2010.04.29: Statusrapport MARC 21

MARC 21 som nytt utvekslingsformat for bibliografiske data i Norge

Etter anbefalinger fra Den norske katalogkomité (DNK) og Norsk Digitalt Bibliotek-Rammeverksprosjektet vedtok Nasjonalbiblioteket (NB) i 2007 å gå over til MARC 21som nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data. Våren 2008 ble det klart at Biblioteksystemleverandørene i Norge ikke så det som formålstjenlig å ta i bruk MARC 21 som internt format i systemene da det ville innebære svært store kostnader. DNKs arbeid med å sammenligne formatene resulterte i en konklusjon om at å ta i bruk MARC 21 for utveksling mellom bibliotekene uten å skifte internt format i biblioteksystemene, ville medføre et for stort tap av data. Høsten 2008 ble det derfor satt ned en arbeidsgruppe, etter initiativ fra systemleverandørene, som skulle se på en alternativ løsning. Alternativet bestod av en 3-delt løsning:

1) MARC 21 uten bruk av lokale felter og med skilletegn der det er nødvendig
2) Et nasjonalt tillegg, i henhold til en ny standard vedtatt av Den norske katalogkomité og Nasjonalbiblioteket
3) Privat tillegg. Fritt innhold, ikke standardisert, etter avtale mellom sender og mottaker

18. mars 2009 behandlet Biblioteksystemleverandørene i Norge utredningen av en alternativ løsning til å innføre MARC 21 som nytt nasjonalt utvekslingsformat. Systemleverandørgruppa hadde betenkeligheter med en slik tilnærming og kom med en ny anbefaling til Katalogkomitéen.

Systemleverandørgruppas anbefaling:

1) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at alle systemer støtter import og eksport av ren MARC21 til og fra utlandet og utenlandske verktøy.
2) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at Nasjonalbiblioteket og DNK fortsatt vedlikeholder NORMARC, og at NORMARC inntil videre benyttes til import og eksport mellom biblioteksystemer på det norske markedet.
3) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at det spesifiseres en XML-versjon av NORMARC basert på MarcXchange.
4) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at NB lager et filter og en API til og fra NORMARC og ren MARC21.
5) Tillatte tegnsett for NORMARC bør være ISO-8859 latin 1 og UNICODE serialisert som UTF-8.

Denne anbefalingen ble behandlet på møte i Katalogkomitéen 1. april 2009. Katalogkomitéen tok til etterretning systemleverandørgruppas betenkeligheter og anbefalte derfor at Nasjonalbiblioteket gjør om vedtaket sitt om MARC 21 som nasjonalt utvekslingsformat ( se sak 6/09 ).

Nasjonalbiblioteket fulgte anbefalingen fra systemleverandørene og Katalogkomitéen. Komitéen hadde saken oppe til ny behandling på sitt møte 9. november 2009 ( se sak 20/09 ). På dette møtet diskuterte komitéen hvilke konsekvenser det nye vedtaket får:

1) Både NORMARC og MARC 21 kan benyttes til utveksling av bibliografisk informasjon i Norge.
2) NORMARC vedlikeholdes fortløpende ved behov, ifølge endringer i MARC 21 og innspill fra bibliotekmiljøene og systemleverandørene i Norge.
3) MARC 21 benyttes ved utveksling med utlandet og mellom norske bibliotek som ønsker å utveksle informasjon i dette formatet.
4) Nasjonalbiblioteket har ansvar for konverteringstabeller mellom NORMARC og MARC 21 begge veier, og sørger for verktøy for konvertering til bruk for systemleverandørene.
5) MARC 21 oversettes ikke til norsk.

Katalogkomitéen vil ta opp igjen arbeidet med konverteringstabeller mellom NORMARC og MARC 21 i 2010. Vi vil i den sammenheng også se på vedlikeholdet av NORMARC og muligheten for å samordne formatet mest mulig med MARC 21.

samlingen nettsidene