Innsatsområder

Innsatsområder for 2014
Innsatsområder for 2014 er basert på tildelingsbrev til Nasjonalbiblioteket fra Kulturdepartementet og fastsatt i samråd med Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg for prosjekt- og utviklingsmidler.

Mangfold og inkludering
Meld.St. nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking legger opp til at organisasjoner som får tilskudd fra Kulturdepartementet skal arbeide med mangfold og inkludering i årene som kommer. Det er spesielt understreket at samarbeid og partnerskap mellom bibliotek og ulike aktører i frivillig sektor kan være en velegnet strategi for å bygge ned barrierer for deltakelse og å skape fellesarenaer og møtesteder for et flerkulturelt tilbud.

Den kulturelle nistepakka
Den kulturelle nistepakka er beskrevet i Meld.St. nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Satsingen er ment å innebære lokalt samarbeid mellom bibliotek og arbeidsliv for å nå ut med kulturelt og litterært innhold og lesefremmende tiltak. Arbeidet skal blant annet være en videreføring av arbeidslivets leseløft, der flere skal få et kulturtilbud gjennomarbeidsplassen.

Leseløftet 2010-2014
Målet med Leseløftet 2010-2014 er å initiere og utvikle tiltak som kan øke lesekompetansen i hele befolkningen. Leseløftet inngår som en del av bibliotekutviklingen, der gode samarbeidsrelasjoner og former for lesetiltak skal være en del av bibliotekenes virksomhet i et langsiktig perspektiv. Kulturdepartementet vil i 2013 etablere en leselyststrategi med tiltak for å stimulere til økt leselystblant barn og unge. Denne kan danne grunnlag for utviklingsarbeid i bibliotekene.

Nye formidlingsmetoder
Aktiv formidling av kunnskap, informasjon og kultur tilhører bibliotekenes sentrale oppgaver. Dette er når det gjelder folkebibliotekene, understreket gjennom forslaget til ny biblioteklov. Formidlingen kan finne sted i bibliotekrommet, den kan foregå på andre arenaer, eller den kan skje digitalt. Nye konsepter og metoder for formidling vil bli prioritert.

Biblioteket som møteplass
Bibliotekene skal fylle funksjoner som kunnskaps- og kulturarena, lokalt møtested og litteraturhus. De skal være fysiske og digitale læresteder, møteplasser og arenaer for samtale og debatt. Disse oppgavene er når det gjelder folkebibliotekene, understreket gjennom forslaget til ny biblioteklov.

Samarbeid og partnerskap
Gjennom samarbeid og partnerskap vil bibliotekene bli mer tilgjengelige og synlige. Nye former for samarbeid både innad mellom bibliotekene, på tvers av offentlige etater/forvaltningsgrenser, mellom bibliotek og aktører i frivillig sektor og mellom bibliotek, arkiv og museer skal prioriteres.

Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Nasjonalbiblioteket skal bidra til en felles digital infrastruktur for tjenesteutvikling i norske bibliotek. Avhengig av rettighetsstatus vil materialet i Nasjonalbiblioteket kunne gjenbrukes på ulike måter av andre bibliotek til utvikling av egne digitaletjenester og formidlingstiltak. Nasjonalbiblioteket vil legge til rette for at dette skal kunne skje i størst mulig grad. Se faktaark om Nasjonalbibliotekets digitale tjenester.

Les mer om alle områdene

samlingen nettsidene