Flyfotografi fra Kvinesdal kommune
04. juli 2013
Av: Ketil Åsatun
 

Av Ketil Åsatun

Nasjonalbiblioteket har mottatt en samling flyfotografier fra Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Fotografiene er tatt av Widerøe A/S på 1950- og 1960-tallet. Fotografiene er digitalisert, og nå ønsker vi gjerne din hjelp for å skaffe oss mer informasjon om bildene. Alt kan være av interesse: navn på gårder, hus, butikker, stasjoner, tettsteder og veier, men også informasjon om hus som ikke lenger eksisterer eller nye bygg.

Flyfotografiene fra Kvinesdal, som er av stor kulturhistorisk interesse, vil inngå i en større innsamling av Widerøes flyfoto som Nasjonalbiblioteket nå er i gang med.

Storkvina jernbanestasjon. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Viktig kulturhistorisk kildemateriale

Flyfotografiene, såkalte skråfotografier, fra 50- og 60-tallet gir oss et fascinerende og tankevekkende innblikk i Kvinesdal kommune. Widerøe henvendte seg til en variert kundegruppe. Flyfotografiene kunne brukes til produksjon av postkort, reklame eller informasjonsmateriell og mange bestilte fotografier av sin private eiendom til å henge på veggen hjemme i stuen. Her er derfor både oversiktsbilder og bilder som går nærmere inn på motivet. Vi kan følge flyets rute over Kvinesdal og se hvordan stykke for stykke av landskapet er festet til filmrullen. Vi kjenner igjen topografiske karakteristika som fjorder, daler og elveløp, men også mange trekk ved bebyggelse, veier og jernbanestrekninger som er som de var den gang bildene ble tatt.

Selv om mye er ved det samme vil også mye være forandret. Skråfotografier som disse fra Kvinesdal vil på mange måter tydelig vitne om dette. Vi ser det på byggestil og biltyper og vi ser det der landskapet er endret. Noen steder kan naturen ha måttet vike for nye hus, nye og større veier og annen menneskelig aktivitet. Andre steder kan naturen på nytt ha tatt over dyrket mark og annet kulturlandskap som ikke lenger blir holdt i hevd. Men også utviklingen i klimatiske forhold kan ha ført til endringer i landskapet, som for eksempel forskyvning av skog- og tregrense. Enkelte av fotografiene fra Kvinesdal viser også tørking av høy på hesjer og innsamling av tømmer i tømmerlenser ved fjorden, aktiviteter som ikke er like vanlig i dag. En sammenligning mellom skråfotografiene fra 50- og 60-tallet og dagens Kvinesdal vil derfor kunne fortelle oss noe om de store endringene som har funnet sted i etterkrigstidens Norge – som endrede bosetningsmønstre og produksjonsforhold og en stadig større velstand. Slik sett er skråfotografiene fra Kvinesdal et svært rikt og verdifullt kulturhistorisk kildemateriale.

Fra Birkeland på Feda. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Widerøe Flyveselskap A/S og flyfotoarkivet

Flyfotografiene som Nasjonalbiblioteket har mottatt fra Kvinesdal kommune stammer fra Widerøes arkiv med skråfoto. Widerøe Flyveselskap A/S startet på 1930-tallet med fotografering av Norge fra luften. Med unntak av årene under annen verdenskrig foretok selskapet årlige fotograferingstokt og kunne tilby flyfoto av gårdsbruk, boliger, byer og tettsteder.

I 1970 ble Widerøes avdeling for flyfotografi skilt ut og solgt til Fjellanger A/S. Som et ledd i omstillingsprosessen ble det bestemt å selge arkivet med skråfotografi og alle norske kommuner fikk tilbud om å kjøpe sin del av arkivet. De fleste kommunene takket ja til tilbudet, deriblant Kvinesdal kommune, og arkivet har siden vært spredt rundt omkring i landet. I 2008 tok flere offentlige fotoarkiv initiativ til å kartlegge og lokalisere flyfotoarkivet. Formålet med dette prosjektet er å sikre at fotografiene bevares og å legge til rette for at de gjøres tilgjengelig for publikum og forskere. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Egelandsmyra og Øyesletta mot Fedafjorden. Fotograf: Vilhelm Skappel, 5. september 1953. Sort/hvitt-negativ, ca. 13 x 19,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har nå ansvar for å arbeide videre med dette prosjektet med innsamling og digitalisering av Widerøes skråfotografi. Se egen sak her: Nasjonal redningsaksjon for Widerøes flyfotografi . Nasjonalbiblioteket er et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for innsamling, bevaring og formidling av materiale som dokumenterer norsk kultur og samfunnsliv, og arbeider derfor kontinuerlig med utvikling av kunnskap knyttet til disse oppgavene. En innsamling av Widerøes flyfotografi i regi av Nasjonalbiblioteket vil derfor gjøre det mulig å bevare og tilgjengeliggjøre fotografiene på en enhetlig og optimal måte. Kvinesdal kommune tok i 2012 kontakt med Nasjonalbiblioteket med ønske om å overføre sin samling med skråfotografier. Arkivet ble overdratt, og materialet er nå gjennomgått, sortert og digitalisert.

Liknes, 1953. Fotograf: Vilhelm Skappel, 5. september 1953. Sort/hvitt-negativ, ca. 13 x 19,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Sort/hvitt-og fargefotografi

Skråfoto-arkivet fra Kvinesdal inneholder både sort/hvitt- og fargenegativer. Når det gjelder sort/hvitt-materialet var mer enn halvparten av negativene i en så dårlig tilstand at de måtte destrueres. De resterende 21 negativene er svært skjøre og smuldrer lett. Bildene er tatt i 1953, med unntak av ett som er fra 1930-tallet. De fleste sort/hvitt-bildene kan beskrives som oversiktsbilder og flere viser tettstedene Liknes og Feda slik bebyggelsen var i 1953. Fargematerialet består av 302 negativer, men 36 av disse har til dels store skjolder. Fargenegativene har, som mye av eldre fargefotografi, problemer med fargesjiktet som er ustabilt og i endring. Man har foreløpig ikke funnet informasjon om opprinnelig fargeprofil, og fargegjengivelsen er derfor usikker. En fargeprofil vil kunne gjøre det mulig å lage digitale versjoner av negativene som ligger tettest mulig opp mot original fargegjengivelse.

Fra Øye på Øyesletta. Ukjent fotograf, 1963. Fargenegativ, 4 x 5,5 cm. Nasjonalbiblioteket.

Widerøes flyfotografier fra Kvinesdal er altså et billedarkiv fra 50- og 60-tallet, et visuelt kildemateriale som dokumenterer livet i kommunen på en unik måte. Samtidig er dette arkivet, både sort/hvitt- og fargematerialet, svært sårbart for tidens tann. Nasjonalbiblioteket har nå tatt hånd om Kvinesdals samling med skråfotografi og digitalisert fotografiene slik at samlingen er sikret og bevart for ettertiden. Samtlige av flyfotografiene fra Kvinesdal blir fortløpende publisert og tilgjengelig for publikum på Nasjonalbibliotekets sider på Flickr. Bildene vil bli lagt ut i høy oppløsning.

Vi oppfordrer publikum med lokalkunnskap om Kvinesdal kommune til å bidra med informasjon om det vi ser på bildene. Alt vil være av interesse som for eksempel navn på gårder, hus, butikker, stasjoner, tettsteder og veier, men også informasjon om hus som ikke lenger eksisterer eller nye bygg som i dag står på stedet man ser på bildet. På Flickr kan man legge inn informasjon i kommentarfeltet. Dersom man ønsker kan man også ta kontakt med Nasjonalbiblioteket på telefonnummer: 23 27 61 25 / 810 013 00, eller på e-postadresse: flyfoto@nb.no .

samlingen nettsidene