Populære folkebibliotek
12. juni 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Innbyggerundersøkelsen som i dag legges fram av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) viser at folkebibliotekene er den mest populære offentlige tjenesten. Undersøkelsen som består av en innbyggerdel og en brukerdel viser at bibliotekene står sterkt i hele befolkningen og blir satt stor pris på av de som bruker tjenesten.

Befolkningens/brukernes tilfredshet presenteres som en skår fra 0-100. Skår mellom 71 og 80 indikerer høy tilfredshet med tjenestene, mens en skår mellom 81 og 100 indikerer svært høy tilfredshet. Brukernes tilfredshet med folkebibliotektjenestene totalt er svært høy, og skåren er på hele 88 for det biblioteket de har brukt mest. På de fleste delområder viser undersøkelsen svært høy tilfredshet med folkebibliotekene. Det gjelder områder som tilgjengelighet, tilbud og service. På de fleste områder viser undersøkelsen dessuten framgang fra forrige undersøkelse som ble gjort i 2010. Det er imidlertid en liten nedgang i skåren for bibliotekenes digitale tjenester, fra 79 til 76, først og fremst knyttet til bibliotekenes internettsider.

Innbyggerundersøkelsen gir et godt bilde på brukernes egne oppfatninger av tjenestene som bibliotekene yter og utgjør dermed et viktig supplement til annen bibliotekstatistikk.

samlingen nettsidene