Nasjonalbiblioteket

NASJONALBIBLIOTEKETS DATABASETJENESTER

Norsk samkatalog for periodika (SAMPER)


Søkeveiledning

GENERELT

Fritekst-søking

Samper database har fritekst-søking, dvs at det kan søkes på de fleste av ordene som er registrert i postene og/eller tekstene. Små/store bokstaver spiller ingen rolle. Rekkefølgen av ordene har imidlertid stor betydning. Ved søk på Oslo Stock Exchange information, må ordene skrives inn i den sammenhengen de står (altså OSLO STOCK EXCHANGE INFORMATION eller STOCK EXCHANGE INFORMATION, men ikke OSLO EXCHANGE INFORMATION.

NB!

Rekkefølgen av ordene har ingen betydning når man bruker logiske operatorer.

Logiske operatorer

Det kan kombineres søkeuttrykk ved å bruke de logiske operatorene AND, OR eller NOT (eventuelt med parenteser for å unngå flertydigheter). Dersom det er ønskelig å søke på ordene “AND”, “OR” eller “NOT” må man sette anførselstegn rundt dem.

Eksempler:

Artikkel AND indeks AND skip
Indeks NOT skip
Krohg OR Krogh
(Årsskrift OR aarsskrift) AND (Trondheim OR Trondhjem)
Environment “AND” development alternativt Environment "and" Development
“Environment and development” alternativt Environment AND development

NB!

Legg merke til at logiske operatorer brukes til å knytte sammen søkeord, kombinasjoner av logiske operatorer er ikke tillatt. For eksempel,

risør or tvedestrand not oslo

er lovlig, mens

risør or tvedestrand and not oslo

er ikke lovlig.

Maskering og jokertegn

Er man usikker på stavemåten, kan ett eller flere tegn/ord maskeres (trunkeres). Man kan trunkere foran, bak eller midt i et ord. På tilsvarende måte kan hele ord maskeres inne i en frase. Jokertegn

#

brukes til å maskere

Ingen, ett eller flere tegn/ord

Eksempler:

PET#ER [for Peter/Petter]
WOM#N [for woman/women]
DEN # GRYTE [for Den sorte/svarte gryte]
HELSIN# [for Helsinki/Helsinfors]
ORGANI#ATION [for organization/organisation]

Andre jokertegn som kan brukes er

? for ord som bokstaves på 'nesten' samme måten som søkeord

! for ord som 'lydes' som søkeord (på engelsk)

Disse jokertegnene må brukes FORAN søkeord.

Eksempler:

?AMERIKA [for f.eks. america, american, amerika, Nord-Amerika, Syd-Amerika]
?KRISTIANIA [for f.eks. Kristiania, kristiansand,kristianstad]
!AMERIKA [for f.eks. Amerika, america]

For mange treff?

Hvis et søk gir for mange treff, anbefales det å innsnevre treffmengden, d.v.s. å føye til flere søkekriterier i søkeskjemaet. Det er satt en grense ved 10.000 treff.


SØKEFELT

ISSN:

ISSN skrives i to grupper som hver består av fire sifre med bindestrek eller blank mellom. Direkte søk på kun de første tegnene i ISSN er også mulig.

Eks.:

0800-3823
0800 3823

0800 [for søk på alle ISSN-er som begynner med 0800]


Ordsøk:

Søk på ord i tittel, alternativ tittel, utgivelsessted, utgiver/forlag, årstall m.m. Utelat hyppig forekommende ord. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Dialog AND Molde

rapport AND oslo NOT statistisk

NB!

Bruk jokertegn # til å maskere ett/flere tegn/ord. Jokertegn ? og ! har endret funksjonalitet og brukes kun FORAN søkeord. Jokertegn : brukes ikke.


Tittel:

Direkte søk på første ord i tittel. Ord med bokstavene ä, ö og ü kan ha flere bokstaveringer.For mest mulig fullstendige søk, anbefales det å erstatte tegn som har tødler med maskeringstegnet #. Samme gjelder for ord med andre spesialtegn.

NB!

Bruk jokertegn # til å maskere ett/flere tegn/ord. Jokertegn ?, ! og : brukes ikke her.

Ord i tittel:

Søk på ett eller flere ord i tittelen. Både nåværende, alternative og tidligere titler er søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved usikkerhet om rekkefølgen brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Ord med bokstavene ä, ö og ü kan ha flere bokstaveringer. For mest mulig fullstendige søk, anbefales det å erstatte tegn som har tødler med maskeringstegnet #. Samme gjelder for ord med andre spesialtegn.

Eks.:

p#dagogik for pädagogik
fran#aise for française (IKKE erstatt spesialtegn med grunnbokstav,eks. francaise)

NB!

Bruk jokertegn # til å maskere ett/flere tegn/ord. Jokertegn ? og ! har endret funksjonalitet og brukes kun FORAN søkeord. Jokertegn : brukes ikke.


Utgiver:

I dette feltet er navn på forlag og utgivere søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved kombinasjon av søkeord og/eller ved usikkerhet om ordenes rekkefølge, brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Taylor AND Francis alternativt Francis AND taylor (ikke: Taylor Francis)
Universitetet i Oslo and sosiologi

NB!

Bruk jokertegn # til å maskere ett/flere tegn/ord. Jokertegn ? og ! har endret funksjonalitet og brukes kun FORAN søkeord. Jokertegn : brukes ikke.


Utgivelsessted:

Husk å søke på alternative navneformer. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Kristiansand OR Christiansand
Guovdaeaidnu OR Kautokeino

NB!

Bruk jokertegn # til å maskere ett/flere tegn/ord. Jokertegn ? og ! har endret funksjonalitet og brukes kun FORAN søkeord. Jokertegn : brukes ikke.


Bibliotekkode:

Det kan søkes på bibliotekkode (bokstavkode) for å finne bestanden ved ett enkelt bibliotek. Bibliotekkoden finnes ved søk i base Bibliotek.

Eks.:

UMH
UBIT/REA


Kommentarer/spørsmål vedrørende basen sendes: samper@nb.no