Hva støttes?

Prosjekt- og utviklingsmidler
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler for å stimulere til utvikling i norske bibliotek. Det lyses ut årlige prosjekt- og utviklingsmidler for fag- og folkebibliotek.

Innsatsområder 2015

Det lyses ut midler til utviklingsprosjekt i fag- og folkebibliotek, spesielt innenfor disse områdene:

  • Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
  • Biblioteket som læringsarena
  • Ny formidlingsmetoder
  • Tjenesteutvikling
  • Mangfold og inkludering
  • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Det er mulig å kombinere innsatsområder.

Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt.

Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av institusjoner. Kriterier for tildeling er nærmere beskrevet i veiledningen .

Les mer om alle områdene

Tegnspråkbøker
Det gis støtte til produksjon av tegnspråkbøker på dvd. Bøker for barn og unge i skolealder (grunnskole og videregående skole) prioriteres.

Mer om tilskudd til tegnspråkbøker

 

Spørsmål i forbindelse med utviklingsmidler rettes til Sekretariat for bibliotekutvikling

samlingen nettsidene