Prosjekt avsluttet i 2014

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Barn av regnbuen - og norsk!
Bergen leser 2013
Biblioteket på jobb
Biblioteklandskap i endring
BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Den internasjonale morsmålsdagen
DigitalDus
Digitalt pensumsystem
Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Furuset bibliotek - arena for alle
Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Les soldat!
Leseglade skolestartere
Litteraturformidling – InnsideUT
Musikk og lyrikk. Kunst i møte
Nye Lesefrø
Når vertinnen har gått hjem
Poesislam i UKM
Psykisk helse for barn og unge
Reine Ord - med andre ord
Samhandling og sambruk
Sølvberget APP
Ungdommens parlament
Vertskommunesamarbeid

 

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vidar Lund
Kontaktperson: Pål Augestad
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet med prosjektet er å skape engasjement og leseglede i arbeidslivet med utgangspunkt i Hele Rogaland leser 2013: Makt og avmakt i Rogaland. En viktig del av dette er å legge til rette for samarbeid mellom lokale folkebibliotek, bedrifter og fagforeninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 507 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Barn av regnbuen - og norsk!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Hildegunn Hestnes
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Gi minoritetsspråklig ungdom større muligheter til gjennomføring av videregående opplæring - gjennom bedre lese- og skriveferdigheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel), Prosjektrapport (pdf)

 

Bergen leser - 2013
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Mari Kristin Jore
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I Leseløft-prosjektet Bergen leser 2013 setter vi fokus på høytlesning og de forskjellige måtene en tekst kan tolkes og formidles på gjennom høytlesningsinstallasjonen Lese Lyd!. Vi har satt oss tre mål for Bergen leser 2013:
1. Å utvikle nye formidlingsmetoder
2. Å skape en møteplass hvor publikum formidler sin personlige tolkning av tekster
3. Å gjøre flere mennesker oppmerksomme på Bergen Offentlige Bibliotekstilbud, tjenester og kompetanse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bergenbibliotek.no/bergenleser , Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteket på jobb!
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial
Kontaktperson: Frid Hamsun
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Gjennom lokalt samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial og T-baneverkstedet på Ryen skal vi videreutvikle deres arbeidsplassbibliotek. Målet for prosjektet er å gjøre litteratur mer tilgjengelig for de ansatte og bidra til lesestimulering og økt lesekomptanse. Gjennom samarbeidet ønsker vi også å gjøre folkebiblioteket mer tilgjengelig og synlig for våre ikke-brukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 275 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteklandskap i endring
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Hovudmål: Fylkesbiblioteket vil i samarbeid med staten og kommunane utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i Hordaland, som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester.
Delmål: Fylkesbiblioteket skal skape utvikling, endring og innovasjon i folkebiblioteka i Hordaland gjennom å
1. etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen.
2. utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling forbiblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket.
3. leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka.
4. stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteklandskap i endring (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Cecilie Lønnum
Tidsperiode: 2014
Mål:
Skape positive litteraturopplevelser for alle førskolebarn i Oppland. Vi ønsker gjennom samarbeid med Norsk Litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Oppland å tilby opplevelser knyttet til bøker og leselyst i ukene før litteraturfestivalen på Lillehammer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), boklek.blogspot.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Den internasjonale morsmålsdagen
Prosjekteier: Det flerspråklige bibliotek
Kontaktperson: Siri Tidemann-Andersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I forbindelse med avslutningen av Leseløftet 2010-2014 ønsker Det flerspråklige bibliotek å initiere en uke lang nasjonal kampanje med en stor markering av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar 2014.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.morsmalsdagen.no , Prosjektrapport (pdf)

 

DigitalDus
Prosjekteier: Nord-Aurdal kommune
Kontaktperson: Jon Esteban Furøy
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Valdresbiblioteka vil gi brukerne lett tilgang til relevante nettresurser, samt informasjon og opplæring i bruk av disse. I første fase rettet mot ungdom og skoler, i neste fase øvrige bibliotekbrukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Digitalt pensumsystem
Prosjekteier: Universitets- og høgskolerådet
Kontaktperson: Vidar Røeggen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser.
Prosjektet skal også bidra til at bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser. Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene.
Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Fra papir til digitalt pensum som ble gjennomført høsten 2011 med støtte fra NB. Dette prosjektet gikk ut på å gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser.
Prosjektet var svært vellykket og gav flere interesante funn. Prosjektet viste blant annet at en stor del av institusjonenes pensum allerede i dag er i digital form. Imidlertid var selve kartleggingen av pensum svært tidkrevende og viste at institusjonene ikke hadde gode systemer for produksjon og vedlikehold av pensumlister. Dette resulterer i svært varierende kvalitet på pensumlistene, spesielt bibliografisk kvalitet på pensumpostene er lav og lenking til eventuell elektronisk versjon er mangelfull.
Videre var over 50% av pensum i trykte kompendier også å finne i elektronisk format, enten gratis på nett eller lisensiert viabiblioteket. I praksis betyr det at institusjonene betaler dobbelt for en stor del av pensum, mens studentene kjøper pensum som de i utgangspunktet kan få gratis.
Samlet sett viste prosjektet at det er et betydelig potensiale i utnyttelse av biblioteket ressurser, noe som vil gavne institusjonene selv og deres studenter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Rapport

 

Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Nina Stenbro
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Vi ønsker å prøve ut bruk av elevbedrift ved Lindebøskauen ungdomsskole for å skape et mer tilgjengelig bibliotektilbud på Flekkerøy og større interesse og eierskapsfølelse fra lokalmiljøet. Vi ønsker å utvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotek, skole og nærmiljø. Prosjektet vil gi oss erfaring i nye former for organisering av bibliotektilbudet og mulighet til å prøve ut mer selvbetjente løsninger ved et mindre bibliotek. Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Selvbetjentbibliotek i sør.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 95 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Prosjekteier: Asker bibliotek
Kontaktperson: Frid Feyling
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Asker bibliotek ønsker å bli enda mer synlig og nå enda flere målgrupper ved å inngå et aktivt samarbeid med kunstmiljøet i Asker. Vi ønsker å trekke kunst inn i biblioteket, og bringe kunsten ut av biblioteket. Kunsten - både den fysiske, i form av bøker og utleibar kunst, og den mentale, i form av foredrag og kunstvandringer. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
 
 

Furuset bibliotek - arena for alle
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Furuset filial
Kontaktperson: Mari K. Linløkken
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet er et delprosjekt av Fremtidens bibliotek på Furuset, en møteplass og arena for debatt, læring, kultur og frivillig innsats i bydel Alna. Når målet er oppnådd:
- er en ny tjenestedesign utviklet. Denne er basert på medvirkning fra de ansatte og på brukeres behov og erfaringer. Synergieffekt i overlapping mellom de ulike tjenestenes aktivitet og målgrupper er utnyttet,
- har personalet utviklet en ny faglighet med en fremtredende vertskaps- og servicerolle, og utviklet en felles forståelse og kultur. Vertskaps- og servicerollen er implementert i nye og eksisterende tjenester i biblioteket,
- har personalet fått økt endrings-, handlings- og relasjonskompetanse,
- er Fremtidens bibliotek på Furuset en arena der brukere deltar i valg og utforming av bibliotekets tilbud,
- har biblioteket økt sin åpningstid ved å innføre selvbetjent åpningstid ved morgen og ettermiddag med ansatte eller frivillige til stede.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Prosjekteier: Grue folkebibliotek
Kontaktperson: Trude Pellerud
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Med mikrokulturhus ønsker vi å få oppmerksomheten rettet til biblioteket. Et lite kulturpek i en kommune hvor sporten råder.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Artikkel i Bibliotheca Nova 3/2014 (s. 46) (pdf)
 

Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Prosjekteier: Diakonhjemmet Høgskole, bibliotek og læringssenter
Kontaktperson: Hilde Trygstad
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Diakonhjemmet Høgskole (DHS) og Lovisenberg Diakonalehøgskole (LDH) startet høsten 2010 et felles masterstudium innen helsetjenester til eldre. ”Helsetjenester til eldre” (HTE) er et deltidsstudium der studentene kombinerer studier med arbeid hvor de møter eldre. Gjennom studiet skal studentene blant annet tilegne seg informasjonskompetanse. Prosjektet har derfor som målsetting å utvikle studentenes informasjonskompetanse, og bidra til at de bruker denne i praksis på eget arbeidssted. Bibliotek og læringssenter ved DHS vil i samarbeid med biblioteket på LDH utarbeide et opplæringsprogram innen området. Prosjektet er et samarbeid mellom bibliotek, studenter og faglig stab i masterutdanningen samt Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, det skal bidra til at det utvikles nye samarbeidsrelasjoner mellom prosjektdeltakerne. Prosjektet inkluderer følgende områder:
- Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Informasjonskompetanse og kvalifikasjonsrammeverket
- Kartlegge forsøk med systematisk kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Utvikle og vedlikeholde bibliotekfaglig kompetanse; formidling og kunnskapsdeling
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 285 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad  (pdf), Prosjektrapport (pdf)
 

Les soldat!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Frode Pettersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Kvalitative mål: Øke unge voksnes, og spesielt menns, leselyst. Kvantitative mål: Økning i bruk av biblioteket ved Ørland Hovedflystasjon (ØHF).
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 165 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
  

Leseglade skolestartere
Prosjekteier: Vennesla bibliotek
Kontaktperson: Anne Kjersti Berntsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Skape vedvarende interesse for bøker og lesing, fra førskolealder. Bidra til gode leseferdigheter gjennom aktiv bruk av biblioteket, biblioteket som et naturlig sted for opplevelser av kultur og litteratur. Biblioteket som aktiv medspiller i å forenkle overgangen fra barnehage til skole. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
 

Litteraturformidling – InnsideUT
Prosjekteier: Telemarksbiblioteket
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: Prosjektet ønsker å gi biblioteket en legendarisk karakter, og å markere biblioteket som arena langt fremme i publikums bevissthet. Underordnet ønsker vi å skape en ny attraksjon for fastboende og besøkende ved å endre bibliotekets konkrete fasade via valg av spektakulær karakter til ikon og landemerke, og som fyrtårn med et humoristisk og entusiastisk uttrykk. Dette vil styrke bibliotekets plass i byrommet og tettstedet Ulefoss positivt.Vi kanikke bygge nytt eller endre de konkrete rammene for drift, men vi kan etablere og utnytte en ny visuell interesse for biblioteket ved en ny type formdling: Gå inn i bøkenes verden. Gå inn i bokhyllen. Gå inn i et annet rom enn det digitale rommet. Nytt fokus gir økt fokus på biblioteket, og på bibliotek som sosial arena og bibliotekets mangfoldige rom. Det er derved med på en revitalisering av bykjernen, som gir tilbakevirkende kraft på bibliotekets plass i bykjernen, og relasjonelt tilsamfunnet rundt. Hvis biblioteket er konkret visualisert som bokhylle; hva skjer da med byrommet rundt biblioteket? Hvis bibliotekbygningen er en bokhylleman går inn i, hva skjer da med rommet innenfor? Hva slags rom er biblioteket? Vi ønsker å synliggjøre bibliotekets funksjon og ide, men også inspirere til lesing og til en samtale om litteratur og litteraturens plass.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Nettartikkel

 

Musikk og lyrikk. Kunst i møte
Prosjekteier: Hamarøy bibliotek
Kontaktperson: Alvhild Dvergsdal
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Kveldsarrangement med tema Musikk og lyrikk, der forholdet mellom musikk og lyrikk utforskes. Foredrag om poet som har komponert/fått sine tekster tonsatt. Opplesning av / diskusjon om lyrisk(e) tekst(er). Musikalsk avdeling binder det hele sammen, utdyper og skaper stemning. Barn og unge, lokale band og musikere utenfra bidrar.
Mål: 1. Aktualisere lyrisk diktart 2. Generere kulturell aktivitet 3. Gi kulturopplevelsefor mange 4. Utvikle kanaler og systemer for samarbeid mellom kulturinstitusjoner og skole.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Nye Lesefrø
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Kirsten Leth Nielsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Holmlia, Stovner og Furuset filialer, barnehagemyndighetene og barnehagepersonalet i bydel Stovner og Alna vil vi utvikle en modell for samarbeid, en metodeveiledning og en fagveiledning for implementering av konseptet NyeLesefrø. Modellen skal utvikles slik at den kan implementeres innenfor en kostnadsramme som kan benyttes i daglig drift både i store kommuner og i små enheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), Veileder (pdf), Brosjyre (pdf), Film (Vimeo)

 

Når vertinnen har gått hjem
Prosjekteier: Vegårshei kommune
Kontaktperson: Tove Sama
Tidsperiode: 2013
Mål:
Når vertinnen har gått hjem - det selvbetjente hverdagsbiblioteket. Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets samlinger og rom tilgjengelig for Vegårsheis befolkning utenom ordinær åpningstid gjennom tilgang og formidling. En forutsetning for at dette skal bli en suksess, er å omforme bibliotekrommet til et intuitivt og formidlende rom, med utgangspunkt i design- og arkitektoniske teorier om menneskers adferd i fysiske rom med fokus på møteplassen. Prosjektet vil arbeide med å utvikle et konsept for litteraturformidling i bibliotekrommet - både i form av fysisk og digital formidling. Et arrangementssamarbeid med frivillige organisasjoner vil også bli prøvd utfor å styrke bibliotekets møteplassfunksjon. Prosjektet er tenkt grundig dokumentert for å kunne dele sine erfaringer med andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Poesislam i UKM
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Stimulere ungdom til lesing, skriving og framføring av eigne tekstar. Auke talet på litterære bidrag i Ungdommens kulturmønstring. Bruke biblioteket som arena for formidling av litteratur, skrivekurs og framføring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 245 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Poesislam i UKM (nettsted), Promoteringsfilm (YouTube), Prosjektrapport (pdf)

 

Psykisk helse for barn og unge
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Synliggjøre temaet psykisk helse for barn og unge i samfunnet gjennom å bygge opp og formidle en fysisk og elektronisk mediesamling. Vi ønsker å gjøre barn, unge, deres pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser oppmerksomme på de tjenester bibliotekene kan yte og de tilbudene bibliotekene har innenfor temaet. Et annet mål er å styrke kompetansen til de ansatte i bibliotekene. Prosjektet tar utgangspunkt i barn og unges perspektiv i forhold til psykisk sykdom. Det er et mål at resultatet skal kunne overføres til andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 900 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Reine Ord - med andre ord
Prosjekteier: Vestvågøy bibliotek
Kontaktperson: Kristin Beyer Granhus
Tidsperiode: 2014
Mål:
Den nye bibliotekloven framhever folkebibliotekets rolle som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt, og i 2013 ble Bragejuryens hederspris tildelt folkebibliotekene med referanse til rollen som "en av våre beste og mest aktive litteraturformidlere, som daglig samler tusenvis av mennesker til samtale, stille fordypning, opplesninger eller lesning." Vestvågøy bibliotek ønsker å feire denne tildelingen ved å sende hederen og stafettpinnen videre til sine brukere. I samarbeid med litteraturfestivalen Reine Ord i nabokommunen Moskenes vil vi mer konkret invitere alle interesserte til et gratis "forfatterbad" utarbeidet og gjennomført i tett samarbeid med Lofotbibliotekenes brukere. Gjennom en slik prosess ønsker vi å gi brukerne våre mer nærhet til så vel biblioteket som institusjon, som til de tekstene som formidles her. I jubileumsåret 2014 ser vi det også som spesielt interessant å bidra til en demokratisering av den offentlige debatten om litteratur.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Samhandling og sambruk
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Annie Heitmann
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle og implementere modeller for samhandling og sambruk om fellesfunksjoner og - oppgaver mellom Lenvik folkebibliotek, Studiesenteret Finnsnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Midt-Troms Museum, Regionrådet og andre aktører ved å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Artikkel i Bibliotheca Nova 3-2014 (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Sølvberget APP
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Bjørn Kjetil Fredriksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet skal videreutvikle en egenprodusert app for Stavanger bibliotek. Appen skal tydeliggjøre bibliotekets mangfoldige tilbud, og gjør bibliotekenes tjenester attraktive for bibliotekets brukere, men spesielt for å tiltrekke brukergrupper som bruker biblioteket i mindre grad. Bibliotekets selvbetjente og elektroniske tjenester skal presenteres på en brukervennlig måte på plattformer som våre brukere benytter. Appen er også tiltenkt en sentral rolle i det fysiske bibliotekrommet, der vi planlegger flere større berøringsskjermer for både selvbetjente tjenester og for formidling av bibliotekets samlinger, elektroniske tjenester og andre kultur- og kunnskapskilder. Resultatet av prosjektet er en teknologisk nyvinning som helt eller delvis kan gjenbrukes av andre bibliotek. Kildekoden til appen er tilgjengelig som fri programvare.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 465 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Ungdommens parlament

Prosjekteier: Sel bibliotek
Kontaktperson: Signe Thoresen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Få ungdom i Sel til å se hva de selv kan gjøre for å endre sin hverdag og sitt nærmiljø. Markere grunnlovsjubileet. Utvikle Sel bibliotek som en uavhengig arena for debatt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 15 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Vertskommunesamarbeid
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Arne-Harald Steilbu
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Samordne og styrke bibliotektjenesten i tre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Dette skal oppnås ved utprøving av vertskommunemodellen med felles biblioteksjef. Kombinasjonsbibliotekene skal utvikles til gode læringsarenaer for barn, unge og voksne, og bibliotekene skal etableres som kulturarenaer for barn og unge i samspill med Den Kulturelle Skolesekken og lokalsamfunn.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 550 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

samlingen nettsidene