bjornson-topper bjornson-topper

Omfattende restaureringsarbeid på Aulestad


Av Kjell Marius Mathisen, arkitekt og konservator ved Maihaugen


11.01.2010 11:49

Vinteren 2007 ble det avdekket store råteskader i hovedbygningen på Aulestad. Trolig skrev skadene seg fra taklekkasjer midt på 1800-tallet. Reparasjon av tømmerkonstruksjonen begynte på senvinteren 2008, og det meste av arbeidene sluttføres i løpet av 2010.

Omkring 2000 ble det konstatert at det var bevegelser i tømmerkonstruksjonen i hovedbygningen på Aulestad. Særlig var det setninger omkring inngangssvalen. Bygningen ble undersøkt, men det var ingen synlige skader. I dag er allerede omfattende restaureringsarbeid gjennomført.

Aulestad gikk direkte fra å være Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, til å bli et statlig museum i 1935. Hus og inventar er derfor et av de best bevarte hjemmene i Norge. Hovedbygningen på Aulestad ble fredet i 1923 fordi det var nobelprisvinneren Bjørnstjerne Bjørnsons hjem fra 1875. Bygningen er fredet ut fra personalhistorie og skal framstå slik det var de siste årene Bjørnstjerne Bjørnson bodde der. Bjørnsons døde i 1910, men huset fungerte som bolig helt fram til Karoline Bjørnsons bortgang i 1934. Det var først da huset ble tatt i bruk som museum i 1935 at vi fikk et brudd i bygningens funksjon. Restaureringen foregår derfor slik at alle endringer fram til 1934 forsøkes bevart. Enkelte rom og overflater kan ha blitt endret i perioden 1910–1934. Fredningsintensjonen, som er knyttet til Bjørnstjerne Bjørnsons liv, åpner for at disse rommene kan tilbakeføres til 1910-situasjonen der hvor det finnes tilstrekkelig god dokumentasjon. Det ser imidlertid ikke ut til å ha skjedd vesentlige endringer i denne perioden. Enkelte inngrep utført i museumsperioden etter 1934 er derimot ønskelig å tilbakeføre. Ellers er hovedintensjonen å sette i stand interiøret til slik det var før reparasjonsarbeidene ble startet opp i 2008. Denne situasjonen ble dokumentert med foto og beskrivelse i oktober 2007.

Bjørnstjerne Bjørnson kjøpte gården Aulestad fra Otto Jørstad i 1874, mens han og familien var i Roma. Da som nå var hovedhuset på gården en midtgangsbygning i to etasjer. Bygningsform og detaljer i empirestil tyder på at huset ble bygget tidlig på 1800-tallet. Flere av vinduene ser ut til å være fra siste halvdel av 1700-tallet.

Årringsdateringer viser at tømmeret skriver seg fra tre ulike perioder, eller byggetrinn. Veggtømmeret i den østre halvdelen av huset ble datert til 1777 og 1778. Det betyr at tømmeret her kommer fra en bygning som ble reist kort tid etter 1778. Tømmeret vest for midtgangen er noen år eldre. Disse trærne ble felt på vinterhalvåret 1761–1762, og byggingen av dette huset ble trolig påbegynt allerede i 1762. Der er det imidlertid en del reparasjoner med nyere tømmer. Syllstokken under kjøkkenvinduene i veggen mot tunet, og tømmeret som er brukt til å tette gamle åpninger i vestveggen, ble datert til vinteren 1813–1814. Det samme gjelder for takkonstruksjonen som dekker hele midtgangsbygningen. De øverste omfarene i andre etasje, takåsene og veggene på loftet er fra vinteren 1813–1814.

Fotografier fra 1870-tallet tyder på at bygningen ble lite endret fra 1850-tallet og fram til Bjørnstjerne Bjørnson overtok. Den første store endringen skjer i regi av Karoline Bjørnson mens mannen er på utenlandsreise i 1880–1881. Da får hun bygget den store verandaen rundt hele bygningen. Samtidig ble det også gjort mye innvendig, med fjerning av veggen mellom musikkværelset og stuen, nytt veggtrekk av silkebrokade i stuen og ny frisk grønnmaling i spisestuen. Et mer moderne preg fikk bygningen i 1900 da det gamle tegltaket med ”vipp” ble skiftet ut med et plant skifertak med større takutstikk. Den siste endringen skjedde i 1904 da glassverandaen på den vestre gavlveggen ble bygget. Samtidig ble vinduene i stuen og spisestuen byttet ut. Til tross for disse endringene og andre moderniseringer, er vinduer fra sent på 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet fremdeles på plass i bygningen. Vinduene og det intakte vekselpanelet gjør at hovedbygningen på Aulestad framstår som en midtgangsbygning med empirepreg, typisk for våningshusene på de store gårdene i Gausdal og Fåberg fra tidlig på 1800-tallet.

Se flere bilder fra restaureringsarbeidet her:

 


Share

Bjørnson i media