Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og muligheter.
25. mars 2014

E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ til trykte bøker. Det norske e-bokmarkedet har så langt vært lite utviklet, men det er i vekst, og spørsmålet om hvordan folkebibliotekene skal forholde seg til e-bøker har blitt stadig mer aktuelt. Det er utarbeidet et notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon hvor det gjøres rede for utfordringer og muligheter knyttet til utlån av e-bøker i folkebibliotek.  

I dette notatet gjør Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon i fellesskap rede for utfordringer og muligheter med utlån av e-bøker i folkebibliotek i lys av sine respektive mandat. Det refereres også til synspunkter fra fylkesbibliotekene. Notatet tar utgangspunkt i følgende spørsmålstillinger fra Kulturdepartementet:

1. Hva er dagens utfordringer med utlån av e-bøker i folkebibliotek?
2. Hvordan kan det på kort sikt stimuleres til økt utlån av e-bøker?
3. Hvordan kan løsninger for e-bokutlån videreutvikles i årene framover?

Les hele notatet om utlån av e-bøker i folkebibliotek

samlingen nettsidene