Språkbanken

Kontakt:
Språkbanken

Språkbanken tilbyr digitale språkressursar til forsking og språkteknologisk utvikling.
Ressursane er fritt tilgjengelege på nett.

Tenester

Ein testversjon av NB Ngram, der du kan sjå korleis ord endrar bruk over tid, er tilgjengeleg frå Nasjonalbiblioteket. Prøv NB NgramBETA her.

Nye språkressursar i Språkbankens repositorium

Om Språkbanken

Språkbanken er ei samling av digitale språkressursar under stadig utvikling, og ein nasjonal infrastruktur for språkteknologi og forsking. Oppdraget er å samle inn, utvikle, tilretteleggje og tilgjengeleggjere språkressursar og språkverktøy.

Tenesta rettar seg mot språkforskarar, språkstudentar og verksemder som utviklar språkteknologiske produkt. Ho vart oppretta som eit språkpolitisk tiltak i 2010, og skal m.a. bidra til at det vert utvikla språkteknologiske produkt for norsk språk, og dermed hindre tap av bruksområde for norsk språk, jf. Mål og meining (St.meld. nr. 35, 2007 - 2008).

Ressursane til Språkbanken er fritt tilgjengelege på nett. Gå til Språkbankens repositorium for å sjå kva vi har.

samlingen nettsidene