{short description of image}


  {short description of image}


 

Landet de drog til / America

Aalheim, Trygve. Forente Stater. [Bibliografi over artikler og innlegg i Morgenbladet 1834 - 78.] (I forf.'s: Morgenbladet. Bibliografi 1819 - 78. Oslo u. å. B. 1 og b. 3.) - Xerox-kopi av maskinskrevet manuskript som finnes i UB's Håndskriftsamling.

[Reiersen, Johan R.] De nordamerikanske fristater. (I: Christianssandsposten, 1839, 20/9, 11/10.)

Bang, Anthon. Om bebyggelsen af Nord-Amerika. Bearb. efter engelske og amerikanske forfattere, fornemmelig Bancroft's History of the United States. Chra 1863. 352 s.

Hjelm-Hansen, Paul. Lidt om Amerika. (I: Morgenbladet, 1868, no 126A, 134, 179, 193, 216, 223, 285.) - Også trykt i Nordisk folkeblad, 1868.

Enander, Johan A, De Forenede Staters historie. (Overs. fra svensk.) La Crosse, Wis. 1874-78. 5 b.

Hjelm-Hansen, Paul. Om Nordamerika. Udg. af Selskabet for folkeoplysningens fremme. Kra 1874. 84 s. (Folkevennen, 1874. Tillægshefte 3.)

[Schøyen, David M.] Amerikas Forenede Staters historie. Chic. 1874-76. 3 b.

Janson, Kristofer. Amerikanske forholde. 5 foredrag. Kbh. 1881. 159 s.

Lange, Anton B. Amerika og amerikanerne. Chic. 1887. 232 s.

De hjem vi forlod - de hjem vi fandt. Et mindeværk. Chic. [1892]. 496 s. Illustr.

Morris, Charles. Ny og fuldstændig Forenede Staters historie. Omfattende vort lands væxt og bedrifter fra den første opdagelse og bebyggelse til den dag idag. Overs. til norsk-dansk af Sigvard Sørensen. Philad. 1902. 607 s. Illustr.

Reinert, Otto. The perplexed promise. The image of the United States in two popular Norwegian magazines, 1835-1865. [Skillings-Magazin and Illustreret Nyhedsblad.] (I: Americana Norvegica. Vol. 2. Oslo 1968. S. 34-73.)

LOV OG RETT

De nordamerikanske Forenede Staters constitution. [Overs. af Paul Anderson? Inmansville 1854?] 11 s.

Arctander, Jno W. Praktisk haandbog for skandinaver i staten Minnesotas lovgivning, særligt afpasset for farmerbefolkningen. Willmar, Minn. 1877. 583 s. - 2.opl. med tittel: Praktisk haandbog i Minnesotas lovgivning, særligt afpasset for farmerbefolkningen. Minneap., Minn. 1896. 627 s.

Schøyen, David M. Lovbog for hvermand. En oversigt over den amerikanske civil- og privatret. Tillæg. (Indeholdende uddrag af de vigtigste love ... i Illinois, Wisconsin, Iowa, Minnesota og Dakota.) 3. opl. Chic. 1882. 320, 63 s. - 4.opl. 1884. - 5.opl. 1891.

Gunderson, L. L. Amerikanske skildringer eller korte fremstillinger af love og forhold i de For. Stater, Amerika. Chic. 1886. 148 s.

Schøyen, David M. Bennett-loven. Wisconsins og Illinois's love om tvungen skolegang m. m. i originalsproget samt overs., tilføiede anm. og oplysninger. Stoughton, Wis. 1890. 32 s.

Gjertsen, Henry J. Praktisk haandbog i amerikansk ret. Specielt afpasset for menigmand. Med uddrag af lovene i Minnesota, Michigan, Montana, Nebraska, Nord og Syd Dakota, Illinois, Iowa, Washington og Wisconsin om forskjellige emner. 2. udg. Minneap., Minn. 1899. 313 s. - 3. rev. opl. 1907.

Thuland, Conrad M. Amerikanske minelove. En haandbog for menigmand i amerikansk mineret. Med et tillæg over grubelovene i British Columbia og landlovene i Alaska. Seattle, Wash. 1908. 102 s.

USA SØKER EMIGRANTER

(Brosjyrer er oppført under “Amerika-bøker”.)

Blegen, Theodore C. The competition of the northwestern states for immigrants. (I: Wisconsin magazine of history, 3 (1919/20), s. 140-65.)

Appel, Livia. Official encouragement of immigration to Minnesota during the Territorial period. By Livia Appel and Theodore C. Blegen. (I: Minnesota history bulletin, 5 (1923), s. 167-203.)

Blegen, Theodore C. Minnesota's campaign for immigrants. - Illustrative documents. - Xerox-kopi av artikkel i Yearbook of the Swedish historical society of America, 11 (1926), s. 3-83.

Gates, Paul W. The campaign of the Illinois Central railroad for Norwegian and Swedish immigrants. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 66-88.)

Koht, Halvdan. When America called for immigrants. (I: Norwegian-American studies and record, 14 (1944), s. 159-83).

Ljungmark, Lars. For sale - Minnesota. Organized promotion of Scandinavian immigration 1866-1873. Akad. avh. (Göteborg). Sth. 1971. 303 s. (Studia historica Gothoburgensia. 13.)

“Amerika-bøker” / "America Books"

Brosjyrer og håndbøker for emigranter

Nattestad, Ole. Beskrivelse over en reise til Nordamerica i 1837. Utg. med oplysninger av Sv. Herbert Herbransen. U. s. 1926. 45 s. Fotografisk reproduksjon av originalutgaven 1839 med fullstendig tittel: Beskrivelse over en reise til Nordamerica begyndt den 8 de april 1837 og skrevet paa skibet Hilda samt siden fortsat paa reisen op igjennem de Forenede Stater i Nordamerica. - Også trykt i Dølaminne, 1924, s. 1-17, 65-91; 1926, s. 14-32, 62-85. - En ufullstendig utgave trykt i Numedalslaget. Årbok, 1 (1915), s. 60-74.

- Description of a journey to North America. [Transl. and with a] foreword by Rasmus B. Anderson. (I: Wisconsin magazine of history, 1 (1917/18), s. 149-86.)

Rynning, Ole. Sandfærdig beretning om Amerika til oplysning og nytte for bonde og menigmand. Forfattet af en norsk, som kom derover i juni maaned 1837. Chra 1839. 40 s. Trykt første gang i 1838. Utgivelsen ble besørget av Ansten Nattestad, korrekturen av presten Hans P. S. Krag i Eidsvoll, som etter Nattestads meddelelse strøk det kapitel av skriftet som omhandlet Norges kirkelige forhold sammenlignet med Amerikas. (J. B. Halvorsens Norsk forf.-lex.)

  • Student Ole Rynnings Amerikabog. Paany udg. af Rasmus B. Anderson. Madison, Wis. 1896. 30 s.
  • Sandfærdig beretning om Amerika. (I: Ny jord, 2 (1915), s. 48-64, 89-96.)
  • Ole Rynnings true account of America. Transl. and ed. by Theodore C. Blegen. Minneap. 1926. 100 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 1.) - Også med norsk tekst gjengitt etter originalutgaven fra 1838.

Testman, Peter. Kort beskrivelse over de vigtigste erfaringer under et ophold i Nord-America og paa flere dermed forbundne reiser. Stvg. 1839. 27 s.

- Peter Testman's account of his experiences in North America. Transl. and ed. by Theodore C. Blegen. Northfield, Minn. 1927. 60 s. (Publications of the Norwegian-American historical association. Travel and description series. 2.) - Også med norsk tekst gjengitt etter originalutgaven fra 1839.

Knudsen, Knud. Beretning om en reise fra Drammen i Norge til New York i Nord-America. Drammen 1840. 27 s.

  • Beretning om en reise fra Drammen til New York. Reprod. to look exactly like the original. Publ. by O. M. Norlie. Minneap. 1926. 32 s.
  • Report of a journey from Drammen in Norway to New York in North America. Transl. by Beulah Folkedahl. (I: Norwegian-American studies, 23 (1967), s. 113-25.)

(Aslaksen, Knud). En hjemkommen Telle-bondes beretning om hans reise og udvandrede nordmænds befindende i Nordamerica. (I: Skiensposten, 1842, 25/10.) Også trykt i Morgenbladet, 1842, 6/11.

[Hansen, Jørgen]. Amerika. En historisk-politisk skildring af Amerikas fortid og nærværende tilstand. Chra 1842. 216 s.

Haaeim, Sjur J. Oplysninger om forholdene i Nordamerika især forsaavidt de derhen udvandrede norskes skjæbne angaar. Chra 1842. 10 s.

- Information on conditions in North America. The disillusionment of an immigrant. Transl. and ed. by Gunnar J. Malmin. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 1-12.)

Underretninger om America, fornemmeligen de stater hvori udvandrede nordmænd have nedsat sig, samlede af en emigrant-forening i Stockholm, først udg. paa svensk af foreningens secretair og nu tildeels i extract overs. og med nogle rettelser og tillæg udg. af X. Skien 1843. - Fotostatkopi av s. 1-16 og s. 21-28 i ukomplett eksemplar. Trykt i Skiensposten 1843. Opptrykt i Lillehammer Tilskuer 1843. Delvis opptrykt i Christianssandsposten 1843.

Reisersen, Johan R. Veiviser for norske emigranter til de Forenede Nordamerikanske Stater og Texas. Udarb. efter egne iagttagelser. Chra 1844. 166 s. - Bruddstykker av boken ble trykt i Christianssandsposten 1845, 17/1, 2 1/1, 24/1, 28/1, 31/1.

- Norwegians in the West in 1844. A contemporary account. Transl. and ed. by Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 1 (1926), s. 110-25.) Oversettelse av kapitel 10 i den norske originalutgave, Chra 1844.

Dietrichson, Johannes W. C. Reise blandt de norske emigranter i “De Forenede Nordamerikanske Fristater”. Stvg. 1846. 128 s. - Paany udg. af Rasmus B. Anderson. Madison, Wis. 1896. 124 s.

- A journey among the Norwegian immigrants in the United North American Free States. Transl. by Malcolm Rosholt. (I forf.'s: A pioneer churchman. N.Y. 19 7 3. S. 43-145.)

Fribert, L. J. Haandbog for emigranter til Amerikas Vest med anviisning for overreisen, samt beskrivelse af livet og agerdyrkningsmaaden nærmest i Viskonsin. Chra 1847. 96 s.

Prehn, A. L. Beskrivelse over en reise, som gaardbruger Niels Kjos fra Ringsager paa Hedemarken i aaret 1846 har foretaget fra Norge til Amerika og tilbage igjen. Lilleh. 1847. 15 s.

Løvenskjold, Adam. Beretning om de norske setlere i Nordamerika, efter den norske generalkonsuls, Adam Løvenskjolds, til departementet under 15. october 1847 indgivne beretning, om hans i afvigte sommer i de Nordamerikanske Fristaters vestlige provindser, i de norske setlementer aflagte besøg. Bergen 1848. 16 s. Xerox-kopi.

- An account of the Norwegian settlers in North America. Transl. from the Norse by Knut Gjerset. (I: Wisconsin magazine of history, 8 (1924/25), s. 77-88.)

Beretning om Californien og dets guldrigdom. Chra 1849. 124 s.

Schytte, Theodor A. Vägledning för emigranter. En kort framställning af utvandringarnas svårigheter och fördelar, jemte en skildring af de skandinaviska koloniernas ekonomiska, politiska och religiösa tillstånd i Nordamerika. Med ett bihang om de år 1847 utvandrade Erik Janssons anhängares sorgliga öde. Sth. 1849. 48 s.

Budde, [Jan] A. Af et brev om Amerika. Stvg. 1850. 16 s.

- From a letter about America. Emigration as viewed by a Norwegian student of agriculture in 1850. Transl. by A. Sophie Bøe. With art introd. by Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American historical association. Studies and records, 3 (1928), s. 43-57.)

Clausen, Claus L. Claus L. Clausen, pioneer pastor and settlement promoter. Illustrative documents [ 1850-1853 ]. Transl. and ed. by Carlton C. Qualey. (I: Norwegian-American studies and records, 6 (1931), s. 12-29.)

Amerika, Ole Bull og det nye Norge. Bergen 1852. 168 s.

Guldtørsten, eller California feberen i America. Arendal 1852. 12 s.

Interessante beretninger om Nord-Amerika. Skildrede af en reisende. Arendal 1852. 59 s.

Amerika, eller Beskrivelse over de 33 Forenede Nordamerikanske Fristater, deres konstitution eller grundlov, rets- og skolevæsenet, hver enkelt stats beliggenhed og kvadratindhold, udført i mile og akres, samt deres kommersielle forholde, fornemmelig jernbanerne, floderne m. m. tilligemed et illumineret kart over hele Nordamerika. Bergen 1853. 168 s.

[Bolin, Johan]. Geographisk-politisk beskrivelse over de Forenede Nordamerikanske Stater, i særdeleshed for emigranter. [Overs. fra svensk.] Chra 1853. 110 s.

Stangeland, Elias. Nogle veiledende vink for norske udvandrere til Amerika. Chra 1853. 76 s.

Steene, Hans T. Beretning om en 3 aars reise i Amerika foretagen i aarene 1849 til 1852 iblandt de norske emigranter i de Forenede Stater i Nordamerika. Stvg. 1854. 32 s. - 3. forbedrede opl. Bergen 1856. 36 s. - Også trykt i Teologisk tidsskrift, Minneap., 9 (1925), s. 5-34.)

Veiledende bemærkninger for dem der agte at emigrere til Australien, samt nogle ord om emigrationen til Amerika. Udg. af en nordmand, der har opholdt sig i Australiens guldminer i syv maaneder, indtil juli maaned 1853. Fr.hald 1854. 26 s.

Canada. En kortfatted skildring af dets geographiske beliggenhed, produkter, klima, beskaffenhed, opdragelses- og borgerlige institutioner & c. Overs. af A. Jørgensen. Quebec 1857. 26 s.

Tafteson, Christian. Om forholdene i Amerika. (I: Tromsø stiftstidende, 1865, 25/5, 28/5.)

Schrøder, Johan. Skandinaverne i de Forenede Stater og Canada med indberetninger og oplysninger fra 200 skandinaviske settlementer. En ledetraad for emigranten fra det gamle land og for nybyggeren i Amerika. Chra 1867. 127 s.

Sommer, Wilhelm. Om udvandringen til Amerika i almindelighed og fra Danmark og Sverig-Norge i særdeleshed. Kbh. 1867. 23 s.

Staten Wisconsin. Dens hjelpekilder, frembringelser, klima, befolkning og andre oplysninger. Udg. af Wisconsins indvandrings-kommission. Overs. fra engelsk af C. F. Solberg. Madison, Wis. 1867. 24 s. 5000 eksemplarer beordret trykt på norsk.

Boyesen, Adolph T. Udvandrerens veileder og raadgiver. Et folkeskrift om staterne Minnesotah, Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri, Texas og Sydstaterne; agerdyrkning, dyravl, arbeidsfortjeneste, skandinaviske nybygder m. m.; samt oplysninger om amerikanske forhold, grundet paa egne og andres fleraarige erfaringer og nøiagtige undersøgelser om, hvor og hvorved man lettest faar et sorgfrit udkomme i Amerika. Chra 1868. 131 s. - 2. opl. 1869.

Beskrivelse over Staten Wisconsin, dens klimat, jordbund, agerdyrkning samt natur- og kunstprodukter. Udg. efter Legislaturens ordre af Statens immigrations-departement. La Crosse, Wis. 1870. 40 s.

Johnson Skipsnæs, John A. Om udvandringen. 2. opl. Chra 1870. 30 s. Med reklame for “Vilson's dampskibe”, “Det norske udvandringsselskab” o. s. v. Boken er stemplet “Blichfeldt & co, Christiania, Emigration agents”. - 1. opl. trykt i Chicago 186?.

Aarsager hvorfor Jens Jensen og hans familie udvandrede til Amerika, indeholdende mange nyttige raad, angaaende, hvorledes man forlader hjemmet og reisen til de Forenede Stater og oplysninger til personer, der agte at bosätte sig der. Udg. alene til veiledning og bedste for emigranter af en landsmand og menneskeven. Chic. 1870. 66 s. Illustr. Med reklame for “Anker-linien”. - UB har også ny utgave på 51 sider, utkommet i Chicago 1871, men trykt hos Tønsberg i Kristiana.

Lewenhaupt, Carl. Indberetning fra Hans Majestæts Charge d'affaires i Washington angaaende udvandringen fra de forenede riger til de Nordamerikanske forenede Stater. [Sth. 1871.] 16 s. Xerox-kopi.

- An official report on Norwegian and Swedish immigration, 1870. Transl. by J. A. Fagereng. With a foreword by Theodore C. Blegen. (I: Norwegian-American studies and records, 13 (1943), s. 46-65.)

Mattson, Hans. Land for emigranter ved Lake Superior og Mississippijernveien mellom St. Paul og Duluth i staten Minnesota, Nord-Amerika. Minneap., Minn. 1871. 8 s.

Johnson, Ole C. Beskrivelse over staten Wisconsin, dens klimat, jordbund og frembringelser. Bergen 1872. 128 s. - Ny utg. med tittel: Wisconsin. Et hjem for udvandrere. 1874. 132 s.

Kort beskrivelse over det offentlige land i de Forenede Stater i Amerika. Udarb. af kommissären for General Land Kontoret til underretning for fremmede, der söge et hjem i de Forenede Stater. Wash. 1872. 14 s.

N[isbeth], H[ugo]. Emigrationen og emigranterne. (Brev til Aftonbladet.) Ombord i dampskibet Scandinavian paa Atlanterhavet den 10 de juli 1872. Chra [1872]. 32 s. Med bekjentgjørelser fra “Allan-linien”.

Om befordringen til America. Chra 1872. 55 s. Om “Allan-linien”.

Provindsen Ontario, densjordbund, klima, hjælpekilder, free-grant-lands (): til fri afstaaelse udlagte landstrækninger.) etc. Til underretning for personer, der agte at udvandre. Udg. efter bemyndigelse af Ontarios regjering. Overs. paa norsk ved nævnte regjerings foranstaltning. Chra 1872. 47 s. Illustr.

Det nye Nordvesten i de Forenede Stater. Mandal 1873. 1 bl. Trykt som tillegg til Folketidende 1873. - Kunngjøring datert nov. 1872 og undertegnet av generalagenten for “Nord Pacificjernbane-kompagniet”, O. Svenson.

[Olsen, Kristian M.] Reisekammerat for amerikafarere. Kra 1881. 95 s. Med parlør. - Fra 1889 antok forf. navnet Nordlid.

Beskrivelse af staten Minnesota og dens naturlige hjælpekilder med hensyn til agerbrug, fabrikdrift og handel, tilligemed en kort fremstilling af dens historie, fremskridt og nærværende udviklingsstandpunkt, samt af de fordele den tilbyder indvandrere. Udg. af Statens indvandrings-kommission. St. Paul, Minn. 1882. 64 s. Illustr.

Canada. Veiledning for nybyggere og andre som vil søge et nyt hjem i Amerika, ogsaa beskrivende Manitoba og det canadiske Nordvesten hvor henimod to millioner acres af det rigeste prairieland er blevet aabnet af den nye canadiske Pacific jernbane . . . Liverpool 1882. 9+7 s. Illustr.

Norsk-amerikansk haandbog. En fuldstændig haandbog for farmere, kjøbmænd, haandværkere, arbeidere o. a. 2. udg. Chic. 1883. 233 s.

Manitoba ved Red River dalen i det store nordvestlige America hvor henimod 200 millioner acres af det rigeste prairieland, det bedste hvedeland er blevet aabnet af den nye Can. Pacific jernbane og hvor 160 acres frit land anvises ankommende nybyggere af regjeringen. Liverpool 1884. 43 s.

Gunderson, L. L. Veiledning til emigranter. (I forf.'s: Amerikanske skildringer eller korte fremstillinger af love og forhold i de For. Stater, Amerika. Chic. 1886. S. 138-48.)

Blegen, John. Blegen's “Veileder” og verdens-atlas. Chic. 1891. 443 s. Med reklame for “Blegen's dampskibs-agentur”.

Drevdahl, Ole. Fra emigrationens Amerika. Anhang: Kortfattet engelsk sproglære og ordsamling for emigranter. Chra 1891. 96 s.

Waaler, M. A. Fra Norge til Amerika. Den Norske emigrantmissions veileder for udvandrere. Kra 1904. 96 s. Med parlør.

Christophersen, H. En beskrivelse fra den norske og danske koloni i staten Virginia. Omarb. efter orig. udg. i en mere forkortet og sammentrængt form. Arendal 1906. 16 s.

Myrvold, Peter. Utvandringsproblemet. Anledning til at erholde frit land før og nu. Kra 1912. 29 s. (Mot emigrationen. 9.)

Alger, M. Haandbok for utvandrere. Endel korte veiledninger og gode raad til Amerika-farende. Godkjendt av den Norske Amerikalinje. Kra [1914]. 27 s.

Bjørndal, M. “Homestead” land i de Forenede Stater. En oversikt over offentlig land som kan tas som “Homestead” samt hvem som kan få det og hvordan. For “Nordisk Tidende” ved M. Bjørndal. (I: Ny jord, 14 (192 7), s. 95-101.)

Haandbok for indvandreren (til de Forenede Stater). [Utg. av Nordisk Tidende.] N.Y. 1927. 154 s.

Mohr, Anton. Utvandringsspørsmaalet. [Emigrantenes vilkaar i Amerika, Syd-Afrika, Australia og New Zealand.] Oslo 193>27. 28 s.

 

{short description of image}