Pågår t.o.m. 2013

Aktive hyller
Aktivt utadvendt
Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
B for bibliotek
Barn av regnbuen - og norsk!
Barnebokdagene i Gjøvik 2013
Bergen leser - 2013
Bibliotek for sterke opplevingar
Bibliotek i badedrakt
Biblioteket på jobb!
Biblioteklandskap i endring
Bibliotekspillet
Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon
Bokanbefalinger til brukerne
Den brukarorienterte heimesida
DigitalDus
Digitale fulltekstarkiv
Digitalt pensumsystem
Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Endring må til!
Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Fjordforfattarweb
Formidlingskompetanse
Fremtidens bibliotek på Furuset
Gol bibliotek i Hallingmo kunnskaps-og kulturpark
Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Information Management for Knowledge Creation
Jærbiblioteka.no
Kompetansesenter - tegneserier
Kompetente regionbibliotek
Leseglade skolestartere
Lesekampanjen Leseknappen
Leselunden
Lesesirkelmetode
Library girl - lesestimulering for unge jenter
Litteratur med korte ermer
Litteraturer
Litteraturhus Nord-Trøndelag
Lokalt og digitalt
Mangfold i ord
marc2rdf-konvertering av MARC-data
Musikk og lyrikk. Kunst i møte
Møteplassen
Nettbiblioteket
Når vertinnen har gått hjem
Opne digitale bibliotek
PhDportal.uib
Popkult
Portal for utlån av e-bøker
Psykisk helse for barn og unge
På terskelen til morgonhuset
På veg mot praksisfellesskap!
Realfagstermer og TEKORD
Rom for deltagelse
RoMEO for Norge
Samhandling og sambruk
Stavanger 2013 - Speiderleirbibliotek
Sølvberget APP
Ta en bibliotekar og la henne vandre
Ta plass!

 

 

Aktive hyller
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Anne-Lena Westrum
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Videreutvikle prototypen til en fungerende tjeneste for formidling av bøker. Prøve ut en tjeneste for formidling av musikk. Tilrettelegge en stasjon for formidling av barne- og ungdomslitteratur. Forbedre og utvide tilgangen til eksternt innhold. Knytte innholdet bedre mot Nasjonalbibliotekets Bokhylla, med sikte på å vise e-bøker i stasjonens grensesnitt. Prøve ut og tilrettelegge for enkel installasjon i andre bibliotek. Tilrettelegge for og bygge opp et community for videreutvikling av tjenesten.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 975 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Aktive hyller (nettsted)

 

Aktivt utadvendt
Prosjekteier: Holmestrand bibliotek
Kontaktperson: Richard Madsen
Tidsperiode: 2013
Mål:
1. Barn og unge får en helhetlig opplevelse gjennom formidling av litteratur, kunnskap og billedkunst.
2. Holmestrand bibliotek henter inn kunnskap om utviklinger og trender i et samfunn i sterkt endring som fundament for nye formidlingsprosjekter.
2a. Samle kunnskap om bibliotekets  rolle i et samfunn som endrer seg fortløpende.
2b. Refleksjon om hvordan biblioteket plasserer seg i endringene
2c. Formidling av de endrede rollene gjennom en dialog med befolkningen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 110 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vidar Lund
Kontaktperson: Pål Augestad
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet med prosjektet er å skape engasjement og lesegledei arbeidslivet med utgangspunkt i Hele Rogaland leser 2013: Makt og avmakt i Rogaland. En viktig del av dette er å legge til rette for samarbeid mellom lokale folkebibliotek, bedrifter og fagforeninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 507 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Prosjekteier: Høgskolen i Telemark
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter. En av Norges eldste aviser Varden (1874-1917) representerer prosjektets basismateriale. Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av app for lesing av Varden og denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 180 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

B for bibliotek
Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, avd.bibliotekutvikling
Kontaktperson: Anne Berit Brandvold
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Bibliotekene styrker sin posisjon og blir mer profesjonelle både i visuelt uttrykk og i måten å jobbe på. Det legges vekt på biblioteket som møtested, kultur- og kunnskapsarena. Egen nettportal utvides og utvikles med en bevisst strategi når det gjelder innhold, kommunikasjon og tilgjengelighet (universell utforming). Lokalene kartlegges med tanke på tilgjengelighet (universell utforming), attraktiv innredning, god skilting og belysning med rom for utstillinger og aktiviteter. Målet er å få flere aktive brukere og besøkere. Prinsippet om tjenestemarkedsføring er grunnleggende for virksomheten.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), B for bibliotek (nettsted)

 

Barn av regnbuen - og norsk!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Hildegunn Hestnes
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Gi minoritetsspråklig ungdom større muligheter til gjennomføring av videregående opplæring - gjennom bedre lese- og skriveferdigheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel)

 

Barnebokdagene i Gjøvik 2013
Prosjekteier: Gjøvik bibliotek
Kontaktperson: Tone Nyseter
Tidsperiode: 2013
Mål:
Gjøvik bibliotek og litteraturhus ønsker å skape leseglede og leselyst for alle barn og unge gjennom utstrakt samarbeid med ulike aktører. Vi ønsker å fortsette arbeidet med Barnebokdagene i Gjøvik i 2013. Gjennom vårt jubileumsprosjekt Alle barn leser - Barnebokdagene i Gjøvik 2012, som er støttet av Nasjonalbiblioteket, har vi knyttet til oss mange interessante samarbeidspartnere. Gjøvik bibliotek og litteraturhus fremstår nå som en viktig kulturarrangør i lokalmiljøet, og det er økt fokus  på bibliotekets sentrale rolle for barn og lesning.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Leseløftet 2010-2014, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bergen leser - 2013
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Mari Kristin Jore
Tidsperiode: 2013
Mål:
I Leseløft-prosjektet Bergen leser 2013 setter vi fokus på høytlesning og de forskjellige måtene en tekst kan tolkes og formidles på gjennom høytlesningsinstallasjonen Lese Lyd!. Vi har satt oss tre mål for Bergen leser 2013:
1. Å utvikle nye formidlingsmetoder
2. Å skape en møteplass hvor publikum formidler sin personlige tolkning av tekster
3. Å gjøre flere mennesker oppmerksomme på Bergen Offentlige Bibliotekstilbud, tjenester og kompetanse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bergenbibliotek.no/bergenleser

 

Bibliotek for sterke opplevingar
Prosjekteier: Voss bibliotek
Kontaktperson: Inger Karin Dyrnesli
Tidsperiode: 2013
Mål:
1. Gjere Voss bibliotek til ein stad for sterke opplevingar ved å formidla norsk kultur og minoritetskultur gjennom spanande arrangement.
2. Samarbeide med friviljuge organisasjonar om å skapa ein felles arena og styrkja biblioteket som møteplass og kunnskapsorganisasjon.
3. Styrkje bibliotektilbodet til innvandrarar
4. Prosjektet skal gje ny kunnskap og endra haldningar hjå tilsette i biblioteket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bibliotek i badedrakt
Prosjekteier: Froland bibliotek
Kontaktperson: Marit Fidje
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Hovedmål: Ta i bruke Frolands nye folkearena til formidling av bibliotekets tjenester og litteatur.
Delmål:
1. Biblioteket profilerer sine tjenester ogtilbud på en ny arena for nye og store målgrupper
2. Aktiv litteraturformidling på en ny arena der folk ferdes
3. Oppretting av ”badeplassbibliotek” for tidvise landkrabber – eller publikum som venter
4. Økt arrangørkompetanse forbibliotekets og Frolandias ansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteket på jobb!
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial
Kontaktperson: Frid Hamsun
Tidsperiode: 2013
Mål:
Gjennom lokalt samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial og T-baneverkstedet på Ryen skal vi videreutvikle deres arbeidsplassbibliotek. Målet for prosjektet er å gjøre litteratur mer tilgjengelig for de ansatte og bidra til lesestimulering og økt lesekomptanse. Gjennom samarbeidet ønsker vi også å gjøre folkebiblioteket mer tilgjengelig og synlig for våre ikke-brukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 275 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteklandskap i endring
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Hovudmål: Fylkesbiblioteket vil i samarbeid med staten og kommunane utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i Hordaland, som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester.
Delmål: Fylkesbiblioteket skal skape utvikling, endring og innovasjon i folkebiblioteka i Hordaland gjennom å
1. etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen.
2. utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling forbiblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket.
3. leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka.
4. stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteklandskap i endring (nettsted)

 

Bibliotekspillet
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Cathrine Undhjem
Tidsperiode: 2013
Mål:
Øke leselyst og inspirere ungdom i Akershus til å bruke biblioteket ved å ta i bruk virkemidler fra dataspill og sosiale medier.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.bibliotekspillet.no

 

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Håvard Kolle Riis
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektets to hovedmål er:
1. Videreutvikle samarbeidet mellom Universitetsbiblioteket og Institutt for informatikk, som base for utvikling av bibliotektjenester.
2. Realisere konkrete studentprosjekter, ved åferdigutvikle dem, og sette dem ut i drift.
Universitetsbiblioteket vil med dette prosjektet aktivt gjøre seg til arena og objekt for studier og forskning, og høste bibliotekutvikling tilbake. Prosjektet vil utvikle konkrete tjenester og verktøy som er relevante for våre brukere, gjennom at de utvikler disse selv, utifra egne ønsker, med studienes metoder. Prosjektet gir studentoppgaver reell verdi, i stedet for kun å være treningsoppgaver som kastes etterpå, bruksverdi bl.a. i form av en ny mobil-app samt økonomisk verdi i form av gratis arbeidskraft og faglig ekspertise til biblioteket. Studenter forbedrer biblioteket som er til for dem selv, i en gjensidig positiv vekselvirkning.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bokanbefalinger til brukerne
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Anne-Lena Westrum
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Utvikle prototypen til en ferdig tjeneste for lagring og distribusjon av bokanbefalinger skrevet av biblioteksansatte i Norge. Hvordan: Videreutvikle, forbedre og dokumentere det åpne grensesnittet (API-et) som tilgjengeliggjør anbefalingene i råformat. Utvikle API-et slik at det kan ta i mot anbefalinger fra ulike eksterne kilder. Hva: Minimum fordoble antall bokanbefalinger i basen. Lage 1-2 tjenester på toppen av API-et som viser potensialet for enkel formidling av anbefalingene. Opprette og kultivere et selvgående nettverk av bidragsytere som fortsetter etter at prosjektperioden er over.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bokanbefalinger (prosjektnettsted), http://anbefalinger.deichman.no/

 

Den brukarorienterte heimesida
Prosjekteier: Biblioteka i Vest - Fjellfolkeboksamling
Kontaktperson: Trude Bendiksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Biblioteka i Vest ynskjer å utreie korleis ein med fokus på brukar kan utvikle biblioteka si felles nettside ved mellom anna å hente data frå eigen katalog integrert i heimesida og sosiale media, og såleis vere i forkant i den digitale utviklinga på feltet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

DigitalDus
Prosjekteier: Nord-Aurdal kommune
Kontaktperson: Jon Esteban Furøy
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Valdresbiblioteka vil gi brukerne lett tilgang til relevante nettresurser, samt informasjon og opplæring i bruk av disse. I første fase rettet mot ungdom og skoler, i neste fase øvrige bibliotekbrukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

Digitale fulltekstarkiv
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Karin Rydving
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektet har mål om å være med å bidra til at Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) bygger opp sin rolle som felles infrastruktur for vitenskapelig oppbygde og forskningsrelevante elektroniske fulltekstarkiv ved Universitetet i Bergen (UiB).
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 710 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Digitale fulltekstarkiv (nettsted)

 

Digitalt pensumsystem
Prosjekteier: Universitets- og høgskolerådet
Kontaktperson: Vidar Røeggen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser.
Prosjektet skal også bidra til at bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser. Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene.
Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Fra papir til digitalt pensum som ble gjennomført høsten 2011 med støtte fra NB. Dette prosjektet gikk ut på å gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser.
Prosjektet var svært vellykket og gav flere interesante funn. Prosjektet viste blant annet at en stor del av institusjonenes pensum allerede i dag er i digital form. Imidlertid var selve kartleggingen av pensum svært tidkrevende og viste at institusjonene ikke hadde gode systemer for produksjon og vedlikehold av pensumlister. Dette resulterer i svært varierende kvalitet på pensumlistene, spesielt bibliografisk kvalitet på pensumpostene er lav og lenking til eventuell elektronisk versjon er mangelfull.
Videre var over 50% av pensum i trykte kompendier også å finne i elektronisk format, enten gratis på nett eller lisensiert viabiblioteket. I praksis betyr det at institusjonene betaler dobbelt for en stor del av pensum, mens studentene kjøper pensum som de i utgangspunktet kan få gratis.
Samlet sett viste prosjektet at det er et betydelig potensiale i utnyttelse av biblioteket ressurser, noe som vil gavne institusjonene selv og deres studenter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Nina Stenbro
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ønsker å prøve ut bruk av elevbedrift ved Lindebøskauen ungdomsskole for å skape et mer tilgjengelig bibliotektilbud på Flekkerøy og større interesse og eierskapsfølelse fra lokalmiljøet. Vi ønsker å utvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotek, skole og nærmiljø. Prosjektet vil gi oss erfaring i nye former for organisering av bibliotektilbudet og mulighet til å prøve ut mer selvbetjente løsninger ved et mindre bibliotek. Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Selvbetjentbibliotek i sør.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 95 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Endring må til!
Prosjekteier: Kviteseid folkebibliotek
Kontaktperson: Anne B. Borgen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Gjennom samarbeid ynskjer vi å skape utgangspunkt for innovasjon, nye bibliotektilbod og auka kompetansetilbod i biblioteka. Ny formidling gjennom å utvikle bibliotekrommet og gjere tenestene meir fleksible i og utanfor bibliotekrommet. Vi ynskjer å gjere biblioteka i Vest-Telemark meir synlege, innbydande og brukarvennlege på ein profesjonell måte. Skape gjenkjenneleg design for bruk ved bibliotekas aktiviteter og kampanjer. Styrke biblioteka som offensive kultur- og møtestadar i lokalsamfunnet, og vidareutvikle bibliotektenestane i eit stort, men tynt busett område. Dette skal også styrke samarbeidet biblioteka i mellom for framtida, da då kvart lite bibliotek ikkje har ressursar til slikt utviklingsarbeid.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Prosjekteier: Asker bibliotek
Kontaktperson: Frid Feyling
Tidsperiode: 2013
Mål:
Asker bibliotek ønsker å bli enda mer synlig og nå enda flere målgrupper ved å inngå et aktivt samarbeid med kunstmiljøet i Asker. Vi ønsker å trekke kunst inn i biblioteket, og bringe kunsten ut av biblioteket. Kunsten - både den fysiske, i form av bøker og utleibar kunst, og den mentale, i form av foredrag og kunstvandringer. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 
 

Fjordforfattarweb
Prosjekteier: Sogn og fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
AMB-institusjonane i Sogn og Fjordane skal styrkje lokal identitet gjennom formidling av nynorsk litteratur, kultur og historie. I den samanheng ønskjer fylkesbiblioteket å byggje opp nettbasert formidling om forfattarar frå Sogn og Fjordane. Dette er i tråd med kulturstrategiane til fylkeskommunen, der det står m.a. at Fylkesbiblioteket/Fylkeskommunen liggje skal i front i bruk av ny digital teknologi og levere gode digitale tenester. Fylkesbiblioteket vil vere med å auke tilgangen til nynorskspråklege kulturtilbod på nett i samarbeid med institusjonar i og utanfor fylket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 124 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Formidlingskompetanse
Prosjekteier: Aust-Agder bibliotek- og litteraturformidling
Kontaktperson: Hege Solli
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Styrke litteraturformidlingskompetanse og formidlingsaktivitet i norske bibliotek. Utvikle kompetanse som kursprodusent og arrangør og stille kompetansen til rådighet for andre. Tilgjengeliggjøre erfaringer for andre fylkesbibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliokurs (nettsted)

 

Fremtidens bibliotek på Furuset
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Furuset filial
Kontaktperson: Mari Gudim Torp
Tidsperiode: 2013
Mål:
Bydel Alna og Kulturetaten ønsker å videreutvikle Deichmanske bibliotek, Furuset filial som møteplass og arena for kultur og livslang læring. Furuset bibliotek er med sine årlige 160 000 besøk et av de aller viktigste lokale møteplassene i bydelen. For å utvikle biblioteket på Furuset i tiden videre ønsker vi å ansette en person som vil jobbe spesielt med erfaringene fra tidligere prosjekter, og lede oss frem til forprosjektet for fremtidig bibliotek på Furuset. Det er behov for en fulltidsstilling, en bibliotekutvikler, for å se på prosjektet som en helhet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nyformidling, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Gol bibliotek i Hallingmo kunnskaps- og kulturpark
Prosjekteier: Gol bibliotek
Kontaktperson: Hanne Brunborg
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet for forprosjektet vil vere å skape eit best mogeleg teneste- og samarbeidsgrunnlag for Gol bibliotek og samarbeidspartnerar på Hallingmo, slik at biblioteket blir ein sentral part i den planlagde stadsutviklinga på Hallingmo (og i Gol kommune/Hallingdal). 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Prosjekteier: Grue folkebibliotek
Kontaktperson: Trude Pellerud
Tidsperiode: 2013
Mål:
Med mikrokulturhus ønsker vi å få oppmerksomheten rettet til biblioteket. Et lite kulturpek i en kommune hvor sporten råder.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

 

Information Management for Knowledge Creation
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Eystein Gullbekk
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Hovedmål:
- Å utvikle nettbaserte undervisningsmoduler i informasjonskompetanse for PhD-kandidater. Information Management for Knowledge Creation skal utvikle moduler som støtter framtidige forskeres arbeid med informasjon i forskningsprosesser innen ulike vitenskapelige disipliner. Modulene skal skreddersys målgruppen på grunnlag av en kartlegging av PhD-kandidaters informasjonsatferd og –behov (prosjektfase1).
Delmål:
- Å gi bibliotekene i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektor) oppdatert kunnskap om PhD-kandidaters informasjonsatferd og –behov.
- Å utvikle gratis tilgjengelige nettbaserte undervisningsmoduler som vil kunne brukes av alle interesserte bibliotek i UH-sektoren.
- Å gi bibliotekene i UH-sektoren en fleksibel engelskspråklig undervisningsmodell som er skreddersydd PhD-kandidater innen ulike fagdisipliner.
- Å bidra til økt synliggjøring og relevans av bibliotek i PhD-kandidaters utdanningsløp og forskningsprosess.
Prosjektet vil videre bidra til kompetanseheving og kunnskapsutveksling innen biblioteksektoren. I tillegg vil modulene bidra til PhD-kandidaters utvikling av vesentlige kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser som beskrives.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 670 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Information Management for Knowledge Creation (nettsted), PhD on Track (nettsted)

 

Jærbiblioteka.no
Prosjekteier: Klepp bibliotek
Kontaktperson: Gjertrud Slinde
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Lage ei fullverdig nettside for samarbeidende bibliotek (tre av jærbiblioteka), og samtidig undersøke om en tidsbegrenset workshop der vi trekker inn ekstern kompetanse er en velegnet arbeidsform for dette.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kompetansesenter - tegneserier
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek,Grunerløkka filial
Kontaktperson: Kenneth Korstad
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
De siste ti årene har Serieteket ved Deichmanske bibliotek bygd opp nasjonal kompetanse knyttet til tegneserier. Til en viss grad har Serieteket fungert som et nasjonalt kompetansesenter med daglige henvendelser fra biblioteker over hele Norge. Med knappe ressurser er det umulig å tilfredsstille behovet. Målet med prosjektet er å kartlegge bibliotekenes behovfor nasjonal kompetanse knyttet til tegneserier, samt definere tjenester som dekker disse behovene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Kategori/innsatsområde: Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kompetente regionbibliotek
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Øyvin Stav
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Utvikle fylkesbibliotekenes egen kompetanse slik at de skal kunne fylle rollen som regional utviklingsaktør, igangsetter, alliansebygger og slik bidra til bedre bibliotektjenester i det enkelte fylke og i storregionen Midt-Norge ( Hedmark, Møre- og Romsdal, Nord-Trøndelag,Oppland og Sør-Trøndelag ). Utvikle folkebibliotekene når det gjelder kompetanse, trygghet og driv rundt samarbeid, partnerskap, nettverk, politiske prosesser, ressursdeling og samfunnsaktørrollen. Alt for å gi innbyggerne i Midt-Norge gode, tilpassede og oppdaterte bibliotektjenester. Fem samarbeidende fylkesbibliotek som en samordnet alliansepartner for Nasjonalbiblioteket både når nasjonalt kompetanseutviklingsprogram skal implementeres og i forhold til bibliotekutvikling totalt sett. Knytte bibliotektjenester og bibliotekutvikling opp mot planer på regionalt og kommunalt nivå.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

 

Leseglade skolestartere
Prosjekteier: Vennesla bibliotek
Kontaktperson: Anne Kjersti Berntsen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Skape vedvarende interesse for bøker og lesing, fra førskolealder. Bidra til gode leseferdigheter gjennom aktiv bruk av biblioteket, biblioteket som et naturlig sted for opplevelser av kultur og litteratur. Biblioteket som aktiv medspiller i å forenkle overgangen fra barnehage til skole. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lesekampanjen Leseknappen
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Lars Danielsen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Målet er å øke lesekompetansen hos barn gjennom leseprosjekt i sommerferien. 
Delmål 1: Å få elevene på 1-7 trinn, til å delta i lesekampanjen sommeren 2012, målet for noen av elevene er å knekke lesekoden, for andre å utvikle leseferdighetene, for de eldste å bli bedre på mengdelesning.
Delmål 2: Å få målt effekten av kampanjen gjennom å teste elevenes leseferdigheter før og etter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 140 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Leselunden
Prosjekteier: Kvinnherad bibliotek
Kontaktperson: Trude Hege Bergesen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Hovudmål: Ta i bruk og etablere Leselunden som ny formidlingsarena for biblioteket, særleg i sommarhalvåret.
Delmål:
1. Litteratur- og kulturformidling på ein ny arena der folk ferdast.
2. Auka formidling- og arrangørkompetanse hos biblioteket sine tilsette.
3. Gjere biblioteket synleg på denne arenaen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lesesirkelmetode
Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, avd.bibliotekutvikling
Kontaktperson: Anne Berit Brandvold
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Gi voksne innvandrere leselyst og lesekompetanse ved å supplere norskopplæringen med lesesirkler på bibliotekene. Etablere et lesefremmende bibliotektilbud til voksne innvandrere med svak norskkompetanse, både i og utenfor norskopplæringen
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 111 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel)

 

Library girl - lesestimulering for unge jenter
Prosjekteier: Trondheim folkebibliotek
Kontaktperson: Stian Stakset
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ønsker å gjøre lesing til en spennende og naturlig del av aktivitetene i jentegruppene på Byåsen bydelsbibliotek og Saupstad bydelsbibliotek.
Overordnet mål for leseprosjektet er å bruke biblioteket som arena for gjennomtenkt, men naturlig integrasjon. Deltakerne i jentegruppene har forskjellig etnisk, geografisk og kulturell bakgrunn, og vi håper at mangfoldet i jentegruppene kan virke styrkende og bidra til en fellesidentitet gjennom et felles leseprosjekt. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteratur med korte ermer
Prosjekteier: Telemark fylkesbibliotek
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Poetisk praksis for ungdom (13-16 år) i form av T-skjortedesign med meningsbærene tekst som hoveduttrykk. Målet for prosjektet er å stimulere og bevisstgjøre ungdom til aktivt og forholde seg til litteratur som meningsdannende eller meningsbærende uttrykk, øke forståelsen deres for litterære virkemiddel gjennom egen praktisering og håndtering av litterære uttrykk, utvikle et lystbetont forhold til tekst med litterær kvalitet og til biblioteket som ressursbase, oppfordre til praktisk tenkning og bevisstgjøring av hvordan formspråk virker i forhold til avsender/mottaker, bevisstgjøre og øke forståelsen av hva et litterært uttrykk faktisk er/inneholder og øke bevisstheten om det  kvalitative ved litterær aktivitet/praksis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturer
Prosjekteier: Hedmark fylkesbibliotek
Kontaktperson: Amund Haugen Steinbakken
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet med prosjektet er å formidle litteratur på en ny måte der folk ferdes. Et annet mål er å etablere nye samarbeidspartnere. Hedmarkfylkesbiblioteket ønsker oppnå dette målet med et digitalt formidlingsprosjekt med fokus på vandring knyttet til forfattere og deres forfatterskap i Hedmark. Vi skal lage en digital vandring, som vil være en presentasjon/digitalutstilling som via tekst/lyd/bilde/musikk lar publikum “vandre” igjennom forfatterens liv. Som formidlingsmedium ønsker vi her å ta i bruk nettbrett og app. Deretter ønsker vi å koble denne digitale vandringen også til tilrettelagte fysiske vandringer i Hedmark med fokus på formidling av Hedmarks forfatterne og deres forfatterskap. Viktige steder knyttet til forfatterens liv og forfatterskap, steder og naturelementer som er sentralt for forfatteren blir turdestinasjoner. Selve formidlingen vil her skje via smarttelefon og app. Pilot for dette prosjektet er Prøysen 2014. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 320 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Litteraturhus Nord-Trøndelag
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kari Hortman
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Å gi innbyggerne et rikt program for opplevelser, læring og deltagelse, gjennom å utvikle bibliotek i NT som lokale litteraturhus med aktiv lesesatsing, felles regional arrangementsplan og mer utadvendt profil. Bibliotekenes virksomhet innen lesestimulering, litteratur- og kunnskapsformidling skal styrkes og markedsføres, og rollen som demokratisk møteplass revitaliseres.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 800 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://www.litteraturhus-nt.no

  

Lokalt og digitalt
Prosjekteier: Bærum kommune
Kontaktperson: Marte Sørensen
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Hovedmål: Øke tilgjengeligheten til lokalhistoriskmateriale gjennom digitalisering og formidling.
- Fortsette arbeidet med digitalisering av tekst, bilder, lyd og film
- Formidling av lokalt materiale via web, mobile enheter, direkte formidling i og utenfor biblioteket
- Styrke og utvide samarbeidet med partnere og brukere
- Endre lokalsamlingens fysiske utforming og skape rom for formidling, fordyping og deltakelse
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 205 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Mangfold i ord
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ynskjer at biblioteket skal utvida sine tilbod til dei ulike innvandrargruppene som er i vårt distrikt, og at biblioteket, lesinga og samtalen om boka skal vera ein døropnar mot det norske samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

marc2rdf-konvertering av MARC-data
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Benjamin Rokseth
Tidsperiode: 2013
Mål:
Utvikle et gjenbrukbart rammeverk for konvertering av bibliografiske MARC-data fra bibliotekskataloger til RDF.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 310 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Musikk og lyrikk. Kunst i møte
Prosjekteier: Hamarøy bibliotek
Kontaktperson: Alvhild Dvergsdal
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Kveldsarrangement med tema Musikk og lyrikk, der forholdet mellom musikk og lyrikk utforskes. Foredrag om poet som har komponert/fått sine tekster tonsatt. Opplesning av / diskusjon om lyrisk(e) tekst(er). Musikalsk avdeling binder det hele sammen, utdyper og skaper stemning. Barn og unge, lokale band og musikere utenfra bidrar.
Mål: 1. Aktualisere lyrisk diktart 2. Generere kulturell aktivitet 3. Gi kulturopplevelsefor mange 4. Utvikle kanaler og systemer for samarbeid mellom kulturinstitusjoner og skole.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Møteplassen
Prosjekteier: Vindafjord bibliotek
Kontaktperson: Any T. Heggbø
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
 - Etablera biblioteket som møteplass for ulike grupper menneske som bur i kommunen
 - Gjera bibliotektilbodet kjent på ulike arenaer
 - Tilby litteratur o.a. materiell tilpassa dei som bur i kommunen
 - Auka bruken av biblioteket sine digitale tenester
 - Vidareutvikla samarbeidstiltak mellom vaksenopplæringa og biblioteket for auka effekt av informasjon og læring og som stimulans for elevane som informerte samfunnsdeltakarar
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Nettbiblioteket
Prosjekteier: Forsand kommune
Kontaktperson: Nina Olaussen
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Kommunene Sauda, Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand og Forsand har opprettet et felles internettbibliotek, Ryfylkebiblioteket, organisert som ei avdeling i Ryfylke interkommunale selskap. Målet med samarbeideter å gi brukerne nye og bedre tjenester via kostnads- og ressursedeling mellom kommunene. Ryfylkebibliotekets oppgaver er forvaltning og utlån av fellese-media, felles bibliotekkatalog, felles markedsføring samt koordinering og utvikling av felles formidlingstiltak.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Når vertinnen har gått hjem
Prosjekteier: Vegårshei kommune
Kontaktperson: Tove Sama
Tidsperiode: 2013
Mål:
Når vertinnen har gått hjem - det selvbetjente hverdagsbiblioteket. Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets samlinger og rom tilgjengelig for Vegårsheis befolkning utenom ordinær åpningstid gjennom tilgang og formidling. En forutsetning for at dette skal bli en suksess, er å omforme bibliotekrommet til et intuitivt og formidlende rom, med utgangspunkt i design- og arkitektoniske teorier om menneskers adferd i fysiske rom med fokus på møteplassen. Prosjektet vil arbeide med å utvikle et konsept for litteraturformidling i bibliotekrommet - både i form av fysisk og digital formidling. Et arrangementssamarbeid med frivillige organisasjoner vil også bli prøvd utfor å styrke bibliotekets møteplassfunksjon. Prosjektet er tenkt grundig dokumentert for å kunne dele sine erfaringer med andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Opne digitale bibliotek
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørmholt
Tidsperiode: 2013
Mål:
1. Lage ein standard for å samle inn, bevare og formidle lokalt produsert digitalt materiale gjennom folkebiblioteka 
2. Opprette og prøve ut eit ope digitalt arkiv på line med fagbiblioteka sin open access forfolkebibliotek
3. Kartlegge arkiv- og museumsmiljø som har oversyn over ellerproduserer digitalt lokalhistorisk materiale av interesse for folkebiblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

PhDportal.uib
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Ingrid Cutler
Tidsperiode: 2013
Mål:
Mål for prosjektet er å kartlegge funksjonalitet, tekniske løsninger og aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet er en kartlegging forutvikling av et system for innlevering, sikker elektronisk arkivering og åpen tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger. Resultatet fra prosjektet skal deles og gjøres tilgjengelig for øvrige interesserte bibliotek i UHR-sektoren.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 80 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Popkult
Prosjekteier: Drammensbiblioteket
Kontaktperson: Joep Aarts
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Prosjektet går ut på å utvikle et nasjonalt ressursnettverk for bibliotekansatte som jobber med tjenester til ungdom og unge voksne. Herunder skape og utvikle digital møteplass for utveksling av erfaringer, utvikle profileringsmateriell og et opplegg bibliotek kan følge for å sertifisere seg som et Popkultbibliotek - underforstått et bibliotek som tar ungdom og unge voksne på alvor som brukergruppe.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Portal for utlån av e-bøker
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Jannicke Røgler
Tidsperiode: 2009-2013
Mål:
Prosjektet skal utvikle en nasjonal portal for utlån av ebøker som et tilbud for alle norske bibliotek. Pilotprosjektet som det søkes midler om i den første fasen, skal utvikle portalen i en første versjon og teste denne ut på tre ulike folkebibliotek i Buskerud. Bibliotekene skal i tillegg teste ut utlån av leseplater i de samme bibliotekene og hvilke mulighetersom ligger i å utnytte nettsamfunnsfunksjonalitet i den samme portalen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Psykisk helse for barn og unge
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Synliggjøre temaet psykisk helse for barn og unge i samfunnet gjennom å bygge opp og formidle en fysisk og elektronisk mediesamling. Vi ønsker å gjøre barn, unge, deres pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser oppmerksomme på de tjenester bibliotekene kan yte og de tilbudene bibliotekene har innenfor temaet. Et annet mål er å styrke kompetansen til de ansatte i bibliotekene. Prosjektet tar utgangspunkt i barn og unges perspektiv i forhold til psykisk sykdom. Det er et mål at resultatet skal kunne overføres til andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 450 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

På terskelen til morgonhuset
Prosjekteier: Hå folkebibliotek
Kontaktperson: Greta Ravndal
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
Mål for prosjektet er at Hå folkebibliotek, Hå gamle prestegard og Hå kulturtorg samarbeider om en nyansert og bredt anlagt kulturscene, Kulturscena i Hå. Hå har intet kulturhus, men mange ”kulturhus”, med mange forskjellige ”rom” ute og inne som kan brukes til kulturformidling, og nettopp disse ”scenene” kan gi en ekstradimensjon og forsterke opplevelsen av kulturaktivitetene. I prosjektet tas det sikte på å skape bred interesse forlesing, leseutvikling og litteratur gjennom litteraturformidling til flest mulig grupper i kommunen og sør-fylket gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike aktører, lokale, nasjonale og internasjonale på et bredt spekter av ulike arenaer og møteplasser.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 650 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

På veg mot praksisfellesskap!
Prosjekteier: Meland bibliotek og Lindåsbibliotek
Kontaktperson: Bente Bing Kleiva
Tidsperiode: 2013
Mål:
Eit forprosjekt for å samordne personalressursane ved Lindås og Meland bibliotek. Gjennom eit forprosjekt med kartleggings- og avklaringsarbeid vil Lindås og Meland bibliotek arbeide fram ein plattform for eit felles prosjekt med å samordne personalressurane i biblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 130 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Realfagstermer og TEKORD
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Live Rasmussen
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
En sammenføying av kontrollerte emneord brukt på realfagslitteraturved UBO (Realfagstermer) og termer innen teknikk og naturvitenskap koplet til UDK-klassifikasjonfra UBiT (TEKORD) vil kunne gi:
- Erfaring og uttesting av sammenføying av ulike emneordssystemer som kan utvides til å gjelde andre norske emneordssystemer senere
- Samarbeid og idéutveksling om mulig framtidig bruk av norske emneord som linked data
- Gevinster i brukbarhet for bibliotekansatte og sluttbrukere som kan gjøre sømløs bruk av begge ressurser
- Gevinster knyttet til ressursbruk for vedlikehold og videreutvikling av systemene
- Erfaringer for emneordsarbeid som kan brukes inn i implementering av nytt biblioteksystem
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rom for deltagelse
Prosjekteier: Nedre Eiker bibliotek
Kontaktperson: Pål Ødemark
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektets mål er å skape et åpent og attraktivt bibliotekrom med vekt på deltagelse, kreativitet, nyskaping og brukermedvirkning, der verkstedmodellen står sentralt når det gjelder innhold og aktiviteter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://romfordeltagelse.wordpress.com

 

RoMEO for Norge
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Tromsø
Kontaktperson: Jan Erik Frantsvåg
Tidsperiode: 2010-2013
Mål:
I flere sammenhenger er det behov for en oversikt over norske tidsskrifters og forlags policyer mth. egenarkivering i vitenarkiver. Prosjektet tar sikte på å samle slik informasjon og integrere den i SHERPA RoMEO, den internasjonale tjenesten som benyttes for å samle og tilgjengeliggjøre slik informasjon.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 640 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Samhandling og sambruk
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Annie Heitmann
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Utvikle og implementere modeller for samhandling og sambruk om fellesfunksjoner og - oppgaver mellom Lenvik folkebibliotek, Studiesenteret Finnsnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Midt-Troms Museum, Regionrådet og andre aktører ved å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Stavanger 2013 - Speiderleirbibliotek
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Ragnhild H. Skår Nilsen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Profilere bibliotek som ikke kommersiell merkevare for unge voksne. Få oppmerksomhet omkring bibliotek, bøker og lesing, samt få formidlet andre tilbud bibliotekene tilbyr for denne ungdommelige målgruppen. Vi vil nå nye brukergrupper ved å være til stede, og vise biblioteket som en integrerende og utviklende faktor i samfunnet. Speiderungdommen skal opplevebiblioteket som et spennende og utviklende tilbud som de vil fortsette å bruke i hjemkommunen. Synliggjøring av bibliotekenes mangfold av tjenester og formidling vil bidra til dette. Promotere det sømløse biblioteket i Norge.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Sølvberget APP
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Bjørn Kjetil Fredriksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet skal videreutvikle en egenprodusert app for Stavanger bibliotek. Appen skal tydeliggjøre bibliotekets mangfoldige tilbud, og gjør bibliotekenes tjenester attraktive for bibliotekets brukere, men spesielt for å tiltrekke brukergrupper som bruker biblioteket i mindre grad. Bibliotekets selvbetjente og elektroniske tjenester skal presenteres på en brukervennlig måte på plattformer som våre brukere benytter. Appen er også tiltenkt en sentral rolle i det fysiske bibliotekrommet, der vi planlegger flere større berøringsskjermer for både selvbetjente tjenester og for formidling av bibliotekets samlinger, elektroniske tjenester og andre kultur- og kunnskapskilder. Resultatet av prosjektet er en teknologisk nyvinning som helt eller delvis kan gjenbrukes av andre bibliotek. Kildekoden til appen er tilgjengelig som fri programvare.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 465 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ta en bibliotekar og la henne vandre
Prosjekteier: Hedmark fylkesbibliotek
Kontaktperson: Karianne A. Aam
Tidsperiode: 2013
Mål:
Heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å:
1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene.
2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling.
3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring.
4. Skape remiks/nybruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av bibliotekrommet.
Kompetanseheving har som fokusområder:
- ny formidling i bibliotekrommet, slik at bibliotekene kan framstå som attraktive og tilgjengelige møtesteder
- utvikling og fornying av bibliotekrommet slik at det gjenspeiler samfunnets behov for  bibliotektjenester og legger til rette for utvikling av nye tilbud
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bibliotekarvandring.wordpress.com/

samlingen nettsidene