Ny modell gir flere e-bøker i bibliotekene
02. mai 2016

Nasjonalbiblioteket har etter dialog med Den norske Forleggerforening og andre relevante aktører anbefalt en modell som skal gi bedre tilgang til e-bøker i norske folkebibliotek. Direktør Aslak Sira Myhre presenterte modellen for biblioteksektoren og bokbransjen i Nasjonalbiblioteket mandag 2. mai.

Direktør Aslak Sira Myhre presenterer modellen for utlån av ebøker i bibliotekene. Foto: Nikolaj Blegvad/Nasjonalbiblioteket

Modellen deler tilgangen til e-bøker i en lisensperiode og en klikkmodell. Lisensmodellen skal gjelde de to første årene etter at bøkene er kommet inn til biblioteket, og innebærer begrensinger i antall utlån og at ikke flere kan låne e-boken samtidig. Etter to år føres e-bøkene over i en klikkmodell hvor de kan lånes ut uten begrensninger og bibliotekene går over til å betale per utlån.

– Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker. Bibliotekene gis mulighet til å låne ut og formidle e-bøker med stor litterær bredde og sikres tilgang til litteraturarven, uavhengig av størrelsen på biblioteket, sier direktør Aslak Sira Myhre.

Nasjonalbiblioteket har siden høsten 2015 hatt flere samtaler med Forleggerforeningen, møter med representanter for forfatterorganisasjonene og med Kulturrådets administrasjon. Nasjonalbibliotekets strategiske råd, som består av representanter fra ulike typer bibliotek, har drøftet framlegget. Ut fra den kunnskapen som er innhentet, har Nasjonalbiblioteket bestrebet seg på å utvikle og anbefale en helhetlig modell for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebibliotekene som ivaretar de ulike partenes interesser.  Dette er i tråd med pålegg i Nasjonal bibliotekstrategi.

– Vi ønsker å opprettholde en balanse mellom tilgang til e-bøker gjennom bibliotekene, rettighetshavernes muligheter for inntjening og bokbransjens videreføring av et velfungerende marked. Modellen er ikke optimal sett fra verken folkebibliotek, forleggere eller forfatteres ståsted, men den gir etter vårt syn et godt utgangspunkt for å utvikle samhandlingen på dette feltet videre, sier Aslak Sira Myhre.

Modellen er foreslått for tre år, og skal evalueres av Nasjonalbiblioteket etter samtaler med aktørene etter ett år og tre år.

Her finner du Nasjonalbibliotekets anbefaling til e-bokmodell.

samlingen nettsidene