2008.10.01 Statusrapport – MARC 21

MARC 21 som nytt utvekslingsformat for bibliografiske data i Norge
I løpet av året 2007 har Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité arbeidet med å sette opp en sammenligningstabell mellom NORMARC og MARC 21 og analysere hva konsekvensene vil være ved å gå over til MARC 21 som nytt utvekslingsformat. Dette arbeidet ble presentert på Kunnskapsorganisasjonsdagene ved Høgskolen i Oslo 7. februar 2008 og på Bibliotekmøtet i Bergen 7. mars 2008 (arr. 33).
 
I slutten av januar hadde Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité et møte med Biblioteksystemleverandørene i Norge. Her kom det fram at biblioteksystemleverandørene vil følge beslutningen om å innføre MARC 21 som standard nasjonalt utvekslingsformat, men at de ikke ønsker å endre internt registreringsformat til MARC 21. Dette har den konsekvens at utveksling internt i Norge, for eksempel mellom Biblioteksentralen og norske folkebibliotek, vil innebære tap av informasjon ved bruk av det nasjonale utvekslingsformatet. Kostnadene for systemleverandørene ved en overgang til MARC 21 som utvekslingsformat ble også trukket fram som en kompliserende faktor. Samtidlig ble det etter hvert også klart at den skisserte løsningen med å ta i bruk lokale felt i MARC 21 til nasjonale tilpasninger ikke er ønskelig sett fra systemleverandørenes synspunkt. Disse feltene er egentlig tenkt for lokale tilpasninger i det enkelte biblioteksystem.

Ut i fra de innspillene som biblioteksystemleverandørene kom med på dette møtet, mener vi at det kan oppstå en situasjon der biblioteksystemene oppretttholder NORMARC som utvekslingsformat til bruk i Norge og reserverer MARC 21 til utveksling med utlandet og eventuelt mellom norske fagbibliotek.

På Biblioteksystemleverandørmøtet i mars ble det startet en diskusjon om en alternativ løsning til den som Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité skisserte. Nå foreligger det et forslag fra systemleverandørene til en alternativ løsning . Dette forslaget går ut på å innføre en 3-delt løsning:

1. MARC 21 uten bruk av lokale felter og med skilletegn der det er nødvendig.
2. Et Nasjonalt tillegg, i henhold til en ny standard vedtatt av Den norske katalogkomité og Nasjonalbiblioteket
3. Privat tillegg. Fritt innhold, ikke standardisert, etter avtale mellom sender og mottaker.

Tanken er at ved internasjonal utveksling, utveksles i utgangspunktet ren MARC 21 i henhold til del 1 (hvis ikke sender og mottaker avtaler noe annet). Det nasjonale tillegget er tenkt brukt for utveksling internt i Norge mellom dataleverandører og/eller systemer. Del 3, det private tillegget, vil ikke Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité ha noe ansvar for.

Disse 3 delene gjøres entydige ved at de kvalifiseres med ulike navnerom. Del 1 skal alltid være med. Brukes del 2 for utveksling i Norge, vil denne delen bestå av tilføyelser til MARC 21 og/eller overstyring av felter i MARC 21. Dersom samme felt oppstår i del 1 og del 2, er det den nasjonale betydningen av feltet som vil gjelde for utveksling i Norge.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer både fra biblioteksystemleverandørene og Nasjonalbiblioteket/Den norske katalogkomité for å utrede om det er mulig å gjennomføre en slik 3-delt modell. Arbeidsgruppen skal rapportere tilbake til Biblioteksystemleverandørgruppa innen 1. desember 2008.

samlingen nettsidene