Søking i Sangindex


Søkefeltene:

Førstelinje:
Her er den første linjen i sangen/visen registrert.

Refreng:
Her er den første linjen i refrenget registrert

Tittel:
Her er sangens/visens tittel registrert. Dersom tittel og førstelinje er identisk, vil opplysningen kun være registrert i feltet for førstelinje. Det anbefales å søke i førstelinjefeltet dersom søk på tittel ikke gir treff.

Tittelen er registrert slik det har stått i det verket som har blitt indeksert. Vær derfor oppmerksom på at skrivemåte kan variere.

Person:
Dette feltet gir mulighet for søk på personer med tilknytning til musikken og/eller teksten, f.eks. komponist, arrangør, innsamler, forfatter eller oversetter.

Navneformen er registrert slik det har forekommet i det indekserte verket. Eks.: Ludvig Mathias Lindeman har blitt registrert på følgende måte: Lindeman, L.M, Lindeman, Ludvig M. og Lindeman, Ludvig Mathias. Det anbefales derfor å bruke en vid søketerm (Lindeman, l?) slik at man er sikret en mest mulig fullstendig treffliste.

Søk i alle felt:
Her kan man søke på ord fra feltene førstelinje, refreng, tittel eller person.


Generelle tips

Fritekst-søking

Du kan søke på alle ord som er registrert (fritekstsøk). Det spiller ingen rolle om du taster inn små eller store bokstaver. Rekkefølgen av ordene er imidlertid viktig. Dersom du skal du søke på "kjærlighet er lysets kilde" må du skrive inn denne frasen. Dersom ordene skal løsrives fra sin sammenheng må du bruke logiske operatorer (se dette). Personnavn skrives i invertert form, f.eks. grieg, e.

Logiske operatorer (boolsk søking)

Du kan kombinere søkeuttrykk ved å bruke de logiske operatorene AND, OR eller NOT (eventuelt med parenteser for å unngå flertydigheter). Du kan altså søke på «kjærlighet AND kilde AND severin». Dersom du ønsker å søke på ordene AND, OR eller NOT må du sette anførselstegn rundt dem (eller hele frasen).

Maskering

Hvis du f.eks. er usikker på stavemåten, kan du maskere (trunkere) ett eller flere tegn. Du kan trunkere foran, bak eller midt i et ord («m#llom bakkar»). På tilsvarende måte kan du maskere hele ord i en frase («m#llom bakker og berg ! havet»).

# eller ? Ingen, ett eller flere tegn/ord
: Høyst ett tegn/ord
! Akkurat ett tegn/ord

Ikke-norske bokstaver (f. eks. ä ö ü) er kodet med spesialkoder. Disse må søkes som de er, eller med venstre-/høyretrunkering. (De kan ikke maskeres midt i ordet.)

For mange treff?

Det er satt en grense på 10000 treff. Hvis denne grensen overskrides vil bare de første 25 postene vises, og du oppfordres til forsøke å innsnevre treffmengden. Du kan gjøre tilføyelser til søkeuttrykket som vises nederst på siden eller gå tilbake til søkeskjemaet.