Løøvs klassifikasjon

01 Bok- og bibliotekvesen
02 Oversiktsverker og skrifter av blandet innhold
03 Samiske institusjoner og organisasjoner
04 Religion, filosofi og psykologi
05 Religiøs litteratur
06 Språkvitenskap
07 Medisin, fysisk antropologi
08 Geografi og lokalhistorie
09 Historie
10 Personalhistorie
11 Kulturhistorie
12 Næringsliv og økonomi
13 Minoritet- og rettsforhold
14 Samfunnsforhold
15 Skole og utdanning
16 Kunst, musikk, teater og film
17 Litteraturhistorie
18 Skjønnlitteratur
19 Journalistikk/informasjonsvirksomhet
20 Idrett, lek, spill og underholdning
21 Naturvitenskap

01 BOK- OG BIBLIOTEKVESEN
a) generelle bibliografier
b) bibliografier over enkeltpersoner
c) bibliotekkataloger
d) generelt om bøker og bibliotek
e) bokomtaler
f) arkiv

02 OVERSIKTSVERKER OG SKRIFTER AV BLANDET INNHOLD
a) generelle oversikter og håndbøker
b) periodiske publikasjoner som ikke hører under noe enkelt fag
c) skrifter av blandet innhold
d) forskningsmetodikk

03 SAMISKE INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER
a) institusjoner og organer
b) organisasjoner og foreninger
c) konferanser og møter

04 RELIGION, FILOSOFI OG PSYKOLOGI
a) førkristen tro
b) kirke- og misjonshistorie
c) enkelte kirkesamfunn
d) læstadianisme
e) filosofi, psykologi

05 RELIGIØS LITTERATUR
a) bibelen/bibelhistorie
b) salmer og sanger
c) andre skrifter

06 SPRÅKVITENSKAP
a) Språkspørsmålet

1) Språkopplæring, språkstudium
b) Språkforskning
1) Språkhistorie og etymologi
1a) Navneforskning
2) Dialekter
3) Annen forskning
c) Grammatikk og språkrøkt
d) Ordbøker
e) Lærebøker og lesebøker

07 MEDISIN, FYSISK ANTROPOLOGI
a) medisin
b) fysisk antropologi

08 GEOGRAFI OG LOKALHISTORIE
a) generelle oversikter
b) enkelte områder
c) reiseskildringer

09 HISTORIE
a) generelle oversikter
b) arkeologi
c) historie

10 PERSONALHISTORIE
a) samlingsbiografier
b) enkelte slekter
c) enkelte personer

11 KULTURHISTORIE
a) generelle oversikter
b) arbeids- og næringsliv

1) jakt og fangst
2) fiske
3) reinnomadisme
4) fedrift og jordbruk
5) andre næringer
6) handel og markeder
7) kosthold/matstell
c) materiell kultur
1) boliger/bygninger
2) transportmidler
3) møbler, husgeråd, redskap etc.
4) husflid og håndverk
5) klær
d) åndelig kultur/folkeminne
1) folkediktning
1a) eventyr og sagn
1b) rim, regler, ordtak, talemåter, viser etc.
2) skikk og bruk
3) folketro
4) folkemedisin
e) sosial organisasjon
1) familie og slektsskap
2) retts- og moralforhold
f) museer og utstililnger
1) kulturminnevern

12 NÆRINGSLIV OG ØKONOMI
a) generelle oversikter
b) reindrift
c) jordbruk og fedrift
d) jakt
e) fiske
f) husflid og håndverk
g) andre næringer
h) bedriftsøknomi
i) huslig økonomi/husstell

13 MINORITETS- OG RETTSFORHOLD
a) generelle oversikter
b) eksploatering innenfor det samiske området

1 ) skogbruk
2) gruvedrift
3) vassdragsregulering / kraftutbygging
4) turisme/friluftsliv
5) andre inngrep
c)minoritetsforhold/ minoritetspolitikk
1) forholdet til myndigheter
2) forholdet til andre folkegrupper
d) rettsforhold/rettshistorie

14 SAMFUNNSFORHOLD
a) generelle oversikter
b) sosiale forhold/sosialpolitikk
c) forvaltning og politikk
d) kommunikasjoner
e) demografi og statistikk
f) kvinnesak/kvinnehistorie

15 SKOLE OG UTDANNING
a) generelle oversikter
b) skolehistorie
c) førskole
d) grunnskole
e) videregående skole
f) annen utdanning
g) universitet og høyskole
h) voksenopplæring
i) enkelte fag
j) pedagogikk/oppdragelse
k) skolebøker

16 KUNST, MUSIKK, TEATER OG FILM
a) generelle oversikter
b) formkunst

1) billedkunst
2) kunsthåndverk
3) arkitektur
c) joik/musikk
d) teater
e) film/foto

17 LITTERATURHISTORIE

18 SKJØNNLITTERATUR
a) samiske forfattere

1) på samisk
2) på andre språk
b) ikke-samiske forfattere
1) på samisk
2) med samisk hovedmotiv
c) barne- og ungdomslitteratur
1) på samisk
2) med samisk hovedmotiv

19 JOURNALISTIKK / INFORMASJONSVIRKSOMHET
a) generelle oversikter
b) presse
c) radio og fjernsyn
d) annen informasjonsvirksomhet

20 IDRETT, SPILL, LEK OG UNDERHOLDNING

21 NATURVITENSKAP / TEKNIKK
a) naturvitenskap
b) teknikk
c) matematikk