bjornson-topper bjornson-topper

Ødes gode såler


Av Sigbjørn Grindheim, Nasjonalbiblioteket.


22.03.2010 10:27

Bjørnson hjalp sålemaker Ole Thorsteinsen Øde fra Drammen med markedsføring av såler.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev dikt til omslagene på Ole Thorsteinsen Øde såper. Men, Øde laget også sunnhetssåler av impregnert tremasse, og papirkniver som lignet primstaver (messestaver) og Bjørnson kommenterte begge produktene:

ezembed

"Aulestad 23de jan. 90

Kære Øde,
jeg takker Dem meget for sålerne; av alle jeg har brugt, er disse de bedste. Men der burde være trykt på selve sålerne eller på en anvisning til næsten hvert par, at de ikke skal brukes for længe; og to par skiftevis. jeg har hørt nogen ikke like dem, og grunnen må stikke i at de vet ikke det der.

De beste, jeg har kænt; jeg siger det én gang til. Hvorfor har ingen falt på det én gang til. Hvorfor har ingen falt på det der før?

Men mæssestaven - ? Nej, hverken på staver æller i bøker æller kirker bryr jeg mig om mæsser, det er sikert nok. Og én - 1 krone! Ja, alt, som rører kirke, er dyrt?. Den er ællers nydelig å se til. Bare den kostet nogen øre, køpte vist svært mange den!

Jeg er så glad ved, at De kænner Dem gla og tror på fræmtiden. Jeg har hittil altid gjort det samme, skønt nu begynner det å bli noget svært. Reaksjon og revolution sætter på mig fra hver sin side og i stedet for å bli bedre og bedre forståt, blir jeg jo bare mer og mer mistydet.

Deres hengivne

Bjørnst. Bjørnson"

(Brevet er dessværre blét forlagt.)

Øde ber ham sende ” Maal af Deres eget og Familiens Fodtøi”, så skal han sende flere såler, og det gjør Bjørnson:

ezembed ezembed

Kære Øde,
her er modell av min fot. Det er galt, at De ikke har sat på sålerne, at de må ikke brukes for længe. Forskjællen mællem ny og gamle er påtagelig. Jeg vilde gjærne skrive om dem f.e. i "Sundhedsbladet" Men kanske er det gjort. Har De fåt Dr. Nissen til å prøve dem?
Kjære, vær om Dem, her er noget nyt!
Alle må i længden skønne, at træ er det varmeste.

Deres

Bj. Bj.

Oscar Egede Nissen (1843-1911) var lege og politiker, redaktør av ”Sunhedsbladet” 1886-1890).

Øde griper ideen og vil lage tusen små lapper med en kort beskrivelse av sålens egenskaper og fordeler, Nissens anbefaling og ”nogle Ord fra Dem” eller et ”lidet Uddrag af Deres Breve til mig”. Om denne ble trykt, kjenner vi ikke til. Bjørnson var også ivrig opptatt av at Øde skulle lykkes med å få solgt sålene, også i

ezembed

utlandet:

28de sptb 90

Kjære Øde,

jeg tør ikke anbefale Dem nogen i Kjøbenhavn uten å ha rådført mig med vænner dernede.

Skulde jeg i al hurlumhejen dernede glæmme det, så husk De på å minne mig, og da skal jeg sannelig gjøre mit beste.

Jeg takker dem meget både for sålerne og såpen. Ja, gid det nu gik for Dem uten kompagnon!

Hold på småt, gjør som Amerikaneren!

Deres hengivne

Bjørnst. Bjørnson

Og i november samme høst har han tiltro til at danske journalister vil stikke sålene i skoene sine:

   

Kjære Øde, skomaker Malmstrøm i Kjøbenhavns fineste strøk var villig til å ta mot prøver av Deres såler. Men han hadde korkesåler, som gik godt. Nu vet De, om her kan konkurreres. Jeg talte med præssefolk som var inne i slikt, og som i tilfælle vilde prøve dem og anbefale dem. Har Malmstrøm (på Østregade) skrevet Dem til?

p.t. Tønsberg

Bjørnson

Brevene fra Bjørnson (Brevs. BB:1) er en gave fra Ødes datter, Sigrid, i 1951. Biblioteket fikk samtidig en samling brev til Øde om husfliden (Ms.fol. 1922). Hun har skrevet om sin far og Bjørnson i Nationen 12.11.1938 og 10. mars 1951. Versene hadde før vært trykt i Morgenbladet 7.11.1915.

 

ezembed ezembed

Drammen den 3. Juni 1889

Hr. Bjørnstjerne Bjørnson!

Jeg ved De interesserer Dem varmt for alt norsk og for alt Fremskridt. Derfor sender jeg Dem nogle Stykker Sæbe, som er fabrikeret af mig, Sæbekoker O. Th. Øde med mine egne Hænder. Tanken om at kunne bidrage noget til at nytiggjøre vore mange vildtvoxende medisinske Planter, gjorde mig til Sæbekoker. Nu ja, det var det jeg vilde be Dem om, nemlig om De vilde prøve min Sæbe og hvis De finder den god, om De vilde gjøre mig et par smaa Vers til at sætte paa Omslagene af de forskjællige Stykker, saaledes som paa et medfølgende løst Omslag, som ligger i Asken. Det var en Fyr her, som vilde gjøre et Forsøg med min Furunaalsæbe i Udlandet. Og saa laga han til denne Vignetten og diktede selv Versene som staar paa den. Men saasom vedkommende ikke har Stadighed til nogen ting, saa gjorde han heller ikke noget ud af Sæbeformen, men lod det hele bero med et eneste lidet Forsøg.

Nu vilde jeg gjerne ha hans Vignet, men han vil ikke tillade mig at benytte den. Saa har jeg gjort mig en ny lignende Vignet, som jeg vilde bruge istedetfor den grønne; men jeg mangler Vers. Og saa har jeg tænkt at dersom jeg skal ha saadanne, saa faar jeg ligesaa godt gaa lige til den som kan gjøre dem, til en, som jeg ved aander ind det skjønne- og herlige i vor Natur, saaledes at det er bleven grundlag for saa meget stort og skjønt fra hans Harpe.

Der, nemlig hos Dem, vil jeg kunne faa et eller et Par Vers til min Sæbe, dersom De blot vil ofre denne Sag saa megen Opmerksomhed.

Og dersom De vilde gjøre dette, saa vilde jeg ogsaa, at De satte Deres fulde Navn under.

Verset eller versene kunde være korte eller lange, efter Deres Ønske. Jeg skulde altid finde en Plads til at faa dem anbragt.

Vær nu saa snil at modtage Prøverne af Sæben og bliv ikke sindt paa mig for det jeg ber Dem om dette.

Deres O. Th. Øde

 

ezembed ezembed

Drammen den 6. Februar 1890

Kjære Bjørnson!

Mange takk for Brevet, som jeg modtog i Dag.

Det syntes at ville gaa ganske bra med disse Saaler her før Jul, men nu har det bautet lidt og hodet har synket. Deres Brev opmuntrede mig derfor meget. Jeg har altid trod, at disse Saaler skulde komme til at gaa. Men det er ikke langt reist endnu.

Det er forresten ikke saa let en Sag at sætte en ny Industri i Gang, selv om den er nok saa liden. Det skal Pænge til, og disse ere ikke gode at reise for den, som ingen Ting har at sætte i Pant.

Igaar indsendte jeg Ansøgning til Storthinget, om at faa forhøiet de Vartpenge, jeg faar af Staten, saa jeg kunde have Udkomme med at lægge lidt mere Arbeide i den Gjerning, jeg en Gang dyrkede som Hovedsag og siden leilighedsvis rækker en Haand, nemlig: Fremme af vor Husflid og Husindustri. Det er, om jeg selv maa sige det, faa Mænd her til Lands, som har bedre Greie paa dette, end jeg. Men det er, som De siger, saaledes, at Reaktion, Revolution og Mistydelse følger, ja forfølger os – selv om vi mener det aldrig saa vel og ærlig. – Jeg var en Gang i god Vei, men saa kom der andre, som så seg at være bedre og skubbede mig væk. –

Men, burde jeg søgt til Thinget? Ak, var jeg bare saa selvstændig, som De. De kunde vise dem, at De kunde leve Dem foruden.- Men jeg sender Dem herved nogle Saaleprøver, hvoraf De kan se, at jeg allerede har realiseret Deres Tanke førend jeg saa dem udtalt. – Send mig Maal af Deres eget og Familiens Fodtøi, skal jeg sende Dem flere Saaler.

Deres

O. Th. Øde

Drammen den 13. Mai 1890

ezembed ezembed

Kjære Hr. Bjørnson!

Jeg kan nu fortælle Dem, at at jeg har faat Patent paa mine Sundhedssaaler af imprægneret Træmasse og at jeg nu vil begynde for Alvor at virke for at faa dem indført overalt, saa langt jeg kan række. Til den Ende vil jeg nu trykke op nogle Tusen smaa lapper i format som Primstavforklaringen, med en kort Beskrivelse av Saalens Egenskaper og Fordele paa den ene Side, og Dr. Nissens ”Sundhedsbladets” Anbefaling, samt om jeg kunde faa nogle Ord fra Dem i den Anledning, paa den anden Side. Eller om jeg kunde [faa] Lov at gjøre et lidet Uddrag af Deres Breve til mig. – Disse smaa Lapper vil jeg sprede ud paa alle Kanter, nu i Sommer, og sende dem med Reisende, som skal optage Ordrer for mig til Høstleveranse – De fortryder vel ikke paa, at jeg beder Dem om dette nu igjen. Synes De ikke om at gjøre det, saa er vi naturligvis lige gode Venner for det. Det er forøvrigt min Hensigt at plage Dem for at faa en Anbefaling i ”Dagbladet” til høsten, som De lovede. Trænger De snart lidt Sæbe og nogle flere Saaler igjen, saa giv mig et lidet Vink. Jeg har Deres Fodmaal. Hvorledes er det, bruger ikke Deres Hustru ogsaa at gaa med saadanne Saaler?

Med en venlig Hilsen Deres forb.

O. Th. Øde


Share

Bjørnson i media