Forslag til ny biblioteklov
26. april 2013
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Regjeringen la fredag 26. april fram forslag til endringer i lov om folkebibliotek. Endringene ble varslet iStortingsmeldingen om bibliotek som Stortinget behandlet i 2009. I endringsforslaget understrekes det tydeligere at folkebibliotekene skal være en arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt.

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: Nasjonalbiblioteket.

– Vi ønsker å gi folkebibliotekene et enda klarere samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevelser. Vi foreslår derfor å tydeliggjøre folkebibliotekenes formidlingsoppdrag og at de skal være lokale møteplasser, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Loven opprettholder kompetansekravet om at folkebibliotekene skal ledes av bibliotekfaglig utdannet personale. Det vil fortsatt være mulig å få dispensasjon fra kvalifikasjonskravet. Begrepet fylkesbibliotek som institusjon tones ned mens fylkeskommunens oppgave som utviklingsaktør på bibliotekfeltet vektlegges. Lovendringen vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket som nasjonal utviklingsaktør for bibliotekene er ikke nevnt i lovteksten. I paragraf 8 blir det slått fast at departementet eller den departementet bestemmer har ansvaret for statlige bibliotekoppgaver. I proposisjon står det at departementet kan gi, og gir, tilskudd til overordnede bibliotekformål og bibliotekutvikling gjennom tildelinger via Nasjonalbiblioteket. 

 Her kan du lese Kulturdepartementets pressemelding om forslag til ny biblioteklov: http://bit.ly/ZRinV9

Her finner du Proposisjon 135 L, om endringer i lov omfolkebibliotek: http://bit.ly/ZRgech

samlingen nettsidene