Nasjonalbiblioteket

Søkeveiledning

Generelt

Fritekst-søking

Databasene som ligger i søkesystemet TRIP har fritekst-søking, dvs at det kan søkes på de fleste av ordene som er registrert i postene og/eller tekstene. Små/store bokstaver spiller ingen rolle. Rekkefølgen av ordene har imidlertid stor betydning. Ved søk på Oslo Stock Exchange information, må ordene skrives inn i den sammenhengen de står (altså OSLO STOCK EXCHANGE INFORMATION eller STOCK EXCHANGE INFORMATION, men ikke OSLO EXCHANGE INFORMATION.

Logiske operatorer

Det kan kombineres søkeuttrykk ved å bruke de logiske operatorene AND, OR eller NOT (eventuelt med parenteser for å unngå flertydigheter). Dersom det er ønskelig å søke på ordene “AND”, “OR” eller “NOT” må man sette anførselstegn rundt dem (eller hele frasen).

Eksempler:

Artikkel AND indeks AND skip
Indeks NOT skip
Krohg OR Krogh
(Årsskrift OR aarsskrift) AND (Trondheim OR Trondhjem)
Environment “AND” development
“Environment and development” alternativt Environment “AND” development

Maskering (trunkering)

Ved usikkerhet på stavemåten, kan man maskere (trunkere) ett eller flere tegn. Man kan trunkere foran, bak eller midt i et ord. På tilsvarende måte kan hele ord maskeres inne i en frase.

# eller ? Ingen, ett eller flere tegn/ord
: Ingen tegn/ord eller ett tegn/ord
! Akkurat ett tegn/ord

Eksempler:

?AMERIKA [for f.eks. Amerika, Nord-Amerika, Syd-Amerika]
AMERIKA? [for f.eks. Amerika, amerikanske, amerikareisen]
?RISTIANIA [for Christiania/Kristiania]
PET:ER [for Peter/Petter]
WOM!N [for woman/women]
DEN ! GRYTE: [for Den sorte/svarte gryte(n)]
HELSIN# [for Helsinki/Helsinfors]
ORGANI#ATION [for organization/organisation]

For mange treff?

Hvis et søk gir for mange treff, anbefales det å innsnevre treffmengden, d.v.s. å føye til flere søkekriterier i søkeskjemaet.

Søkefelt

ISSN:

ISSN skal alltid skrives i to grupper som hver består av fire sifre med bindestrek eller blank mellom.

Eks.:

0800-3823
0800 3823

Ordsøk:

Søk på ISSN, tittel, utgivelsessted, utgiver/forlag, årstall m.m. Utelat hyppig forekommende ord. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Dialog AND Molde

Dersom man ønsker å søke på ett spesielt MARC-felt, trykk her.

Ord i tittel:

Søk på ett eller flere ord i tittelen. Både nåværende og tidligere titler er søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved usikkerhet om rekkefølgen brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT. På svensk benyttes ä og ö. På tysk benyttes ä, ö og ü. Det kan også søkes med høyre-, venstre- eller midttrunkering.

Eks.:

Slädhundsport
Norwegische Zeitschrift für Arbeitsmedizin

Institusjon:

Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved kombinasjon av søkeord og/eller ved usikkerhet om ordenes rekkefølge, brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Universitet i Oslo (ikke: Universitetet Oslo)
Universitet i Oslo AND historisk

Utgiver:

I dette feltet er navn på forlag og utgivere søkbare. Husk å skrive inn ordene i riktig rekkefølge. Ved kombinasjon av søkeord og/eller ved usikkerhet om ordenes rekkefølge, brukes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Taylor & Francis (ikke: Taylor Francis)
Universitet i Oslo AND historisk

Utgivelsessted:

Husk å søke på alternative navneformer. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Eks.:

Kristiansand OR Christiansand
Guovdaeaidnu OR Kautokeino

Omtalt sted:

Her søkes det på geografisk sted som emneord, både norske og utenlandske stedsnavn i norsk navneform. Ved kombinasjon av søkeord benyttes de logiske operatorene AND, OR eller NOT.

Person:

Personnavn skrives i invertert form (etternavn, fornavn).

Eks.:

Asbjørnsen, P. Chr.
Ibsen, Henrik

Redaktører er kun unntaksvis registrert.

Deweynummer:

Deweynummer kan skrives helt ut eller trunkeres (avkortes)

Eks.:

636.7
23?

Klassifikasjonen er etter Deweys desimalklassifikasjon 4. forkortede norske utgave (DDK4) fram til og med 2002. Periodika med startår fra 2003 følger Deweys desimalklassifikasjon 5. forkortede utgave (DDK5).

Emneinngang til Deweynummer gis i EMNEREGISTERET som finnes i knapperaden over. Registeret er utarbeidet til Deweys desimalklassifikasjonssystem (DDK 4, utgitt 1983, med senere revisjoner). Det er dermed ingen henvisninger til Deweynummer fra DDK5. Registeret er relativt generelt. Stedsnavn og egennavn vil f.eks. ikke finnes som oppslagstermer.

Registreringsdato:

Gir opplysninger om tidsskrift som er registrert i basen fra/til en gitt dato.

Eks.: For å finne ut hvilke tidsskrift som er registrert i basen i tiden fra 1. mars til og med 31. mars 1999 skriv:

1999-03-01 to 1999-03-31

Datoen kan skrives på mange ulike måter f.eks:

1999-mar-1
1999-03-01
1999-3-1
1999/3/1
1999.3.1
19990301
99-mar-1
99-3-1
99/3/1
...

Publikasjonstype:

Velg en eller flere kategorier fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.

Hold <ctrl> nede for å markere kategorier som ikke følger etter hverandre i listen.

Hold <shift> nede for å markere kategorier som følger etter hverandre i listen.

Språk:

Velg ett eller flere språk fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.

Hold <ctrl> nede for å markere kategorier som ikke følger etter hverandre i listen.

Hold <shift> nede for å markere kategorier som følger etter hverandre i listen.

Utgivelsesland:

Velg ett eller flere land fra rullegardinmenyen. Om ønskelig kan valg fra denne rullegardinmenyen kombineres med valg fra andre rullegardiner eller søkefelt.

Hold <ctrl> nede for å markere kategorier som ikke følger etter hverandre i listen.

Hold <shift> nede for å markere kategorier som følger etter hverandre i listen.

Utgivelsesår:

Fyll ut ønsket startår og sluttår