Språkbanken

Kontakt:
Språkbanken

Språkbanken tilbyr digitale språkressursar til forsking og språkteknologisk utvikling.
Ressursane er fritt tilgjengelege på nett.
Språkbankens respositorium: side for nedlasting av språkressursar.

Nytt frå Språkbanken

Om Språkbanken

Språkbanken er ei samling av digitale språkressursar under stadig utvikling, og ein nasjonal infrastruktur for språkteknologi og forsking. Oppdraget er å samle inn, utvikle, tilretteleggje og tilgjengeleggjere språkressursar og språkverktøy.

Tenesta rettar seg mot språkforskarar, språkstudentar og verksemder som utviklar språkteknologiske produkt. Ho vart oppretta som eit språkpolitisk tiltak i 2010, og skal m.a. bidra til at det vert utvikla språkteknologiske produkt for norsk språk, og dermed hindre tap av bruksområde for norsk språk, jf. Mål og meining (St.meld. nr. 35, 2007 - 2008).

Ressursane til Språkbanken er fritt tilgjengelege på nett. Gå til Språkbankens repositorium for å sjå kva vi har.

samlingen nettsidene