Språkbanken

Kontakt:
Språkbanken

Språkbanken tilbyr digitale språkressursar til forsking og språkteknologisk utvikling.
Ressursane er fritt tilgjengelege på nett.

Nytt frå Språkbanken

Om Språkbanken

Språkbanken er ei teneste til verksemder som utviklar programvare og elektroniske tenester, og til forskarar innanfor språkteknologi og språkvitskap. Språkbanken tilbyr ulike typar ressurser, mellom anna tekst- og talespråkskorpus, det vil seie store samlingar av tekst og tale i maskinleseleg format.

Språkbanken er eit infrastrukturtiltak som skal bidra til at det vert utvikla språkteknologiske produkt basert på norsk språk. Eit av måla er å hindre tap av bruksområde for norsk språk på teknologiavhengige område, jf. Mål og meining (St.meld. nr. 35 - 2007-2008).

Ressursane til Språkbanken er fritt tilgjengelege på nett. Les meir under  Tilgjengelege ressursar i margen til høgre.

samlingen nettsidene