Nasjonalbiblioteket når digitaliseringsmålene
07. februar 2017

Riksrevisjonen la i dag fram Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om styringen og virkemidlene i arbeidet med digitalisering av kulturarven fremmer en god måloppnåelse med bakgrunn i St.meld. nr. 24 (2008–2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv.

Undersøkelsen viser at Nasjonalbiblioteket har en framdrift som er i tråd med ambisjonene i digitaliseringsmeldingen.

Les mer på Riksrevisjonens nettsider.

Samlingen Nettsidene