Nasjonalbiblioteket

Søkeveiledning

Generelt

Fritekst-søking

Databasene som ligger i søkesystemet TRIP har fritekst-søking, dvs at det kan søkes på de fleste av ordene som er registrert i postene og/eller tekstene. Små/store bokstaver spiller ingen rolle. Rekkefølgen av ordene har imidlertid stor betydning. Ved søk på Oslo Stock Exchange information, må ordene skrives inn i den rekkefølgen de står (altså OSLO STOCK EXCHANGE INFORMATION eller STOCK EXCHANGE INFORMATION, men ikke OSLO EXCHANGE INFORMATION.

Logiske operatorer

Det kan kombineres søkeuttrykk ved å bruke de logiske operatorene AND, OR eller NOT (eventuelt med parenteser for å unngå flertydigheter). Dersom det er ønskelig å søke på ordene “AND”, “OR” eller “NOT” må man sette anførselstegn rundt dem (eller hele frasen).

Eksempler:

Artikkel AND indeks AND skip
Indeks NOT skip
Krohg OR Krogh
(Årsskrift OR aarsskrift) AND (Trondheim OR Trondhjem)
Environment “AND” development
“Environment and development” alternativt Environment “AND” development

Maskering (trunkering)

Ved usikkerhet på stavemåten, kan man maskere (trunkere) ett eller flere tegn. Man kan trunkere foran, bak eller midt i et ord. På tilsvarende måte kan hele ord maskeres inne i en frase.

# eller ? Ingen, ett eller flere tegn/ord
: Ingen tegn/ord eller ett tegn/ord
! Akkurat ett tegn/ord

Eksempler:

?AMERIKA [for f.eks. Amerika, Nord-Amerika, Syd-Amerika]
AMERIKA? [for f.eks. Amerika, amerikanske, amerikareisen]
?RISTIANIA [for Christiania/Kristiania]
PET:ER [for Peter/Petter]
WOM!N [for woman/women]
DEN ! GRYTE: [for Den sorte/svarte gryte(n)]
HELSIN# [for Helsinki/Helsinfors]
ORGANI#ATION [for organization/organisation]

For mange treff?

Hvis et søk gir for mange treff, anbefales det å innsnevre treffmengden, d.v.s. å føye til flere søkekriterier i søkeskjemaet.