Revisjoner til Katalogiseringsregler

Revisjoner og rettelser til Katalogiseringsregler 1998 og Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9) og Løpende ressurser (kapittel 12) 2004

2005
Den norske katalogkomité gjorde følgende to vedtak 6.9.05:

  1. Betegnelsen "videogram" i generell materialbetegnelse (1.1C1) endres til "videoopptak" for å legge den norske betegnelsen tettere opp til den engelske som er "video recording".
  2. I følge Katalogiseringsregler (Innledning til den norske utgaven) følges anbefalinger av fagnemnda i Norsk språkråd når det gjelder bruk av forkortelsespunktum. Siden den norske versjonen av Katalogiseringsregler ble utformet har rettskrivningsreglene blitt endret på dette området. Katalogkomitéen anbefaler at forkortelsespunktum brukes i henhold til de til enhver tid gjeldende rettskrivningsregler. Bruk av forkortelsespunktum får ingen konsekvenser for søking eller fortolkning av den bibliografiske beskrivelsen. I henhold til endringer i reglene for bruk av forkortelsespunktum av 1998 skal nå følgende forkortelser skrives med punktum: ca., diam., jr., nr., pr., sr. Forkortelser for målenheter og tid er unntak og skal ikke ha punktum: mm (millimeter), cm (centimeter), min (minutter), s (sekunder). Forkortelsen f.Kr. og andre tilsvarende skal etter gjeldende rettskrivningsregler ikke skrives med mellomrom.

Vedtak 30.11.05:

  1. Katalogiseringsregler (A.43E, B.15) rettes ifølge nasjonal rettskrivning når det gjelder portugisiske månedsnavn. Disse skal skrives med stor forbokstav.
  2. I henhold til endringer i AACR 2 utgår felt 3 fra kapittel 9 (Felt for ressurstype og -størrelse, 9.3) i Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9) og Løpende ressurser (kapittel 12).

2006

Vedtak 20.04.06:
I henhold til endringer i AACR2 utgår paragraf 1.4D4. Paragrafen omhandler forkortelse av forleggers, distributørs etc. navn når de forekommer i gjenkjennelig form i tittel- og ansvarsfeltet. I tillegg gir paragrafen anvisning om å forkorte personlig forlegger til initialer og etternavn. Det er blitt mer vanlig i biblioteksystemer å indeksere forlaget, og det ansees som lite heldig for søking med forkortelser som "Museet" o.l. Paragraf 1.4D2 gjelder fortsatt, dvs. at forleggerens, distributørens, etc. navn skal oppgis i den korteste formen som kan bli forstått og identifisert internasjonalt. Dette er nå hovedregelen for de tilfellene som ble dekket av 1.4D4, dvs. at de forkortes i mindre grad.

Vedtak 13.06.06:
Katalogkomitéen har blitt bedt om å vurdere å innføre valgfrihet i registrering av omfang på nettdokumenter. Hovedregelen i AACR2 og Katalogiseringsregler er at for elektroniske dokumenter med fjerntilgang skal ikke omfang registreres. Det er derimot innført en mulighet for å gjøre dette i AACR2, 9.5B3.

Katalogkomitéen går inn for at det også skal bli mulig å registrere omfang for elektroniske dokumenter med fjerntilgang i det norske regelverket. AACR2 9.5B3 og 9.5C3 oversettes til norsk.

Ny tekst til Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9) og Løpende ressurser (kapittel 12):

9.5B3. Valgfritt: Om ønskes, angis omfanget til en elektronisk ressurs som er tilgjengelig bare gjennom fjerntilgang. Det brukes en relevant betegnelse som fortrinnsvis tas fra underparagraf .5B i et av kapitlene i del I eller en betegnelse som er i vanlig bruk. Se også 9.5C3.

1 fotografi
6 fjernanalysebilder
1 lydfil
Nettsted
1 elektronisk tekst

9.5C3. Ved registrering av omfanget til en elektronisk ressurs som er tilgjengelig bare gjennom fjerntilgang, angis andre detaljer om ressursen (f.eks. filtyper) hvis de er lett tilgjengelige og anses å være viktige.

1 fotografi : digital, TIFF-fil
69 s. : digital, PDF-fil
3 lydfiler : digital, mp3-fil
1 elektronisk tekst : HTML-fil

Kan ikke slike karakteristika gis kortfattet, registreres de i note (se 9.7B10).

2010

Amendments 2004 til Anglo-American Cataloguing Rules, Second edition, innfører en valgfri regel under 6.5B1, der fysisk lagringsmedium kan angis med konvensjonelle (populære) betegnelser: "Optionally, use a term in common usage to record the specific format of the physical carrier.".

Komitéen innfører nå denne valgfrie regelen under 6.5B1 i Katalogiseringsregler. Følgende tekst tilføyes til 6.5B1:

6.5B1
Valgfritt: Den spesifikke typen fysiske lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser.

1 DVD-audio

samlingen nettsidene