttila]. - 2. deaddileapmi
rievdaduvvon. - Kárášjohka : Davvi girji, cop. 1995. - 95 s. : ill., mus

6. Omtale av en eller flere samiske popgrupper som har tatt opp elementer fra joik

Joik er en vokal musikkform, og dokumentet klassifiseres derfor i 782.421631629455.

Nummeret bygges opp slik:

782 Vokalmusikk
782.42 *Sanger og viser
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 782.1-782.4
1 Generelle prinsipper og musikalske former
11-17 Generelle prinsipper
Til 1 legges sifrene som følger etter 781 i 781.1-781.7
781.63 †Populærmusikk
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 781.63-781.69
1 Generelle prinsipper og stilistisk innflytelse fra andre musikktradisjoner
16 Stilistisk innflytelse fra andre musikktradisjoner
Til 16 legges sifrene som følger etter 781.6 i 781.62-781-69
781.62 Folkemusikk
781.621-781.629 Folkemusikk som tilhører bestemte etniske eller nasjonale grupper
Til basisnummeret 781.62 legges numrene -1-9 fra Hjelpetabell 5
9455 Samer

Eksempel:

Larsen, Ove, 1954-
Musikk på CD / av Ove Larsen og Jens Harald
Eilertsen. - S. 22-23 : ill.
Musikkomtale av bl.a.: Ovcci vuomi ovtta veaiggis
/ Johan Sara jr. & Group ; Ohchame / Marit Hætta Øverli
I:. Hammarn. - Årg. 2, nr 5 (1995)

7. Omtale av en eller flere samiske rockeband som har tatt opp elementer fra joik Joik er en vokal musikkform, og dokumentet klassifiseres derfor i 782.421661629455.

Nummeret bygges opp slik:

782 Vokalmusikk
782.42 *Sanger og viser
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 782.1-782.4
1 Generelle prinsipper og musikalske former
11-17 Generelle prinsipper
Til 1 legges sifrene som følger etter 781 i 781.1-781.7
781.66 †Rock
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 781.63-781.69
1 Generelle prinsipper og stilistisk innflytelse fra andre musikktradisjoner
16 Stilistisk innflytelse fra andre musikktradisjoner
Til 16 legges sifrene som følger etter 781.6 i 781.62-781-69
781.62 Folkemusikk
781.621-781.629 Folkemusikk som tilhører bestemte etniske eller nasjonale grupper
Til basisnummeret 781.62 legges numrene -1-9 fra Hjelpetabell 5
9455 Samer

Eksempel:

Utsi, Anne Lajla
Vuoibmas Winter Land / teaksta: Anne Lajla Utsi;
govat: Per Christian Biti. - S. 40-41 : ill.
Om rockebandet Winter Land
I:. Š : [nuoraid magasiidna]. - 1995, nr 5

8. Den samiske nasjonalsangen "Samefolkets sang" (samisk tekst, "vestlig" melodi med et preg av samisk tonalitet)

Den samiske nasjonalsangen klassifiseres i 782.42159.

Nummeret bygges opp slik:

782 Vokalmusikk
782.42 *Sanger og viser
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 782.1-782.4
1 Generelle prinsipper og musikalske former
11-17 Generelle prinsipper
Til 1 legges sifrene som følger etter 781 i 781.1-781.7
781.5 *Ulike typer musikk
Inndeles videre slik det er forklart i noten under 781.63-781.69
781.59 *Musikk som reflekterer andre temaer og emner
(I DDC 21 inndeles 781.59 videre, 781.599 er "Patriotic, political, military music".)

Nummeret kan ikke bygges videre fordi patriotiske sanger bare utgjør en del av klassebetegnelsen.

Eksempel:
Saba, Isak
Sámi sogalávlla = Samefolkets sang = Saemie eatnemen vuelie. - S. 14 (784.7) (16c)
I: Ofelaš. - Jahkegeardi 9, nr 13 (borgemánnu 1998) = Årg. 9, nr 13 (aug. 1998).
Første og siste vers av den samiske nasjonalsangen på nordsamisk, norsk, sørsamisk og engelsk.

 

Nettkunst og lydkunst

Spørsmål:
Hvor klassifiseres nettkunst og lydkunst?

Svar:
Nettkunst som term er nært beslektet med datakunst, elektronisk kunst, og skal klassifiseres i 709.04, dersom kunsten ikke er stedsbestemt. Er den det, skal den klassifiseres i 709.3-709.9 (se også manualinnførsel 709.01-709.05 kontra 709.3-709.9 som belyser forholdet mellom disse to). Lydkunst er noe vanskeligere å plassere, og har ikke fått noen navngitt plassering i den internasjonale utgaven heller. Komiteen har rådført seg med fagpersoner på området, og konkluderer med å anbefale at lydkunst plasseres i 709.0407.

 

Offentlig administrasjon

Administrasjon innenfor og av bestemte underordnede myndighetsområder.
Det er gjort et skille i tabellen mellom "praktiske" og "teoretiske" dokumenter.
Praktiske dokumenter skal klassifiseres i 351.3-351.9. Med praktiske dokumenter menes dokumenter som beskriver administrasjonen av ett bestemt geografisk myndighetsområde, for eksempel sentraladministrasjonen i et bestemt land, fylkesadministrasjonen i et bestemt fylke eller kommuneadministrasjonen i en bestemt kommune.
Sentraladministrasjonen i Norge
   
351.481
Fylkesadministrasjonen i Hordaland
   
351.4836
Kommuneadministrasjonen i Bergen
   
351.483631
Sentraladministrasjonen i Sverige
   
351.485
Teoretiske dokumenter skal klassifiseres i 352.13-19. Med teoretiske dokumenter menes dokumenter som beskriver administrasjon på ulike administrative nivåer generelt, for eksempel dokumenter om fylkes- eller kommuneadministrasjon som ikke omhandler et bestemt fylke eller en bestemt kommune.
Kommunenøkkelen
   
352.14025
Kommune-Norge : bedre enn sitt rykte
   
352.1409481
Kommuneadministrasjon i Sverige
   
352.1409485
Dette betyr at man ikke får samlet alt om for eksempel norsk forvaltning på ett sted. Praktiske dokumenter vil bli klassifisert i 351 uavhengig av forvaltningsnivå, mens generelle, teoretiske dokumenter klassifiseres i 352.13-19.
Bestemte emner innen offentlig administrasjon
Skillet mellom praktiske og teoretiske dokumenter blir videreført her.
Praktiske dokumenter videreinndeles ved at numre fra Hjelpetabell 1 tilføyes. Med praktiske dokumenter menes dokumenter som beskriver administrasjon av en bestemt virksomhet i ett bestemt geografisk område. For eksempel:
Personaladministrasjon i Bergen kommune
   
352.609483631
Personaladministrasjon i Luleå kommune
   
352.609488
Teoretiske dokumenter får ikke forminndeling. Med teoretiske dokumenter menes dokumenter som beskriver administrasjon av et bestemt emne innen offentlig administrasjon generelt . For eksempel:
Modernisering og fornyelse i staten
352.3
Konkurranseutsetting i kommunene
352.5
Kommunenes personalhåndbok
352.6
Tillatt løsning.
Ved bruk av tillatt løsning, samles all litteratur om utenlandsk offentlig administrasjon i 351, og det brukes ikke generell forminndeling ved bestemte emner i 352-354, eller ved underinndelingene av 351.3-351.9.
Det brukes ikke forminndeling i 351.3-351.9 fordi dette ville komme i konflikt med den videreinndelingen som er mulig for Tillatt løsning i DDC. Det brukes ikke geografisk forminndeling for de praktiske dokumentene i 352-354 fordi alle disse nå omhandler norske forhold.

Eksempler:
Sentraladministrasjonen i Norge
351.481
Fylkesadministrasjonen i Hordaland
351.4836
Kommuneadministrasjonen i Bergen
351.483631
Sentraladministrasjonen i Sverige
351.485
Kommuneadministrasjon i Sverige
351.485
Personaladministrasjon i Luleå kommune
351.488
Kommunenøkkelen
352.14
Kommune-Norge : bedre enn sitt rykte
352.14
Modernisering og fornyelse i staten
352.3
Konkurranseutsetting i kommunene
352.5
Kommunenes personalhåndbok
352.6
Personaladministrasjon i Bergen kommune
352.6

 

Omskjæring 

Spørsmål:
I DDK5 står omskjæring i inkluderer-note under 392.1. Skal en bok som handler om omskjæring av kvinner, og som henvender seg til helsevesenet, også plasseres der?
Svar:
Dokumenter om omskjæring av kvinner som fokuserer på sosiale problemer og tjenester, klassifiseres i 362.83 [Problemer blant og tjenester overfor] kvinner, ikke 392.1 Skikker knyttet til fødsel, pubertet, myndighetsalder.

 

Polarlitteratur 

Spørsmål:
På møte 1/03 ble det vedtatt en endring i Hjelpetabell 2 som angår litteratur om polarforskere. Vi vil be om en redegjørelse for forholdet mellom 910.911 for Arktis og polarområdene og bruk av øvrig forminndeling innen 910.
Svar:
Deweysystemet skiller skarpt mellom geografi og reiser til bestemte verdensdeler, land og lokalområder og utforskning av større, eller mer uavgrensede områder, som omfatter to eller flere verdensdeler. Systemet skiller også mellom geografi og reiser til bestemte fastland og til havområder. Geografi og reiser til bestemte steder innenfor én verdensdel klassifiseres i 913-919, og for utforskere tilføyes -04 til nummeret. Utforskning av havområder og store eller tverrkontinentale områder klassifiseres i 910, tilføyd generell forminndeling, og her får -092 preferanse foran "områdebestemmelse" i -091 i.h.t. preferansetabellen foran i H1. Geografi og reiser til Antarktis eller til bestemte arktiske øyer (fastland), klassifiseres i 919.8, f.eks. geografi og reiser til Svalbard 919.81. Biografier om utforskere av disse områdene klassifiseres i 919.8, tilføyd -04, f.eks. Svalbardutforskere 919.8104. Geografi og reiser til Nordpolen (havområde) klassifiseres i 910.9163, nordpolfarere klassifiseres i 910.92. Geografi og reiser til arktiske strøk (hav og land), til polarstrøk generelt (nord og sør) dreier seg om reiser til minst to verdensdeler, og klassifiseres i 910.911. Utforskere av disse områdene klassifiseres i 910.92. Dermed samles biografier om utforskere av havområder og tverrkontinentale områder, mens biografier om utforskere av bestemte verdensdeler, stater og lokalområder spres på de bestemte stedene.

 

Privatisering av offentlige tjenester

Spørsmål:
Vi skal nå begynne å omklassifisere gruppene 350-354 og støter på problemer som vi gjerne vil ha hjelp til å rydde opp i. Som en begynnelse, kan dere svare på hvor dette emnet skal plasseres?
Privatisering av offentlige tjenester: 352 eller 352.3 eller 338.92 eller ?
Svar:
Privatisering av offentlige tjenester plasseres i 352.5 Eiendomsforvaltning og lignende emner, der "bortsetting av tjenester" er nevnt i inkluderer-noten. Jfr. privatisering generelt (økonomisk politikk) som hører hjemme i 338.92.

 

Rettsinformatikk 

Spørsmål:
Hvor klassifiseres oversiktsverker om rettsinformatikk?
Svar:
Deweysystemet er nokså tradisjonelt oppbygd, og nyere "tverrvitenskaper" er ikke alltid enkle å plassere. I tillegg synes fagområdet rettsinformatikk å ha blitt utvidet i de senere år, til å omfatte alle sider av jus knyttet til informasjonsteknologi. Komiteen anbefaler at oversiktsverker om rettsinformatikk klassifiseres i 340.11. Ulike aspekter ved rettsinformatikk klassifiseres med aspektet, f.eks. personvern 342.085, bruk av databehandling innen rettsvitenskap 340.0285, datalovgivning 343.0999.

 

Serbia og Montenegro

Spørsmål/forslag:
Hvor skal den nye staten "Serbia og Montenegro" plasseres? Og bør den ikke få en egen innførsel i registeret?
Svar:
Den nye staten Serbia og Montenegro tilsvarer geografisk Jugoslavia fra 1991. Dette landområdet er plassert i -4971 i Hjelpetabell 2, og i 949.71 i historietabellen. Komitéen anbefaler derfor at dokumenter om Serbia og Montenegro klassifiseres der. Tabellene vil bli oppdatert i rettelisten for januar-mars 2004.

 

Skjønnlitterær inndeling

Spørsmål:
Jeg synes notene som som står under -1-8 er litt vanskelige å forstå. Eksemplene viser til at man ikke skal dele inn med -008 hvis boka bare omhandler en del av klassenummeret. Problemet er hva gjør vi med -009? Skal vi forstå disse notene hit at f.eks. også en bok om barnelitteraturen i Victoriatiden skal på 823 og ikke 823.009 fordi Victoriatiden bare er en bestemt periode? I det hele tatt vil man da ikke lenger kunne bruke -009 i annet enn veldig generelle tilfeller.
Svar:
Du har tolket dette riktig; -009 kan kun tilføyes dersom det aktuelle verket fyller hele, eller mesteparten av klassen. Tar dokumentet kun for seg en periode eller en type litteratur, blir klassen ofte videreinndelt i den internasjonale utgaven. Fordi vi har en forkortet utgave, må vi stoppe ved 3-tallet.

 

Sosialkontorer 

Spørsmål:
Hvor skal sosialkontorer klassifiseres?
Svar:
Oversiktsverker om sosialkontorer og deres arbeid klassifiseres i 361.32. Dersom kun rådgivningsaspektet er vektlagt, vil dokumentet eventuelt klassifiseres i 361, mens dokumenter som fokuserer på sosialt arbeid i grupper klassifiseres i 361.4. Man bør imidlertid også være oppmerksom på numrene i 350; dersom dokumentet tar for seg administrasjon av sosialkontorer, og sosialkontorer som del av offentlig administrasjon, klassifiseres det i 353.5.

 

Spillefilmer på DVD

Spørsmål:
Klassifiseres spillefilmer på DVD i 791.437?
Svar:
Ved 791.43 står noten "... klassifiser fjernsynsfilmer, videofilmer i 791.45". Spillefilmer på DVD klassifiseres derfor i 791.457 Fjernsynsprogrammer.
Se også manualen (s. 291):
791.437 og 791.447, 791.457, 792.9
Filmer [og] Radioprogrammer [og] Fjernsynsprogrammer [og] Sceneproduksjoner
[...]
En produksjon som blir tatt opp i et annet medium enn den originale produksjonen klassifiseres med opptaket, ikke med produksjonen. For eksempel klassifiseres et fjernsynsopptak av en sceneprodusert operaframføring i 791.457, ikke med operaframføringer i 792.5.

 

Stedsnavn

Spørsmål:
Skal stedsnavnfortegnelser som omhandler navnenes etymologi klassifiseres i 400 eller i 900?
Svar:
Ved 412 Etymologi står noten: Klassifiser et bestemt aspekt ved etymologi med aspektet. 412 brukes dermed om generelle dokumenter om etymologi. Alle stedsnavnsfortegnelser klassifiseres i 900. Stedsnavnfortegnelser som primært omhandler navnenes etymologi (opprinnelse, historie, betydning), klassifiseres etter retningslinjene i manualinnførselen om stedsnavn s. 304, 2. avsnitt: "Geografisk avgrensede stedsfortegnelser som hovedsakelig omhandler stedsnavnene som egennavn (navnenes opprinnelse, historie og betydning), klassifiseres med området (910, 913/919) tilføyd 014 fra Hjelpetabell 1 (to nuller påkrevd), f.eks. Place names in the parish of Andebu (914.827230014)". Vær oppmerksom på at første avsnitt i denne manualinnførselen (s. 303) er strøket.

 

Telemedisin

Spørsmål:
Det siste tiåret har det kommet en del bøker om "telemedisin" og jeg savner dette som en oppslagsterm i registeret i DDK5. Jeg finner heller ikke dette i registeret i den trykte utgaven av DDC21.
Jeg har pleid å bruke enten 610.285 eller 362.10285, eller begge, men i henhold til hva LC bruker, er det antagelig -028 som
er riktig hjelpetabellnummer?
Svar:
Som regel vil -028 være det riktige nummer fra Hjelpetabell 1 for telemedisin. Hvis telemedisin betyr at ekspertsystemer (dataprogrammer brukt til diagnose) er involvert, vil -0285 være riktig nummer. Hvis det gjelder telemedisin innen spesielle grener av medisinen, vil det være galt å vise til 610.28 og 362.1028. F.eks. skal telemedisin innen dermatologi (dvs. teledermatologi) klassifiseres i 616.500 28.
Det vil alltid være en rekke termer som ikke finnes i registeret. Å bygge registeret videre i vesentlig grad kan bety en betydelig liste over tilføyelser. Særlig -028 fra Hjelpetabell 1 vil sikkert dekke en rekke teknikker, apparater, utstyr og metoder med konkrete navn.

 

Tilpasset opplæring 

Spørsmål:
Hvor plasseres tilpasset opplæring?
Svar:
Tilpasset opplæring har tidligere betydd det samme som tilrettelagt opplæring under 371.9 Spesialpedagogikk. I dag har det også et annet innhold. Tilpasset opplæring er opplæring som er tilpasset evner og forutsetninger hos den enkelte elev.
Riktig plassering for tilpasset opplæring som inngår i den ordinære undervisningen blir da 371.394 – Individuell undervisning.

 

Trossamfunn og sekter i den kristne kirke - biografier

Spørsmål:
Hvordan klassifiseres biografier over prester i Den norske kirke?
Svar:
I manualinnførselen 230-280 Kristendom (s. 166) finnes det en preferansetabell for klassifikasjon av oversiktsbiografier. Presteskap etter 1054 klassifiseres i 280. Biografier over medlemmer av bestemte trossamfunn og sekter i den kristne kirke bør klassifiseres med basisnummeret for trossamfunnet eller sekten, tilføyd -092 fra Hjelpetabell 1. For eksempel klassifiseres en oversiktsbiografi over en prest i Den norske kirke som har virket i Oslo i 284.1092, ikke 284.1481092 eller 284.14821092.

 

Utdanningspolitikk

Spørsmål:
Hva er forskjellen mellom 371 og 379?
Svar:
379 ("Public policy issues in education" i DDC) står som du ser nest sist i preferanserekken i manualinnførselen, og skal brukes for emnene som er eksplisitt nevnt. (Dette overstyrer den generelle preferansetabellen under 370 i tabellen.) En gjennomgående trend for disse emnene er at de dreier seg om hvordan (og om) sentrale myndigheter skal sørge for best mulig overordnede rammebetingelser for at utdanningsinstitusjonene skal fungere best mulig (offentlig finansiering, planer og godkjenningsordninger, retningslinjer for skolestart, skoleplikt, likestilling etc.). Fordi 379 også skal brukes for bestemte emner innen et bestemt utdanningstrinn, vil f.eks. diskusjoner om finansieringsmodeller for høyere utdanning klassifiseres i 379.1.
371 ("Schools and their activities; special education" i DDC) brukes for "hvordan få best mulig undervisning og læring", og er altså mer rettet mot det utdanningsfaglige og pedagogiske. Her klassifiseres dokumenter om hva slags skoler/undervisningsinstitusjoner vi bør ha (små/store, skolens organisering, grad av foreldremedvirkning, ulike undervisningsmetoder, skolemiljøtiltak etc.). 371 skal imidlertid bare brukes for verker som behandler flere utdanningstrinn under ett. Første preferanse er utdanningstrinnet, slik at f.eks. retningslinjer knyttet til klassestørrelse i videregående skole skal i 373.125 og ikke i 371.25.

 

Utdaninngstrinn foran emne

Spørsmål:
Det gjelder bruk av 371 kontra 372-374, 378. Her er hovedprinsippet at utdanningstrinn foretrekkes framfor bestemte emner i 371.01-371.8. Likevel ser jeg at også 371 er brukt for bøker som kun tar for seg forhold i grunnskolen, kan dette være riktig?
Svar:
Din tolkning av preferanse er helt korrekt; bestemte emner innenfor et bestemt utdanningstrinn skal med utdanningstrinnet, m.a.o. prosjektarbeid i grunnskolen skal i 372.136 og ikke i 371.36. Her har det nok blitt feilklassifisert en del tidligere, siden preferansen ikke var beskrevet så tydelig i DDK4 som den er i DDK5.

 

Vitenskapsfilosofi

Spørsmål:
Under 001.01 står det: "Brukes ikke for filosofi innen kunnskap og vitenskap, filosofiske dokumenter om teori innen kunnskap og vitenskap; klassifiser i 121". Betyr dette at oversiktsverker om vitenskapsfilosofi (f.eks. av den typen som er pensum på ex.phil.) skal klassifiseres i 121?
Svar:
I 121 Erkjennelsesteori plasseres dokumenter der vitenskap i seg selv behandles. Erkjennelsesteori er i følge Store norske leksikon "betegnelse for læren om vår erkjennelses natur, dens forutsetninger og grunnlag, og om vår kunnskaps opprinnelse, mulighet, omfang og gyldighet". Ved 121 står noten "Klassifiser kunnskap og vitenskap, dens vekst og spredning i 001". Det kan være nyttig å se på underinndelinger av 121 for å bestemme hvilke dokumenter som plasseres her, i tillegg til emnene som nevnes i inkluderernoten.
I 001 plasseres dokumenter om vitenskapsteori i sin alminnelighet, dvs. vitenskapsteori uansett fagområde. Oversiktsverker om vitenskapsfilosofi av den typen som er pensum på ex.phil., bør derfor plasseres i 001.01.

 

Æresdrap

Spørsmål:
Hvor klassifiseres dokumenter om æresdrap? Hører emnet hjemme under 306.87 Forhold innen familien, 364.152 Mord eller 362.8292 Overgrep innen familien?
Svar:
Dokumenter om æresdrap kan plasseres flere steder ut fra hvilken faglig synsvinkel som benyttes. Æresdrap som et emne innen sosiologi klassifiseres i 306.87. Æresdrap som forbrytelse klassifiseres i 364.152, mens æresdrap behandlet som sosialt problem klassifiseres i 362.8292.
Se manualinnførsel 362-363 kontra 364.1 Bestemte sosiale problemer og tjenester kontra Forbrytelser (lovbrudd): "... En aktivitet betraktet som sosialt problem klassifiseres i 362-363, mens den samme aktiviteten behandlet som forbrytelse klassifiseres i 364.1. For eksempel klassifiseres rusavhengighet som sosialt problem i 362.29, men ulovlig bruk av rusmidler klassifiseres i 364.17. ... I tvilstilfeller foretrekkes 362-363."

samlingen nettsidene