Dagens Adresseavis

 

 
 

 

 forside

 Historie
      Formål
      Aksjekapital
      Nytt avishus
      Mediekonsern
      Internett
      Lokal-TV
      Nærradio
      Søndagsavis
      Allianser

 

Aksjekapital

Aksjekapitalen i Adresseavisen ASA er på 38 032 920 kroner, fordelt på 1 901 646 aksjer á kr. 20,-. Adresseavisen har cirka 950 aksjonærer, hvorav den største er Schibsted ASA med en andel på 31,86 % av aksjene. Mange ansatte eier små aksjeposter i selskapet.

Ingen enkeltperson, selskap eller institusjon har aksjemajoritet i Adresseavisen. I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme, men ingen kan på egne eller andres vegne til sammen avgi flere stemmer enn en tyvendepart av de stemmer som er representert i generalforsamlingen.

Representantskapet har 21 medlemmer med inntil 15 vararepresentanter.

Selskapets styre består av 8 medlemmer og tre vararepresentanter, hvorav 2 medlemmer og en vararepresentant er valgt av og blant de ansatte. De ansattes representanter i styret har rettigheter og plikter på lik linje med de øvrige styremedlemmer. De har imidlertid ikke stemmerett i ansettelser som berører avisens redaksjonelle ledelse, eller i spørsmål som angår avisens grunnsyn.

Administrerende direktør er styrets forlengede arm inn i bedriften i henhold til aksjeloven, mens sjefredaktøren - som ansettes av representantskapet i fellesmøte med styret - er ansvarlige for avisens innhold. Sjefredaktøren deltar sammen med administrerende direktør i bedriftens styremøter. 

 
       
Nasjonalbiblioteket