Nytt utvekslingsformat for bibliografiske data

Siden 70-tallet har norske bibliotek benyttet seg av internasjonale standarder i utvekslingen av elektronisk informasjon seg imellom. Denne standarden, NORMARC, som er basert på det amerikanske USMARC, er nå erstattet av MARC 21.

MARC 21 er utviklet av Library of Congress og er en sammenslåing av USMARC og CAN/MARC. Senere har også British Library byttet ut sitt UKMARC med MARC 21. MARC 21 benyttes nå av en rekke biblioteksystem over hele verden, for eksempel av Libris i Sverige.

Nasjonalt utvekslingsformat
Etter anbefalinger fra Den norske katalogkomité og Norsk Digitalt Bibliotek- Rammeverksprosjektet, har Nasjonalbiblioteket besluttet å gå over til MARC 21 som nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data. Beslutningen er også basert på enighet med de norske systemleverandørene. Utveksling av katalogdata og mulighet til kopikatalogisering blir stadig viktigere internasjonalt, og overgangen til MARC21 vil bidra til mer effektive løsninger for norske bibliotek.

Tilpasses norske forhold
MARC 21 skal tas i bruk med enkelte tilpasninger for norske forhold. Det er gjort en egen utredning av hvilke norske tillegg som er nødvendige og hvilke felt som skal brukes. Det er viktig å sikre at den norske bruken av MARC21 ikke blir en ”lokal dialekt”, derfor er alle de norske tilpasningene lagt til lokale felt i MARC21. Den norske utgaven blir sannsynligvis noe mindre omfattende enn originalversjonen som inneholder mye informasjon som er mindre relevant for norske bibliotek.

Konverteringstabell
For at overgangen til nytt utvekslingsformat skal ha full effekt, må alle biblioteksystemene i Norge ta i bruk MARC21 til utveksling av data, og helst omtrent samtidig. Det er naturlig at de enkelte systemleverandørene selv bærer kostnadene med endringer i eget system, men Nasjonalbiblioteket vil legge til rette for en samlet overgang gjennom blant annet å utarbeide en konverteringstabell. Arbeidet med konverteringstabell mellom NORMARC og MARC21 er nylig startet i Nasjonalbiblioteket, med Den norske katalogkomité som referansegruppe. Arbeidet er omfattende, men målet er at konverteringstabellen skal være ferdig i løpet av 2007. En endelig fastsettelse av dato for når MARC21 helt kan erstatte NORMARC som utvekslingsformat vil bli satt i samråd med systemleverandørene. Nasjonalbiblioteket vil også – i samråd med systemleverandørene - vurdere behovet for en konverteringstabell ”andre veien” – mellom MARC21 og NORMARC. I en overgangsperiode kan det blir behov for å bruke både NORMARC og MARC21 både som registrerings- og utvekslingsformat for enkelte biblioteksystem. I samme overgangsperiode må også NORMARC vedlikeholdes.

Samme format
For å oppnå mest mulig konsistente data og for unngå tap ved konvertering av data, er det en fordel at registreringsformat og utvekslingsformat er det samme. I dag varierer praksis på dette området. Nasjonalbiblioteket anbefaler at samme registrerings- og utvekslingsformat brukes, men beslutningen om internt registreringsformat ligger til syvende og sist hos den enkelte systemleverandør. Systemleverandørene har gitt uttrykk for at de ønsker seg en norsk oversettelse av MARC21, en norsk oversettelse vil være nødvendig hvis MARC21 også skal brukes som registreringsformat, for eksempel i hjelpetekster og lignende.

Oversettes til norsk
For å legge til rette for bruk av MARC21 som registreringsformat, vil Nasjonalbiblioteket også oversette MARC21 til norsk, også her med Den norske katalogkomité som referansegruppe. Vurderingen av hvor stort del av MARC21 som er relevant for norske forhold, og som derfor skal oversettes vil bli gjort i sammenheng med utarbeidelsen av konverteringstabellene. Derfor vil oversettelsesarbeidet starte etter at konverteringstabellene er ferdige.

Status om arbeidet i Nasjonalbiblioteket og dokumentasjon i form av bakgrunnsdokumenter, anbefalinger, beskrivelse av norske tillegg og konverteringstabeller vil løpende bli lagt ut på Den norske katalogkomités nettsider hos Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene