Pågår t.o.m. 2016

Det planlegges en ny løsning for informasjon om prosjekter som får utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
Nettsidene med prosjektoversikter oppdateres derfor bare i begrenset grad.

ALF inviterer til debatt
Attraktiv møteplass for nye målgrupper
Byhistorisk kart over Tromsø sentrum
Debatt og opplevelser på tvers
Det skjer på biblioteket
Digital debatt
Folkebibliotek som litteraturhus
Folkeverkstedet
FriBib - Felles møteplass
Klar, ferdig, del!
Lesersørvis i folkebibliotek
Litteraturformidlingskompetanse
Me snakkast!
Meninger rundt bordet
Modell for ungdomsmedvirkning i praksis
Ord i spreke spor
PhDportal.uib
Praksisfelleskap
Reflekterende ungdom
Sterk, spenstig og klar
Temasekk - lesestimulering for småskolen

 

ALF inviterer til debatt
Prosjekteier: Astafjordbibliotekene v/Gratangen bibliotek
Kontaktperson: Anita Karlsen
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
ALF inivterer til debatt! vil være en ny samarbeidsform mellom bibliotekene i Astafjordkommunene Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen. Fra tidligere samarbeider bibliotekene om Astafjord litteraturfestival. Etter 5 års samarbeid fikk vi tildelt Bibliotekprisen for Nord-Norge i 2013! Målet med den nye samarbeidsformen er å samle våre ressurser for å klare å gjennomføre målsettinger på fylkesnivå og nasjonalt nivå, spesielt med tanke på den nye bibliotekloven hvor offentlige samtaler og debatt også er satt i fokus. Bibliotekene i Astafjordkommunene har alle deltidsstillinger, men sammen kan vi klare å skape arenaer for debatt og utvikling i bibliotekrommet. Målet er å sette på dagsorden debatter i det offentlige rom som er viktige lokalt og regionalt. Astafjordbiblitoekene legger i disse dager ut felles bibliotekplan på høring. Her er et av planlagte tiltak i handlinsplan, debattarrangement 4 ganger per år, en i hver kommune. Biblioteksjefene samarbeider om hvert  arrangement vedrørende planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Samarbeidspartnere trekkes inn - se samarbeidspartnere. Vårt mål er å være spennende og moderne bibliotek med allsidige tilbud og tjenester, selv om vi er bibliotek i utkantstrøk og med små ressurser.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 120 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Attraktiv møteplass for nye målgrupper
Prosjekteier: Hå folkebibliotek
Kontaktperson: Anne M. Gjølme
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Å skape ny aktivitet på bibliotekavdelingene og gjøre biblioteket til en attraktiv møteplass for nye målgrupper gjennom merkevarebygging, profesjonalisering innen arrangørvirksomhet kombinert med utprøving av nytt konsept for aldersgruppen 20-45 år.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 70 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Byhistorisk kart over Tromsø sentrum
Prosjekteier: Tromsø bibliotek og byarkiv
Kontaktperson: Einar Dahl
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Målet er å lage et byhistorisk kart over Tromsø sentrum der du ved å gå inn på et kart kan klikke på de enkelte hus/adresser og få opp artikler om huset og de beboerne/forretningene/institusjonene som har holdt til der, samt historiske/nåtidige foto. Dersom vil lykkes med vår ambisjon om å dekke hele Tromsø sentrum vil vi skrive omtrent 1.ooo artikler i løpet av de neste 3 årene. Da tenker vi at du skal kunne gå en byhistorisk vandring i Tromsø med mobilen og klikke deg fra hus til hus etter hvert som du rusler rundt i byen. Til nå har vi publisert ca. 150 artikler.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Debatt og opplevelser på tvers
Prosjekteier: Fjell folkeboksamling
Kontaktperson: Trude Bendiken
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Biblioteka i vest ynskjer å undersøkja korleis ein kan samarbeida om å skapa eit klima og ulike arenaer for debatt i dei fire samarbeidande kommunane. Vi vil inngå samarbeid med ulike lag og organisasjoner i regionen for å henta inn kompetanse og erfaringar. Vi ønskjer å nå dette målet ved mellom anna å tilsetja ein prosjektleiar som har det overordna ansvaret for planlegging og koordinering av debattar og arrangement både i biblioteklokala og på andre eigna arenaer. Biblioteka i vest vil med dette prosjektet utforska ein ny samarbeidsmodell som kan vera overførbar til andre biblioteksamarbeid.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Det skjer på biblioteket
Prosjekteier: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Kontaktperson: Hege Solli
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Hovedmål: Bibliotekene i Agder skal utvikles til attraktive møteplasser med et bredt aktivitets- og kulturtilbud til publikum
Delmål: a) Kompetanse og bevisste arrangører: Vi skal bygge arrangørkompetanse i bibliotekene b) Modige og kreative arrangører: Vi skal utfordre bibliotekene til å utvide grensene for aktivitet og kompetanse og ha fokus på å gjennomføre  arrangement. c) Samhandlende arrangører: Vi skal videreutvikle samarbeids- og samordningsløsninger for utvikling av bibliotekene som kreative og utadvendte arenaer med nye samarbeidsallianser. d) Metode: Vi skal, gjennom coaching, innøve en enkel metode for å stille positive spørsmål, og derigjennom øke evnen til positiv utvikling for bibliotekansatte og bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital debatt
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Lene J. Glesnes
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Vidareutvikle biblioteka som debattarena, kunnskapsallmenning og møteplass ved å leggje til rette for debatt og deling av arrangement på biblioteknettstadene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital historiefortelling
Prosjekteier: Salten kultursamarbeid
Kontaktperson: Lisbeth Glanfield
Tidsperiode: 2013-2016
Mål:
Hovedmål: Gi ungdom på tvers av kommuner og landegrensermulighet for å dele sine historier og bli kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.
Delmål:
- Gi ungdom nye, digitale kulturtilbud med biblioteket som arena
- Tilføre ny, digital kompetanse til ansatte i bibliotekene
- Bygge nettverk mellom ungdom gjennom samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- Bidra til at bibliotekene får nye tilbud som følge av omstilling til en digital verden
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Folkebibliotek som litteraturhus
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Aud Tåga
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Målet er å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Folkeverkstedet
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Ann Kunish
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Folkeverkstedet skal være en fysisk møteplass og arena for kunnskapsdeling, som er åpen for alle som har lyst til å lære, lage, reparere og dele. Verkstedet skal fokusere på læring gjennom lek og utforsking, med særlig fokus på emner innen realfag. Verkstedet skal fylles med brukergenererte aktiviteter og innhold, både gjennom enkeltpersoner og gjennom andre organisasjoner/institusjoner. Verkstedet skal ha fokus på formidling av innovativ teknologi til nye brukergrupper. Verkstedet skal gi brukerne dypere innsikt i hvordan teknologien fungerer og gi kompetanse til å styre teknologien.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

FriBib - Felles møteplass
Prosjekteier: Vang folkebibliotek
Kontaktperson: Åsta Brenna
Tidsperiode: 2014
Mål:
-Å få til ein godt fungerande felles møteplass i bibliotek og frivilligsentral (FriBib) i Vang kommune
-Å lage eit rom som tek vare på brukaranes behov av båe tenestene
-Å utvikle eit bibliotekrom for framtida
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Klar, ferdig, del!
Prosjekteier: Drammenbibliotek
Kontaktperson: Monica Nyhus
Tidsperiode: 2014-2016
Mål: Klar, ferdig, del!-prosjektets mål er å gi ungdom en arena der de kan møtes og trives, samtidig som de kan ta i bruk og tilpasse ny teknologi for å skape eget materiale. De vil få muligheten til selv å forme tilbudene på sitt eget bibliotek, og dermed sin egen fremtid. Vi vil hjelpe ungdom til å fange mulighetene som ligger i den nyeste teknologien, i krysningspunktet mellom digitale plattformer og den fysiske møteplassen. Vi ønsker å opprette en Mekkeboks der ungdom skal utforske ny teknologi og skape brukergenerert innhold til biblioteket og våre brukere. Produktene skal tas opp i samlingen og formidles gjennom en rekke ulike arrangementer, utstillinger og digitale plattformer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lesersørvis i folkebibliotek
Prosjekteier: Telemarksbiblioteket
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Skape en helhetlig lesersørvis for voksne fritidslesere i folkebibliotekene i Telemark.
Delmål:
- En revitalisert tilnærming og økt status til leserveiledning og lånersørvis
- Bibliotekansatte med god kompetanse som er trygge i møtene med lånere og som gir god lesersørvis
- Et sterkt team av talspersoner for lesing i lokalsamfunnet
- En forsterket profil for lesing og for biblioteket i lokalmiljøet
- En økt kunnskap om, og anerkjennelse av folkebibliotekets tilbud og ressurser
- Økt jobbtilfredshet blant bibliotekansatte
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturformidlingskompetanse
Prosjekteier: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Kontaktperson: Hege Solli
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Arrangere en årlig konferanse om litteraturformidling og leseferdighet for ansatte i fylkesbibliotek for å heve kompetansen til ansatte som arbeider med å bistå kommuner og videregående skolers bibliotek i deres arbeid med disse temaene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Me snakkast!
Prosjekteier: Bømlo bibliotek
Kontaktperson: Astrid Drevland
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Mål for prosjektet: Ungdom i Sunnhordland skal bli aktive samfunnsdebattantar. For å oppnå dette vil vi: 1. Styrkje biblioteka i Sunnhordland som møtestader og arena for samtale og debatt, ved å skape gode partnarskap, tilretteleggja biblioteklokala og auke kompetansen i biblioteka. 2. Styrkje ungdom si deltaking, kompetanse og kunnskap kring temaet debatt, ved å samarbeide med ungdom, organisasjonar, fagpersonar og skular.
Resultatmål: Vi vonar å oppnå: 1. Opprette samarbeid med fleire eksterne aktørar, som skal vidareførast etter at prosjektet er slutt. 2. Gjere biblioteklokala til gode møtestader og arena for samtale og debatt. 3. Arrangere minst to debattar i dei 8 kommunane som deltek. 4. Utvikle kompetanse på debatt-arrangering. 5. Få fleire ungdomar til å nytte biblioteklokala. 6. Lage ein regional modell for deling og utvikling av arrangørkompetanse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Meninger rundt bordet
Prosjekteier: Skedsmo bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Malfang
Tidsperiode: 2013-2016
Mål:
Vårt mål er å skape lokalt engasjement og diskusjon på tvers av alder, etnisk bakgrunn og politisk ståsted. Dette legges det til rette for ved å inviterer til korte foredrag/innlegg om aktuelle temaer. Tilhørerne blir så plassert i smågrupper og oppfordres til å diskutere seg imellom over en kopp kaffe og noe å bite i. Biblioteket blir hovedarenaen, men debattene skal arrangeres i samspill med samarbeidspartnere som skoler, lag og foreninger og etter hvert på tvers av kommunegrensene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 70 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Modell for ungdomsmedvirkning i praksis
Prosjekteier: Bodø kommune
Kontaktperson: Arne Øvsthus
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Hovedmål: Prosjektet har som hovedmål å utvikle og etablere Stormen bibliotek og litteraturhus som et av landets mest nyskapende sted for kunnskap og kulturopplevelser, forankret i kjerneverdiene tilgjengelighet, mangfold og mot. Med ungdom og medvirkning både som mål og metode, vil det bli utarbeidet en modell som forsterker hovedmålet om at biblioteket blir en samtidsaktuell møteplass for de unge, med ulike formidlingsformer som litteratur, musikk, visuell kunst og scenekunst. De positive møteplassene i Stormen Bibliotek og litteraturhus sikrer barn og ungdom et sted å oppleve, mestre og eksperimentere ut fra egne forutsetninger, behov og kultur. For å oppnå disse målene, skal prosjektet bidra til å etablere strategiske metoder og en grunnleggende arbeidsform for medvirkning mellom de unge og de som er ansatt eller brukere på biblioteket.
Delmål: Når Stormen bibliotek og litteraturhus åpner i september 2014 vil det være sterk fokus på at dette er en møteplass og en formidlingsarena i et utvidet kultur- og utdanningsperspektiv.
Følgende delmål er satt: 1. Kompetanseutvikling knytta til metoden ungdomsmedvirkning for involverte parter i biblioteket formaliseres 2. Stormtroppen etableres som et ungdomsnettverk i Stormen, som en likestilt part i organisasjonen 3. Utvikle og teste minimum tre konsepter innenfor hver av dimensjonene skape, oppleve, delta og oppdage over prosjektets hele periode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ord i spreke spor
Prosjekteier: Sund folkebibliotek
Kontaktperson: Bente Fosse
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Gjennom å koble fysisk aktivitet, natur-, kultur-, og litteruropplevingar saman, ynskjer Sund folkebiblioek å vere ein ambassadør for folkehelsesatsinga. Vi vil utforske nye samarbeidsmodellar, ei annan type formidling og nye aktivitetar ved mellom anna å bruke det potensiale som finnast i dei frivillige organisasjonar i kommunen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 125 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

PhDportal.uib
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Ingrid Cutler
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Mål for prosjektet er å kartlegge funksjonalitet, tekniske løsninger og aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet er en kartlegging forutvikling av et system for innlevering, sikker elektronisk arkivering og åpen tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger. Resultatet fra prosjektet skal deles og gjøres tilgjengelig for øvrige interesserte bibliotek i UHR-sektoren.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 80 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Praksisfelleskap
Prosjekteier: Lindås bibliotek og Meland bibliotek
Kontaktperson: Marit Gro Berge
Tidsperiode: 2013-2016
Mål:
Undertittel: To bibliotek - ein struktur.
1. Utvikle eit alternativ til hovudbibliotek / filial-struktur ved samanslåing av kommunar.
2. Betre kvaliteten på bibliotekstilbodet i Lindås og Meland gjennom å lage to spesialiserte bibliotek som til saman utgjer eit heile og å utvide opningstida ved å opprette meiropne bibliotek.
3. Utvikle biblioteka til å bli uavhengige og attraktive møteplasser for offentleg samtale og debatt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 580 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Reflekterende ungdom
Prosjekteier: Lørenskog bibliotek
Kontaktperson: Berit Bjørklid
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
I samarbeid med Lørenskog videregående skole etablere en debattarena for ungdom i Lørenskog. En samfunnsengasjert mentor engasjeres som prosjektets viktigste ressursperson. Han vil ha et nært samarbeid med bibliotekets ungdomsbibliotekar, som har høy kompetanse på rollespill. Rollespill brukes til å belyse aktuelle temaer og skape engasjement. Elever skal lære å bli trygge deltakere i samfunnsdebatten, og de skal komme til biblioteket for å debattere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Sterk, spenstig og klar
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
lnnbyggjarane i Hordaland skal oppleve fornya biblioteklokale og meir aktiv formidling i det fysiske og digitale bibliotekrommet. Biblioteka i Hordaland skal systematisk og planmessig bli betre i stand til å oppfylle den nye formålsparagrafen i biblioteklova. Partnarskap mellom dei regionale samarbeida og fylkesbiblioteket skal styrkast i prosjektet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Temasekk - lesestimulering for småskolen
Prosjekteier: Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ellen K. Molvær
Tidsperiode: 2014-2016
Mål:
Styrke leselyst og leseglede i målgruppa 1-4 klasse gjennom å tilby temabaserte sekkar med eit innhald beståande av bøker, konkretiseringsmateriell og rettleiing.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene