Anbefalinger om klassifikasjon etter DDK4

Skolefritidsordning

Generelle dokumenter om skolefritidsordningen er blitt klassifisert noe forskjellig i bibliotekene. Mange har satt stoff om skolefritidsordning i 372.124 evt. 372.189 selv om skolefritidsordningen er et tilbud til barn på barnetrinnet (372.241). Valget av 372.1 med videre inndeling er nok dels betinget av at de tidligere bøkene om emnet i vesentlig grad tok opp problemer vedrørende organisering og administrasjon av ordningen.

NKKI vil tilrå at de generelle dokumentene plasseres i 372.241. At 372.241 er valgt før 372.1 med videre inndeling er begrunnet ut fra den formelle strukturen i DDK. 372.1 har overskriften "Generelle skrifter". 372.2 , derimot, gir en faglig inndeling av skjemaet. Da det spesielle skal velges foran det generelle, må valget falle på 372.241. Her plasseres dokumenter som omhandler administrasjon og/eller praktisk håndtering av ordningen. Spesielle aspekter ved emnet, skal selvsagt klassifiseres med aspektet.

Klassetrinn i grunnskolen

Endringer i DDK som følge av Reform 97
Klassebetegnelser og registertermer for klassetrinn i grunnskolen (372.24)

Fra og med skoleåret 1997-98 ble det innført 10-årig grunnskole i Norge.

For Deweys desimalklassifikasjon, 4. norske forkortede utgave fører dette til følgende endringer i klassebetegnelsene under 372.24:

 •  372.241 Småskoletrinnet (1.-4. klasse)
 •  372.242 Mellomtrinnet (5.-7. klasse)
 •  372.243 Ungdomstrinnet (8.-10. klasse)

I registeret medfører dette følgende innførsler:

Registerterm Klassenummer Kommentar
Barneskolen 372.241-.242 Endret fra 372.242 (her var tabellen misvisende)
Mellomtrinnet (grunnskolen) 372.242 Innføres (ny)
Småskolen 372.241 Beholdes
Småskoletrinnet (grunnskolen) 372.241 Innføres (ny)
Ungdomsskolen 372.243 Beholdes
Ungdomstrinnet (grunnskolen) 372.243 Innføres (ny)

Utarbeidet av NKKI's medlem Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliografisk avdeling.

Undervisningsfag i grunnskolen

Nye fagbetegnelser i grunnskolen

Etter ny fagplan i grunnskolen er disse fagbetegnelsene gått ut:
Orienteringsfag
Kristendom
Forming

Nye fagbetegnelser:
Kunst og håndverk
Natur- og miljøfag
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

NKKI anbefaler at følgende klassenumre brukes:
Kunst og håndverk: 372.5
Natur- og miljøfag: 372.3
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering: 372.81

Disse klassenumrene er i overensstemmelse med Deweys desimalklassifikasjon, 4. norske forkortede utgave. De to første klasenumrene er dessuten i overensstemmelse med DDC21, som vil ligge til grunn for en ny norsk utgave.

Når det gjelder «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering» er emnet plassert i 372.84 i DDC21, slik at det her kan bli aktuelt med omplassering til dette klassenummeret når den nye norske utgaven foreligger (sannsynligvis i år 2000).

I registeret kan følgende innførsler tilføyes:

 

Registerterm Klassenummer
Håndverk : Grunnskoleundervisning 372.5
Kunst : Grunnskoleundervisning 372.5
Miljøfag : Grunnskoleundervisning 372.3

 

Utarbeidet av NKKI's medlem Jon Anjer, HiO avd. JBI

Norske departementer

 Departementer : Norsk statsforvaltning
Under 353.1-.9 i DDK er inndelingen av norske departementer foreldet.

Her følger en liste som viser de departementene som eksisterer i dag [høsten 1998] og deres navneform:

353.1 Utenriksdepartementet
353.2 Finans- og tolldepartementet
353.3 Kommunal- og regionaldepartementet
353.4 Sosial- og helsedepartementet
353.5 Justis- og politidepartementet
353.6 Forsvarsdepartementet
353.7 Nærings- og handelsdepartementet
353.8 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
353.8 Kulturdepartementet
353.91 Fiskeridepartementet
353.92 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
353.92 Barne- og familiedepartementet
353.94 Landbruksdepartementet
353.95 Miljøverndepartementet
353.96 Olje- og energidepartementet
353.97 Samferdselsdepartementet

Utarbeidet av NKKI's medlem Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliografisk avdeling.

Filmbibliografier
I registeret til norsk DDK står:

Film:
Bibliografier 011.37
Underholdning 791.43

I 011.3 med videre inndeling skal man klassifisere generelle bibliografier over verker utgitt i en bestemt form, så som mikroformer, visuelt eller audiovisuelt materiale, lydopptak etc. i følge norsk DDK og DDC21. Dette gjelder både lister over verker i disse formene og bibliografier over bøker som omhandler disse formene. Termen «bibliografi», som vanligvis benyttes om fortegnelser over trykte verker, dekker her også lister over verker utgitt i angjeldende former.

Ut fra ordlyden i både norsk DDK og DDC21 dekker ikke 011.37 kataloger. Der det ikke er mulig emnemessig å finne et egnet klassenummer for kataloger over audiovisuelt materiale, har Nasjonalbibliografien valgt å benytte 010, f.eks.:

 •  Film og videogram ved museer og samlinger i Norge : en katalog / Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana og Norske kunst- og kulturhistoriske museers film- og videoutvalg . - Mo i Rana : Nasjonalbibliotekavdelinga, 1996. - 225 s.

NKKI har ikke funnet denne plasseringen god for gjenfinningen. Vi har tatt opp problemet om skillet mellom bibliografier og kataloger med utgiverne av standardutgaven av DDC, Forest Press.
Vi har fått som svar:

You are at least half right in your avoidance of 011.37 and your use of 010. We do make a distinction between the kind of list that goes in 011.1-.7 and the kind that goes in 012-016. The key is the limitation written in the definition at the span 011.1-.7, which by implication applies also to the number 011 used by itself. In essence, that note excludes institutional and dealer catalogs from the Dewey definition of "bibliography." But please note that in everyday English usage the words "catalog" and "bibliography" are not mutually exclusive. If you have a "catalog" that is in fact a listing of generally available visual and audiovisual material that represents neither what is held by a library (or group of libraries) nor what is being sold by a dealer, it qualifies as a "bibliography" for the purposes of 011.37.
I should add that in the course of reviewing this matter, we became doubtful of the utility of the distinction the schedule makes between bibliographies and catalogs. We note that the name of the discipline in 010 is simply "Bibliography," and the definition of a bibliography in Webster's Third Edition is "a list or catalog." The 010 schedule has been assigned to me for review for Edition 22, and I will be looking into this question. Until alternative language is approved and published, however, we must abide by the distinction explained above.

Gregory New, Assistant Editor, Dewey Decimal Classification

Det hensiktsmessige ved å skille mellom bibliografi og katalog trekkes med andre ord i tvil og vil bli vurdert i forbindelse med utgivelsen av DDC22. Inntil videre anbefales å opprettholde praksis m.h.t. tolkning av noten ved 011.1-011.7.

I DDC21 står det i noten på 011.37: Class bibliographies of dramatic and entertainment motion pictures in 016.79143. Noen tilsvarende note finnes ikke i norsk DDK eller DC19 som ligger til grunn for oversettelsen, men NKKI finner noten er i overensstemmelse med norsk DDK og at instruksjonen også bør gjelde for vår utgave.

Dette klassenummeret vil gjerne være det riktige for lister over filmatisert skjønnlitteratur. Dersom det gjelder filmer, blir plasseringen 016.79143 med eventuell videre inndeling etter dokumentets emne. Disse klassenumrene benyttes også til bibliografier og lister over bøker om filmer, f.eks. denne, som har fått klassenummer 016.79143 etter både norsk DDK og DDC21:

 •  Hald, Odd Heide, 1938-
   Norsk filmbibliografi : litteratur om norsk film og norske filmforhold / Odd Heide Hald. - Oslo : Norges forskningsråd avd. NAVF, 1993. - XXX, 325 s.

Eksempel på klassifikasjon i 016.791435 etter norsk DDK (her er korrekt klassenummer 016.79145 etter DDC21):

 •  Martin, Mick
   Video movie guide 1998 / Mick Martin and Marsha Porter ; contributing editor: Derrick Bang. - Rev. ed. - New York : Ballantine Books, 1997. - XII, 1581 s.
   ISBN 0-345-40793-8

Bibliografier som er utgitt i visuell/audiovisuell form klassifiseres etter bibliografiens emne, dvs. i 011-016.

samlingen nettsidene