NB-LogoNB-Logo

SØKEVEILEDNING

GENERELT

Databasen rommer vel 5400 referanser til (beskrivelser av) litteratur om 1905. Det kan søkes på de fleste ord eller tall som er registrert i referansene. Bruk av små/store bokstaver spiller ingen rolle. Svartiden er avhengig av hvor mange referanser som er funnet. Inneholder svaret mer enn 500-1000 referanser, bør søket om mulig formuleres mer eksplisitt.

TRUNKERING

Ved angivelse av ordstamme med trunkeringstegnet ? (spørsmålstegn) foran, bak eller inne i et ord søkes det på stammen alene og med forstavelse eller endelse eller avvikende skrivemåte. Bemerk at trunkering må brukes også bak fullstendige ord i søkefelt hvor det ikke er lagt inn ordlister (d.v.s. emnordsfeltene) for å få med ordet der det er fulgt av skilletegn (gjelder tittelfelt når det er avkrysset for enkeltordsøk - se nedenfor) eller skilletegn og/eller annen tekst

?ristiania gir treff på Christiania/Kristiania

?politik? gir treff på politik eller politikk alene eller som del av et ord, for eksempel unionspolitiken, arbeiderpolitikk, politiken

?na?nal? gir treff på nasjonal eller national alene eller som del av et ord, for eksempel nasjonalisme, Nationalismus, nationalism, nasjonalt.

Trunkering bør brukes i søkefelt hvor det ikke er lagt inn ordlister (d.v.s. emnordfeltene).

SØK I ALLE FELT

Her kan det søkes på de tall, enkeltord eller fraser som finnes i de fleste felt i referansene.

na?nal? gir treff på referanser som inneholder ordene nasjonal/national alene eller som innledning på ord i titler eller emneord

bjørnson? gir treff på referanser som har Bjørnson som forfatter, emne eller som tittelord - i titler også lengre ord som Bjørnsons, bjørnsonsk

?ristiania gir treff på referanser som har Christiania/Kristiania i tittel eller som utgivelsessted (men ikke som emne, for der er Oslo brukt)

samtiden? gir treff på referanser som har ordet (eller ordet med endelse eller etterfulgt av skilletegn) i tittel eller i vertsdokument, for eksempel i tidsskriftet &ldquot;Samtiden&rdquot;.

TITTEL

Feltet har som standardverdi søk etter enkeltord i hoved- eller undertittel. Det kan søkes på flere enkeltord fra tittelen. Det er også mulig å trunkere i enkeltordene. Søket union? konge? gir tilslag på titler som inneholder begge ord alene eller i sammensetninger eller etterfulgt av skilletegn, for eksempel: For konge og fedreland - offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890-1905

Krysser man av for “Søk i hele tittelfeltet”, søker man etter en fullstendig tittel. Den kan eventuelt trunkeres etter innledende ord: kielerfreden och union eller bare kielerfreden? – det siste vil hente frem også eventuelle andre titler med samme innledning.

FORFATTER

Her søkes det på forfatter og andre medarbeidere. Søk på bare etternavn med trunkeringstegn gir treff på alle forfattere med dette navnet:

Bull, ? gir treff på alle med etternavnet

Bull, J? gir treff på alle med etternavnet og fornavn som starter på J

Bull, Jacob Breda gir treff på akkurat dette navnet

Hans? Gir treff på alle etternavn som starter med disse bokstavene, for eksempel Hansen, Hanssen, Hansson

VERTSDOKUMENT

Her søkes det på tidsskrift-, avis- og boktitler det er registrert artikler eller utdrag fra.

Trunkeringstegn må brukes også hvis hele navnet skrives inn:

statsvetenskaplig tidskrift?

statsveten?

- begge gir treff på Statsvetenskaplig tidskrift

?tidskrift? vil gi tilslag på alle svenske tidsskrifttitler som inneholder ordet tidskrift, for eksempel også Historisk tidskrift

historisk tidsskrift? gir treff på det norske Historisk tidsskrift

UTGIVELSESSTED

Det kan søkes på utgivelsessted i referansene. Stedsnavnet er skrevet som i dokumentet, ikke standardisert til moderne navneform.

Arendal gir treff på referanser til litteratur utgitt i Arendal.

Christiania gir treff på referanser til litteratur utgitt i Christiania (skrevet med Chr)

UTGIVELSESÅR

Det kan søkes frem referanser til litteratur utgitt et eksakt år eller innen et årstallspenn.

EMNEORDSFELTENE

I feltene for Generelt emneord, Person som emne, Sted som emne og Formemneord kan det søkes frem referanser som er gitt emneord ifølge lister i rullegardinmenyene. Stedsemneordene har moderne navneform. Det er mulig å velge flere ord fra samme liste eller ord fra flere lister. Formemneordene betegner den registrerte litteraturens form, ikke innhold – for eksempel at verket som er registrert, er en dagbok.

PRESENTASJON AV RESULTAT

Det kan velges et maksimumtall for referanser som skal hentes frem og sorteringsform for listen, for eksempel etter forfatter, tittel, utgivelsesår.

SØKING MED OG/ELLER MELLOM FELTENE

Et søk med bull, e? i forfatterfeltet og henholdsvis 1950 og 1970 i årstallfeltene “Fra og med” og “Til og med” gir en treffliste med referanser til Edvard Bulls forfatterskap om 1905 i dette årstallspennet.


Spørsmål om databasens innhold og faglige oppbygning kan sendes til Bjørn Arne Steine


Tekniske problemer med databasen kan meldes til Teknisk IKT-støtte, NB: 1313@nb.no
Oppdatert 2.2.05, ESO