Nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi
04. juli 2013
Av: Ketil Åsatun
 

Widerøes skråfotoarkiv med ca. 315.000 negativer og prøvekopier ble solgt i 1970. Alle norske kommuner fikk tilbud om å kjøpe flyfotografiene fra sine respektive geografiske områder. Oppstykking av arkivet har vist seg å få uheldige konsekvenser fra et kulturhistorisk og bevaringsmessig ståsted. Flere offentlige fotoarkiv har derfor tatt initiativ til et prosjekt for en samstyrt bevaring og formidling av flyfotoarkivet til Widerøe. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd. Som en del av dette prosjektet tilbyr Nasjonalbiblioteket eierkommunene å overta bevaringsansvaret for originalmaterialet. Materialet vil bli digitalisert, noe som vil gi grunnlag for videre bruk på nasjonalt og lokalt plan.

Widerøes skråfotoarkiv

I 1968 fikk Widerøe Flyveselskap A/S ny eier og selskapets avdeling for flyfotografi ble skilt ut og solgt til oppmålingsselskapet Fjellanger A/S. Beslutningen om å selge skråfotoarkivet med ca. 315.000 negativer og prøvekopier var en del av denne omstillingen. Som en konsekvens er arkivet nå spredt mellom mange offentlige institusjoner. Dette vanskeliggjør en enhetlig bevaring og presentasjon av arkivet.

Rafoss i Kvinesdal. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Deler av Widerøe-arkivet er blitt tatt godt vare på av regionale fotobevaringsinstitusjoner som blant annet har sørget for arkivering og webpublisering av fotografiene. Allikevel ligger mye materiale lagret ubehandlet og utilgjengelig i de enkelte kommuner, mens noe ikke lenger kan gjøres rede for. I 2008 tok flere offentlige fotoarkiv initiativ til en nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi med målsetning om å arbeide for en samstyrt bevaring og formidling av arkivet.

Første fase av prosjektet bestod i å kartlegge og identifisere det som er bevart av arkivet i dag. Omlag 75 % av skråfotografiene er lokalisert. Så mye som 25 % av arkivet kan altså være tapt. Kartleggingsarbeidet har også avdekket at deler av sort/hvitt-materialet er i ferd med å gå i oppløsning og at fargebildene har et ustabilt fargesjikt (fargene endres og/eller blekes). Det er med andre ord av avgjørende betydning at man snarest tar hånd om det som er igjen av skråfotoarkivet, slik at det som fremdeles er bevart sikres for ettertiden.

Skadet negativ. Fotograf Vilhelm Skappel, 5. september 1953. Sort/hvitt-negativ, ca. 13 x 19,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Fotografering fra luften

Flyfoto er fotografi av landskap og bebyggelse tatt i fra luften. De tidligste flyfotografiene ble fotografert svevende i luftballonger. Første mann ute var etter det vi vet den kjente franske fotografen Felix Nadar. Allerede i 1858 tok han bilder av Paris sett ovenfra.

Flyfotografi deles inn i to hovedtyper. Vertikalfoto som er som er tatt rett ovenfra og ned (i rett vinkel), og skråfoto som er tatt på skrått ned (i spiss vinkel). Vertikalfoto har gjerne vært brukt til produksjon av kart, oppmåling og militær etterretning. Skråfotogir et mer tredimensjonalt inntrykk av det fotograferte. Vi kikker skrått nedpå fjell, åser og bygninger. Motivet observeres dermed ikke bare ovenfra, men også delvis fra siden. Vi får på mange måter mer topografisk informasjon fra skråfotografiene enn fra vertikalfotografiene. Skråfotografiene blir slik sett et rikt topografisk kildemateriale med en rekke ulike bruksområder. De kan benyttes til alt fra å løse grensetvister, påvise endringer av bebyggelse og vegetasjon, eller til dokumentasjon av historiske hageanlegg og annet som kan være endret eller forsvunnet siden bildene ble produsert. Flyfotografi har til og med blitt tatt i bruk til reinsdyrtelling på Hardangervidda (1948).

 

Lervik i Fedafjorden. Fotograf: Vilhelm Skappel, 5. september 1953. Sort/hvitt-negativ, ca. 13 x 19,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Widerøe Flyveselskap A/S

Med utviklingen av motoriserte fly på 1900-tallet åpnet det seg nye muligheter forflyfotografi. Etter hvert som flyene ble stadig mer avansert, ble også kamerautstyret spesialisert og tilpasset fotografering fra luften. Første verdenskrig førte til en økt bruk av flyfoto innen militær rekognosering. I tiårene som fulgte var det duket for en kommersiell utnyttelse av teknikk og de praktiske erfaringene man hadde opparbeidet. I Norge var Widerøe Flyveselskap A/S blant pionerene. Selskapet ble etablert i 1934, og ble med tiden den største aktøren på markedet.

Widerøe innså tidlig det kommersielle potensialet ved å kunne tilby skråfotografi til en rekke ulike kundegrupper. Fotografiene ble solgt både til bedrifter og privatpersoner. I en tid hvor det å fly ikke var en dagligdags aktivitet, må det å få se sitt eget hus eller hjemsted avbildet i fugleperspektiv ha vært en ny og spennende opplevelse. Flyfotografiene ble blant annet solgt på dørene av omreisende selgere, og i mange norske hjem henger disse bildene fremdeles på veggen. Kundene ble vist prøvekopier og kunne bestille et ferdig bilde som var tilpasset etter kundens ønske. Skråfotoarkivet består imidlertid av sort/hvitt- og fargenegativer. Negativene viser fotografiene slik de ble tatt, før bildet ble beskåret og på annen måte bearbeidet.

Et annet aspekt ved flyfotografering er at det finnes flere områder i landet som både har vært og er underlagt restriksjoner for fotografering og offentliggjøring. I den kalde krigens dager gjaldt dette for eksempel militære anlegg, drivstofflagre og kraftstasjoner. Enkelte av fotografiene ble retusjert eller man skjulte de problematiske stedene med falsk vegetasjon og lignende, men bildene ble også ofte sensurert i sin helhet. Slike bilder inngår i negativarkivet. I de tilfellene hvor en tidligere restriksjon på offentliggjøring heves, vil negativet kunne gi oss tilgang på bilder man ikke tidligere har hatt mulighet til å se. Skråfotoarkivet representerer derfor på flere måter et unikt og viktig dokumentasjonsmateriale.

Øyesletta. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket

Innsamling av Widerøes flyfotografi

Innsamlings- og bevaringsprosjektet som Nasjonalbiblioteket nå har ansvar for, har som målsetning å samle så mye som mulig av Widerøes skråfotoarkiv. Arkivet er i dag spredt på en rekke forskjellige steder i Norge og oppbevares ikke alltid under de best egnede forhold. Noe befinner seg i klimaregulerte magasiner, men betydelige deler av negativene lagres på en måte som kan påskynde nedbrytningsprosessen; de er å finne i esker og arkivskuffer, på lagerhyller, i bankbokser og brannsikre hvelv. En innsamling av skråfotografiene i regi av Nasjonalbiblioteket har derfor flere klare fordeler. Widerøes flyfotografier vil bli tatt hånd om i henhold til Nasjonalbibliotekets bevaringsstrategi og gjeldende internasjonale retningslinjer, og med den kompetanse som biblioteket representerer. I tillegg vil Nasjonalbiblioteket bidra til høykvalitets digitalisering av negativene og arbeide for at bildene i økt grad gjøres tilgjengelig for publikum, forskning og dokumentasjon. Nasjonalbiblioteket har allerede mottatt en samling skråfotografier fra Kvinesdal kommune, se egen sak her: Flyfotografi fra Kvinesdal kommune . Disse bildene er nå digitalisert og er presentert på Nasjonalbibliotekets sider på Flickr .

Når skråfotografiarkivet nå blir samlet inn og digitalisert, vil det gi grunnlag for videre bruk på nasjonalt og lokalt plan. Våre naboland Sverige og Danmark har allerede etablert nettsteder hvor man kan utforske landenes flyfotografier. Se http://flyfotoarkivet.dk/ og http://www.aerobilder.se/web/hem/ . Nasjonalbiblioteket håper derfor at så mange kommuner som mulig vil delta i innsamlingen av Widerøes skråfotografier - et stort felles prosjekt for bevaring og formidling av et billedmateriale som er en viktig kilde til vår felles kulturarv. En kulturarv som flyfotoarkivet i seg selv også er en del av.

Kommuner og andre som ønsker informasjon om innsamlingsprosjektet kan ta kontakt med Nasjonalbiblioteket på telefonnummer: 23 27 60 64 / 810 013 00, eller på e-postadresse: flyfoto@nb.no .

Maulia, Moi i Austerdalen. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene