Prosjekt avsluttet i 2014

Barn av regnbuen - og norsk!
Biblioteket på jobb
Biblioteklandskap i endring
BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Den internasjonale morsmålsdagen
Furuset bibliotek - arena for alle
Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Les soldat!
Litteraturformidling – InnsideUT
Nye Lesefrø
Poesislam i UKM
Psykisk helse for barn og unge
Reine Ord - med andre ord
Samhandling og sambruk
Store debatter i små bibliotek
Ungdommens parlament

 

Barn av regnbuen - og norsk!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Hildegunn Hestnes
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Gi minoritetsspråklig ungdom større muligheter til gjennomføring av videregående opplæring - gjennom bedre lese- og skriveferdigheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel), Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteket på jobb!
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial
Kontaktperson: Frid Hamsun
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Gjennom lokalt samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial og T-baneverkstedet på Ryen skal vi videreutvikle deres arbeidsplassbibliotek. Målet for prosjektet er å gjøre litteratur mer tilgjengelig for de ansatte og bidra til lesestimulering og økt lesekomptanse. Gjennom samarbeidet ønsker vi også å gjøre folkebiblioteket mer tilgjengelig og synlig for våre ikke-brukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 275 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteklandskap i endring
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Hovudmål: Fylkesbiblioteket vil i samarbeid med staten og kommunane utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i Hordaland, som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester.
Delmål: Fylkesbiblioteket skal skape utvikling, endring og innovasjon i folkebiblioteka i Hordaland gjennom å
1. etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen.
2. utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling forbiblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket.
3. leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka.
4. stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteklandskap i endring (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Cecilie Lønnum
Tidsperiode: 2014
Mål:
Skape positive litteraturopplevelser for alle førskolebarn i Oppland. Vi ønsker gjennom samarbeid med Norsk Litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Oppland å tilby opplevelser knyttet til bøker og leselyst i ukene før litteraturfestivalen på Lillehammer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), boklek.blogspot.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Den internasjonale morsmålsdagen
Prosjekteier: Det flerspråklige bibliotek
Kontaktperson: Siri Tidemann-Andersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I forbindelse med avslutningen av Leseløftet 2010-2014 ønsker Det flerspråklige bibliotek å initiere en uke lang nasjonal kampanje med en stor markering av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar 2014.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.morsmalsdagen.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Furuset bibliotek - arena for alle
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Furuset filial
Kontaktperson: Mari K. Linløkken
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet er et delprosjekt av Fremtidens bibliotek på Furuset, en møteplass og arena for debatt, læring, kultur og frivillig innsats i bydel Alna. Når målet er oppnådd:
- er en ny tjenestedesign utviklet. Denne er basert på medvirkning fra de ansatte og på brukeres behov og erfaringer. Synergieffekt i overlapping mellom de ulike tjenestenes aktivitet og målgrupper er utnyttet,
- har personalet utviklet en ny faglighet med en fremtredende vertskaps- og servicerolle, og utviklet en felles forståelse og kultur. Vertskaps- og servicerollen er implementert i nye og eksisterende tjenester i biblioteket,
- har personalet fått økt endrings-, handlings- og relasjonskompetanse,
- er Fremtidens bibliotek på Furuset en arena der brukere deltar i valg og utforming av bibliotekets tilbud,
- har biblioteket økt sin åpningstid ved å innføre selvbetjent åpningstid ved morgen og ettermiddag med ansatte eller frivillige til stede.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Prosjekteier: Diakonhjemmet Høgskole, bibliotek og læringssenter
Kontaktperson: Hilde Trygstad
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Diakonhjemmet Høgskole (DHS) og Lovisenberg Diakonalehøgskole (LDH) startet høsten 2010 et felles masterstudium innen helsetjenester til eldre. ”Helsetjenester til eldre” (HTE) er et deltidsstudium der studentene kombinerer studier med arbeid hvor de møter eldre. Gjennom studiet skal studentene blant annet tilegne seg informasjonskompetanse. Prosjektet har derfor som målsetting å utvikle studentenes informasjonskompetanse, og bidra til at de bruker denne i praksis på eget arbeidssted. Bibliotek og læringssenter ved DHS vil i samarbeid med biblioteket på LDH utarbeide et opplæringsprogram innen området. Prosjektet er et samarbeid mellom bibliotek, studenter og faglig stab i masterutdanningen samt Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, det skal bidra til at det utvikles nye samarbeidsrelasjoner mellom prosjektdeltakerne. Prosjektet inkluderer følgende områder:
- Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Informasjonskompetanse og kvalifikasjonsrammeverket
- Kartlegge forsøk med systematisk kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Utvikle og vedlikeholde bibliotekfaglig kompetanse; formidling og kunnskapsdeling
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 285 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad  (pdf), Prosjektrapport (pdf)
 

Les soldat!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Frode Pettersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Kvalitative mål: Øke unge voksnes, og spesielt menns, leselyst. Kvantitative mål: Økning i bruk av biblioteket ved Ørland Hovedflystasjon (ØHF).
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 165 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)
  

Litteraturformidling – InnsideUT
Prosjekteier: Telemarksbiblioteket
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: Prosjektet ønsker å gi biblioteket en legendarisk karakter, og å markere biblioteket som arena langt fremme i publikums bevissthet. Underordnet ønsker vi å skape en ny attraksjon for fastboende og besøkende ved å endre bibliotekets konkrete fasade via valg av spektakulær karakter til ikon og landemerke, og som fyrtårn med et humoristisk og entusiastisk uttrykk. Dette vil styrke bibliotekets plass i byrommet og tettstedet Ulefoss positivt.Vi kanikke bygge nytt eller endre de konkrete rammene for drift, men vi kan etablere og utnytte en ny visuell interesse for biblioteket ved en ny type formdling: Gå inn i bøkenes verden. Gå inn i bokhyllen. Gå inn i et annet rom enn det digitale rommet. Nytt fokus gir økt fokus på biblioteket, og på bibliotek som sosial arena og bibliotekets mangfoldige rom. Det er derved med på en revitalisering av bykjernen, som gir tilbakevirkende kraft på bibliotekets plass i bykjernen, og relasjonelt tilsamfunnet rundt. Hvis biblioteket er konkret visualisert som bokhylle; hva skjer da med byrommet rundt biblioteket? Hvis bibliotekbygningen er en bokhylleman går inn i, hva skjer da med rommet innenfor? Hva slags rom er biblioteket? Vi ønsker å synliggjøre bibliotekets funksjon og ide, men også inspirere til lesing og til en samtale om litteratur og litteraturens plass.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Nettartikkel

 

Nye Lesefrø
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Kirsten Leth Nielsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Holmlia, Stovner og Furuset filialer, barnehagemyndighetene og barnehagepersonalet i bydel Stovner og Alna vil vi utvikle en modell for samarbeid, en metodeveiledning og en fagveiledning for implementering av konseptet NyeLesefrø. Modellen skal utvikles slik at den kan implementeres innenfor en kostnadsramme som kan benyttes i daglig drift både i store kommuner og i små enheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), Veileder (pdf), Brosjyre (pdf), Film (Vimeo)

 

Poesislam i UKM
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Stimulere ungdom til lesing, skriving og framføring av eigne tekstar. Auke talet på litterære bidrag i Ungdommens kulturmønstring. Bruke biblioteket som arena for formidling av litteratur, skrivekurs og framføring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 245 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Poesislam i UKM (nettsted), Promoteringsfilm (YouTube), Prosjektrapport (pdf)

 

Psykisk helse for barn og unge
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Synliggjøre temaet psykisk helse for barn og unge i samfunnet gjennom å bygge opp og formidle en fysisk og elektronisk mediesamling. Vi ønsker å gjøre barn, unge, deres pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser oppmerksomme på de tjenester bibliotekene kan yte og de tilbudene bibliotekene har innenfor temaet. Et annet mål er å styrke kompetansen til de ansatte i bibliotekene. Prosjektet tar utgangspunkt i barn og unges perspektiv i forhold til psykisk sykdom. Det er et mål at resultatet skal kunne overføres til andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 900 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Reine Ord - med andre ord
Prosjekteier: Vestvågøy bibliotek
Kontaktperson: Kristin Beyer Granhus
Tidsperiode: 2014
Mål:
Den nye bibliotekloven framhever folkebibliotekets rolle som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt, og i 2013 ble Bragejuryens hederspris tildelt folkebibliotekene med referanse til rollen som "en av våre beste og mest aktive litteraturformidlere, som daglig samler tusenvis av mennesker til samtale, stille fordypning, opplesninger eller lesning." Vestvågøy bibliotek ønsker å feire denne tildelingen ved å sende hederen og stafettpinnen videre til sine brukere. I samarbeid med litteraturfestivalen Reine Ord i nabokommunen Moskenes vil vi mer konkret invitere alle interesserte til et gratis "forfatterbad" utarbeidet og gjennomført i tett samarbeid med Lofotbibliotekenes brukere. Gjennom en slik prosess ønsker vi å gi brukerne våre mer nærhet til så vel biblioteket som institusjon, som til de tekstene som formidles her. I jubileumsåret 2014 ser vi det også som spesielt interessant å bidra til en demokratisering av den offentlige debatten om litteratur.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Samhandling og sambruk
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Annie Heitmann
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle og implementere modeller for samhandling og sambruk om fellesfunksjoner og - oppgaver mellom Lenvik folkebibliotek, Studiesenteret Finnsnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Midt-Troms Museum, Regionrådet og andre aktører ved å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Artikkel i Bibliotheca Nova 3-2014 (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Store debatter i små bibliotek
Prosjekteier: Holmestrand bibliotek
Kontaktperson: Richard Madsen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Prosjektet skal etablere bibliotekene i Holmestrand, Hof og Re som uavhengig møteplasser, og aktiv arenaer for samtale og debatt ved at: 1. Bibliotekene i Holmestrand, Hof og Re oppfattes som en viktig debattarena for innbyggerne i kommunene  2. Bibliotekene er hovedarrangør for 7 debatter i året 3. Bibliotekene brukes til debatter av andre arrangører.
Vi ønsker i løpet av 2014 å prøve ut forskjellige modeller for samarbeid med lokale aktører, for eksempel lag, foreninger, politiske partier, kommunale institusjoner, samarbeidende bibliotek. Gjennom prosjektet utvikles vår kompetanse på arrangering, formidling og mediahåndtering.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 55 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Ungdommens parlament
Prosjekteier: Sel bibliotek
Kontaktperson: Signe Thoresen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Få ungdom i Sel til å se hva de selv kan gjøre for å endre sin hverdag og sitt nærmiljø. Markere grunnlovsjubileet. Utvikle Sel bibliotek som en uavhengig arena for debatt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 15 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

samlingen nettsidene