Om URN

Et URN er en unik identifikator for digitale dokumenter/nettressurser. URN står for Uniform Resource Name. URN er utviklet av IETF (Internet Engineering Task Force). Mens en URL (Uniform Resource Locator) viser til adressen, skal et URN være et garantert uforanderlig og globalt unikt navn. URN kan tildeles til digitale dokumenter eller nettressurser begrenset av intellektuelt innhold (et dokument, bok, artikkel, bilde, lydopptak, osv.) og til andre ressurser det er praktisk å identifisere, for eksempel en nettside eller en fil. URN skal ikke tildeles trykte dokumenter.

URN som unik identifikator

En unik identifikator gir en kort og entydig identifikasjon av et dokument/en ressurs. Det er lang tradisjon for å bruk globale unike identifikatorer, et eksempel på dette er ISBN som finnes på nesten alle trykte bøker. Unike identifikator brukes til å identifisere og gjenkjenne et dokument eller en ressurs. Et URN kan brukes som søkeinngang - for eksempel i et Google-søk - eller til sikker gjenkjenning av et dokument. Det anbefales at URN-en legges synlig i teksten, for eksempel i forbindelse med opplysning om tittel eller utgave. Det anbefales også at URN legges inn i metadatafeltet - <HEAD>-feltet - i HTML-koden hvis dokumentet/ressursen er et HTML-dokument. URN-er bør brukes i litteraturlister og kildehenvisninger og registreres i bibliotekskataloger. Unike identifikatorer registreres i bibliotekskataloger.

Oppbygging av URN

Et URN bygges opp slik: URN:<NID>:<NSS>
Alle URN-er begynner med "URN"
NID (Namespace Identifier) - navneromsidentifikator - er en kode som identifiserer den ansvarlige for tildelingen av en rekke med URN-er. Det finnes flere NID-er, Nasjonalbiblioteket tildeler URN-er under NID-en NBN. NBN står for National Bibliographic Number, URN:NBN tildeles av nasjonalbibliotek, for eksempel i Finland, Sverige og Norge.
NSS (Namespace Specific String) - navneromsspesifikk streng - er en unik kode som tildeles av NID-en. Kombinasjonen av NID og NSS vil dermed være unik. NSS-en i URN:NBN innledes av en landekode og etterfølges av en unik kode - normalt et løpenummer. NSS-en er "case sensitive", dvs. at store og små bokstaver har ulik verdi.
Et URN som deles ut av Nasjonalbiblioteket, kan se slik ut: URN:NBN:no-123
Det åpnes også for en videre inndeling av NSS-en i serier. Ved bruk av serier, er det mulig å benytte andre unike koder enn løpenummer. Bruk av serier begrenses til brukere som ønsker å tildele URN til svært mange digitale dokumenter/nettressurser, og som kan garantere at koblinger mellom URN-er og URL-er opprettholdes. Serier opprettes bare etter avtale med Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste og forutsetter tildeling via webservice. Les mer om serietildeling.

Tildeling av URN

Tildeling av URN omfatter opprettelse av nye URN-er, kobling mot URL, endring og sletting av URN-til-URL-koblinger.
Tildeling kan skje på to måter. URN kan tildeles til enkeltpersoner eller institusjoner gjennom denne nett-tjenesten. Dette vil være den enkleste måten å få tildelt URN på, enkeltvis eller i mindre skala. Tildelingen kan også gjøres gjennom en webservice med SOAP-API. Avtale om bruk av URN-tjenesten gjennom webservice må gjøres i hvert enkelt tilfelle med Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste. Les mer om SOAP-API.

Oppslagstjeneste

I tillegg til generell unik identifisering, er det for nettressurser også et poeng å ha et fast "navn" som alltid leder til den aktuelle fysiske plasseringen (URL-en). En slik mulighet forutsetter en oppslagstjeneste (på engelsk en resolution service) som til en hver tid holder orden på koblingen mellom den unike identifikatoren - URN-en - og den fysiske plasseringen - URL-en. Den ideelle løsningen ville være å kunne taste inn et URN istedenfor en URL i nettleseren og at denne via oppslagstjenesten fant fram til den - til en hver tid - aktuelle URL-en. En slik global oppslagstjeneste er ikke realisert, men det er etablert et antall nasjonale oppslagstjenester.
Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste inkluderer en oppslagstjeneste. Denne gjør det mulig å knytte et URN til en eller flere URL-er. Hvis et URN er knyttet til flere URL-er, må en av URL-ene merkes som foretrukket. Ansvaret for å vedlikeholde koblingen mellom URN og URL ligger hos den som opprettet den aktuelle URN-en.
Gjennom oppslagstjenesten kan man få tilgang til et dokument/en nettressurs uavhengig av plassering ved å kjenne URN-en. Dette kan gjøres på to måter:
1.Lenkebasert: ved å bake URN-en inn i URL-en: http://urn.nb.no/, for eksempel slik: http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-123. Denne URL-en vil gjøre et oppslag i Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste og omdirigere forespørselen til riktig URL. Denne metoden vil være praktisk i litteraturlister og lignende.
2.Gjennom URN-tjenestens grensesnitt, søk etter URN.

Les mer om URN:NBN

RFC3188: Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Name / Juha Hakala, 2001 .

samlingen nettsidene