Omtale av innsatsområder 2015

Innsatsområdene for 2015 er basert på føringer i statsbudsjettet og på tildelingsbrev til Nasjonalbiblioteket fra Kulturdepartementet og fastsatt i samråd med Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg for prosjekt- og utviklingsmidler.

Prosjekter kan gjerne gå på tvers av innsatsområder. Nasjonalbiblioteket vil legge til grunn en vid tolkning av innsatsområdene ved vurderingen av søknadene.

Felles for alle innsatsområder er at det oppfordres til samarbeid og partnerskap, jf veiledningsdokument .

Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
Formålsparagrafen i bibliotekloven sier at folkebibliotekene skal være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Utviklingsmidlene skal stimulere bibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene mer attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Under dette innsatsområdet vil det spesielt bli lagt vekt på regional koordinering som virkemiddel i utviklingen av bibliotekene.

Biblioteket som læringsarena
Bibliotekene skal fylle funksjoner som læringsarena og kunnskapsallmenning. De skal være fysiske og digitale læresteder, møteplasser og arenaer for samtale og debatt. For bibliotekene i utdanningen er det en hovedoppgave å bidra til læring. Folkebibliotekene har et vidt oppdrag og er blant aktørene i regjeringens satsing på digital deltakelse og digital kompetanse.

Nye formidlingsmetoder
Aktiv formidling av kunnskap, informasjon og kultur tilhører bibliotekenes sentrale oppgaver. Formidlingen kan finne sted i bibliotekrommet, den kan foregå på andre arenaer, eller den kan skje digitalt. Nye konsepter og metoder for formidling vil bli prioritert.

Tjenesteutvikling
Innsatsområdet omfatter utvikling av nye, utadrettede bibliotektjenester og omforming eller videreutvikling av eksisterende tjenester. Det kan søkes om midler til utvikling av god funksjonalitet, digitalt eller i det fysiske rom. Tiltakene skal gi bedre tjenester for brukerne, og tjene som gode modeller for andre bibliotek. For digital funksjonalitet ønskes prosjekter som utnytter eller integrerer Nasjonalbibliotekets digitale tjenester (se nedenfor).

Mangfold og inkludering
Flere stortingsmeldinger har vist til bibliotekenes sentrale rolle for integrering og mangfold. Bibliotekene kan bidra til større kulturell deltakelse og å skape fellesarenaer og møtesteder for et flerkulturelt tilbud, f.eks. gjennom samarbeid og partnerskap med frivillig sektor.

 

Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Nasjonalbiblioteket skal bidra til en felles digital infrastruktur for tjenesteutvikling i norske bibliotek. Avhengig av rettighetsstatus vil materialet i Nasjonalbiblioteket kunne gjenbrukes på ulike måter av andre bibliotek til utvikling av egne digitale tjenester og formidlingstiltak. Nasjonalbiblioteket vil legge til rette for at dette skal kunne skje i størst mulig grad. Det kan søkes om midler til å utvikle tjenester som bygger på Nasjonalbibliotekets digitale tjenester (se nettside for utviklere: http://www.nb.no/Tilbud/Soeke/For-utviklere ).

samlingen nettsidene