Nytt regelverk for katalogisering i Norge
17. mars 2014

Etter anbefaling fra Den norske katalogkomité, har Nasjonalbiblioteket besluttet at RDA (Resource Description and Access) skal tas i bruk som regelverk for katalogisering i Norge. Regelverket skal oversettes til norsk, og det skal utarbeides retningslinjer for bruken i Norge.

RDA er det nye katalogiseringsregelverket som skal erstatte dagens Katalogiserings­regler (AACR2). RDA utvikles av Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC) som består av representanter for ulike bibliotek og bibliotekorganisasjoner internasjonalt. RDA ble tatt i bruk av Library of Congress i mars 2013, og flere ledende bibliotek rundt om i verden er i ferd med å gjøre det samme. I Norge har vi hatt tradisjon for å knytte oss til det angloamerikanske regelverket, blant annet fordi det forenkler gjenbruk av metadata. I utviklingen av RDA er det lagt vekt på moderne katalogiseringsprinsipper tilpasset en digital virkelighet, og bør derfor kunne gjøre bibliotekene i stand til å tilby gode sluttbrukertjenester. Regel­verket legger godt til rette for åpne, lenkede data. RDA støtter også gjenbruk av data fra andre datakilder.

Den norske katalogkomité ga en anbefaling til Nasjonalbiblioteket om å ta i bruk RDA i Norge. Komiteen anbefalte at hele RDA oversettes, at det utarbeides norske retningslinjer for bruk og at behovet for norske tilpasninger vurderes. 

Nasjonalbiblioteket tar ansvar for oversettelsen. Den norske katalogkomité brukes aktivt i spørsmål som angår biblioteksterminologi, MARC-format og innføring i bibliotekene. Andre samarbeidspartnere vil være BIBSYS og de andre bibliotek­systemleverandørene i Norge, Biblioteksentralen og bibliotekutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Universitetet i Tromsø.

RDA i Norge - det nye katalogiseringsregelverket vil være tema for et seminar på Bibliotekmøtet 2014 , fredag 28. mars i Trondheim. Her vil blant annet status og planer for arbeidet presenteres.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Avdelingsdirektør Jonny Edvardsen, e-post: jonny.edvardsen@nb.no , mobil: 975 42 409

samlingen nettsidene