Søking i TRIP via WWW

Fritekst-søking

Databasene som ligger i søkesystemet TRIP har fritekst-søking, dvs at du kan søke på de fleste av ordene som er registrert i postene. Små/store bokstaver spiller ingen rolle. Imidlertid har rekkefølgen betydning - skal du søke på «EN GLAD GUTT», må du skrive inn ordene i den sammenhengen de står (altså «EN GLAD», «GLAD GUTT » eller «EN GLAD GUTT », men ikke «EN GUTT »).

Logiske operatorer

Du kan kombinere søkeuttrykk ved å bruke de logiske operatorene AND, OR eller NOT (eventuelt med parenteser for å unngå flertydigheter). Du kan altså søke på «EN AND TITTEL». Dersom du ønsker å søke på ordene «AND », «OR» eller « NOT» må du sette anførselstegn rundt dem (eller hele frasen).

Eksempler:
(STRAWINSKY OR STRAVINSKIJ) AND (PETROUCHKA OR PETRUSJKA)
WAR "AND" PEACE

Maskering

Hvis du f.eks. er usikker på stavemåten, kan du maskere (trunkere) ett eller flere tegn. Du kan trunkere foran, bak eller midt i et ord («STRA!INSK#», «PETR#KA»). På tilsvarende måte kan du maskere hele ord i en frase («EN ! TITTEL»).

# eller ? Ingen, ett eller flere tegn/ord
: Høyst ett tegn/ord
! Akkurat ett tegn/ord

I noen databaser (eks. Norper, Sangindex) er ikke-norske bokstaver (f. eks. ä ö ü) kodet med UBOs spesialkoder. Disse må søkes som de er, eller med venstre-/høyretrunkering. (De kan ikke maskeres midt i ordet.)

For mange treff?

Det er satt en grense på 10000 treff. Hvis denne grensen overskrides vil du oppfordres til forsøke å innsnevre treffmengden. Gå tilbake til søkeskjemaet og føy til flere søkekriterier.


Søkefelt

ISSN
ISSN skal alltid skrives i to grupper som hver består av fire sifre med bindestrek (eller blank) mellom.

Eks.:
0036-3928
0036 3928

Tittel
Søk på ett eller flere ord i tittelen. Både nåværende og tidligere titler er søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Dersom det er usikkerhet om rekkefølgen brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:
American journal of hematology
American AND hematology

Sted/Forlag
Søket kan avgrenses ved søk på utgivelsessted eller forlag. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Dersom det er usikkerhet om rekkefølgen brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:
Kristiansand
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo AND historisk

Utgivelsesland
Det søkes på en 3-bokstavers landekode fra den internasjonale ISSN-basen i Paris. Her er kodene sortert etter land, landekoder og ISSN-senter. Søk på utgivelsesland vil ofte gi høye trefftall. Det anbefales derfor å kombinere søket med søk i andre felt.

Språk
Det søkes på en 3-bokstavers språkkode fra den internasjonale ISSN-basen i Paris. Her er kodene sortert etter språk og språkkoder. Søk på språk vil ofte gi høye trefftall. Det anbefales derfor å kombinere søket med søk i andre felt.

Utgivelsesår
Søk på startår for publikasjonen. Søk på utgivelsesår vil ofte gi høye trefftall. Det anbefales derfor å kombinere søket med søk i andre felt.

Eks.:
18?
199?
1945

Periodisitet
Velg en eller flere kategorier periodisitet fra rullegardinmenyen. Søk på periodisitet vil ofte gi høye trefftall. Det anbefales derfor å kombinere søket med søk i andre felt.

Bibliotekkode
Det kan søkes på bibliotekkode (bokstavkode) for å finne bestanden ved ett bestemt bibliotek. Bibliotekkodene finnes ved søk i base Bibliotek

Eks.:
RIKSHOSP
Se H

Kilde
Velg en eller flere kilder fra rullegardingmenyen. Søk på kilde vil ofte gi høye trefftall. Det anbefales derfor å kombindere søket med søk i andre felt.