Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler for 2015
20. august 2014
Av: Arne Gundersen
 

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek. Prosjekt- og utviklingsmidlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud. Søknadsfristen er 1. oktober 2014.

Rammene for prosjekt- og  utviklingsmidlene blir fastsatt i vedtak i Stortinget for statsbudsjettet.

Innsatsområder 2015
Det lyses ut midler til utviklingsprosjekt i fag- og folkebibliotek, spesielt innenfor disse områdene:

 • Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
 • Biblioteket som læringsarena
 • Ny formidlingsmetoder
 • Tjenesteutvikling
 • Mangfold og inkludering
 • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Det er mulig å kombinere innsatsområder.

Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt.

Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av institusjoner. Kriterier for tildeling er nærmere beskrevet i veiledningen .

Les mer om alle områdene  

Hvem kan søke
Institusjoner innenfor fag- og folkebibliotekområdet kan søke, gjerne i samarbeid med andre.

Hvordan søke
Midlene tildeles for ett år av gangen. Les mer om flerårige prosjekt i veiledningen. Egenandelen bør normalt utgjøre minst 40%. Tildelt sum kan være mindre enn summen det er søkt om.

Her finner du veiledningen  

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema . Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 • Tittel på søknaden
 • Evt. innsatsområde(r) – se over
 • Opplysninger om søker
 • Mål for prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse
 • Prosjektets varighet
 • Framdriftsplan
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett og søknadsbeløp

Søknadsfristen er 1. oktober 2014 kl. 16.00.
Oversikt over tidligere tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler

Samlingen Nettsidene