9. B/BRM-numbers with incomprehensible inscriptions.


Unless otherwise stated, the survey is based on informations from the Liestøl Archive and photographs.

,TD colspan=1 align="left" valign="top">BRM076/22756

B010

BRM000/06522
a) tar
B025
BRM000/09610
a) srþltrsþ:smnmuursmnmuh
b) okui
B040
BRM000/10664
a) '2- 3 runer, en av dem r'
B048
BRM000/11835
a) tttttiisiiiillllllrrrrri
B051
BRM000/12186
a) [..]sf
B060
BRM000/12334
a) kkkrrrkkkrrrrkkkrrrr[..] 3/3 3/4 3/4 = þoo
B076
BRM000/13946
a) tmrm
B078
BRM000/14307
a) ba
b) ba
B082
BRM000/15049
a) m eller y
b) m eller y
B103
BRM000/16777
a) iþr
B108
BRM000/06945
a) ul
B109
BRM000/16982
b) ufar
B113
BRM000/17252
a) [..]
b) [..]h[..]
B126
BRM000/18010
a) br
B135
BRM000/18253
a) [.]mþhui:gik:gasi
B138
BRM000/18271
a) a
B147
BRM000/18679
a) g[.]m[..].
B153
BRM000/19052
a) þirokotoioio+r
B174
BRM000/20482
a) [..]y[...]
B178
BRM000/20685
a) m r
B180
BRM000/20834
a) mtaioi
B183
BRM000/20893
a)
B185
BRM000/21265
a) h
B189
BRM000/21424
a) [...]knmertyoaokm[...]
b) [...]mraeþrmnþm[..]
B208
BRM000/22600
a) [...]ae[.]bnþy[..]
b) k[..]l[..]
c) a[..]k[......]
B214
BRM000/24255
a) þþiþiþiiþiknikinikinin[..]b[..]
b) y eller m
B217
BRM000/24410
a) [..]ra
B218
BRM000/24793
a) þus:ris:[..]ka[..]ro+u[.]þr[.]sa+b[.]o+þ[.]o
B221
BRM000/25329
a) [...]a[.]a
B224
BRM000/25430
a) æi
B225
BRM000/25461
a) lt+þosr
B226
BRM000/25476
a) [...]o+n
B227
BRM000/25535
a) nnn lnnnn
B229
BRM000/25670
a) t+b
B230
BRM000/25671
a) olol
B232
BRM000/25903
a) [..]s[...]s[.]
B237
BRM000/26349
a) [.]u:[..]:[..]ar[..]a[..]
B240
BRM000/26415
a) b.
B259
BRM000/28796
a) ttnu.ifn:h:n:ns:i
b) lur:ntþr:nissk.ö:i:
c) h.
B260
BRM000/28800
a) lbiry:mir
B267
BRM000/29258
a) nub
B268
BRM000/29259
a) ul.
b) þ
B271
BRM000/29306
a) ur fl:næiþu
b) [.....]r
c) fþye
B274
BRM000/29461
a) mrþo+ris
b) mrai
B276
BRM000/29526
a) [.]ml
B277
BRM000/29585
a) a+rram
B278
BRM000/29586
a) P
B292
BRM000/30052
a) g:i:u:o:þ:n
B294
BRM000/30096
a) eon[.]isimerriþrþni
B295
BRM000/30198
a) mrai:
B304
BRM000/30631
a) [.]iær:ilta
B305
BRM000/30649
a) þbh
B312
BRM000/30751
a) ima
B323
BRM000/31173
a) ba
b) ro
B332
BRM000/31355
a) nnþnnnþ
B338
BRM000/31414
a) þþþþkkk.l.l.l.[.].bbb[.]iii[.]sss[.]ttt[.]nnn:
B342
BRM000/31623
a) [...] þ i e a r i
B362
BRM000/32303
a) ma
B366
BRM000/32853
a) streker
b) uarara[.]
B381
BRM000/35038
a) o r
B386
BRM000/35363
a) [..]r[.]r[..],b>n[..][..]r:d[.]ru
B387
BRM000/35460
a) tnuno
B406
BRM000/37283
a) rrþrrþþurþurr.
b) nas n
B415
BRM000/37648
a) hiaim sorh ia sesy[....]
b) [..]t[.....]t[..]mkl[...]harie fren+n[...]
c) [...]b[...]a[...]l[...]
B425
BRM000/39917
b) ar n
B426
BRM000/39977
a) [..]t:f[.]m:bft[..].
B436
BRM000/40763
a) PPPPPPPPPP
B442
BRM000/41335
a) h[.]a[.]
B443
BRM000/41393
a) f:ff:fffo:oo:oooh:hh:hhha:aa:aaab:bb:bbb
B451
BRM000/42269
a) kuaa
B452
BRM000/4"270
a) an[.]e s i
b) [..]hh[...]u[.....]:rn[.]þ[.....]i
B455
BRM000/42491
a) ymym
B457
BRM000/42536
a) k.k.k.k.k.a.a.a.a.rrrrrssss
B458
BRM000/42606
a) innþþn
B476
BRM000/43965
a) [...]n+þ+rn+þ+rn+þ+rn+þ+rn+-
þ+rn+þ+rn+þ+r
B483
BRM000/44851
a) r þ
B487
BRM000/45966
a) ku
B504
BRM000/52790
a) þ+nþ+nþ+nþ+nþ+nþ+nþ+nþ+nþ+n
B507
BRM000/53066
a) siæ
B509
BRM000/53472
a) [...]ririaoio
b) [...]lþamal
B511
BRM000/53705
a) (Spurkland1991)
B512
BRM000/54086
a) mbæ:mbæ[.]br
B530
BRM000/61817
a) æsþrþ:nsrlrlrr[..]
B534
BRM000/63013
a) [..]r[.]ir[..]þøþ
b) [...]r
B547
BRM000/71477
a) nnane[..]r:þsssssh[..]iiiir:r:þ:mþr
B550
BRM000/71782
a) [....]øsiasris
B553
BRM115/00003
a) l m
B559
BRM000/83199
a) [...]
b) fa+r
B560
BRM000/83200
a) ri
B568
BRM000/85705
a) [....]h[..]s
B574
BRM000/04115
a) øm
b) iiiiii
B578
BRM000/24928
a) þ
b) b
B579
BRM000/95076
a) iiiiri (Lest fra dias 6872/6873)
B580
BRM083/04135
a) ha
B581
BRM083/04 234
a) ui
B589
BRM083/06013
a) ir
B606
BRM000/78137
a) mka+nþkkþnklki
B607
BRM094/01248
a) [....]rfirþet+reroruuerrerruy-ermruunruiouþiur
B614
BRM076/06200
a) [... ... ...]:þisrm[.]o+btu liimi
B617
BRM104/01752
a) ikuaitu
b) uat l[...]laseksasaib.isasa
B620
BRM110/00721
a) þo
B630
BRM110/05935
a) þ þþ[...]
B632
BRM000/06802
a) iu
B633
BRM000/16796
a) k
B634
BRM000/17042
a) snrynniis
B635
BRM000/22759
a) roi
B636
BRM000/45047
a) ø
B637
BRM000/71730
a) ku
B638
BRM000/71730
a)
B641
BRM000/77161
a) þos
B642
BRM000/79576
a) r
B643
BRM000/79975
a) ikii[....]
B648
a) -] k b[.]gn+n n+n
B656
BRM000/74605
a) [.]mbbm[.]
B661
BRM342/00081 a) aouk (Nytt om runer:7:11)
B664
BRM076/04706
a) [.]bra[..]rrba. b) [..]b[.]r[..]ra (Nytt om runer:7:12)
B665
BRM346/00186
a) [.]riihrr (Nytt om runer:8:20)
B666
BRM346/01917
a) a+u+þ (Nytt om runer:8:20)

A total of 118 artefacts