Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler for 2015
09. juni 2014
Av: Arne Gundersen
 

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek. Prosjekt- og utviklingsmidlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud. Søknadsfristen er 1. oktober 2014.

Rammene for prosjekt- og  utviklingsmidlene blir fastsatt i vedtak i Stortinget for statsbudsjettet.

Innsatsområder 2015
Det lyses ut midler til utviklingsprosjekt i fag- og folkebibliotek, spesielt innenfor disse områdene:

 • Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt
 • Biblioteket som læringsarena
 • Ny formidlingsmetoder
 • Tjenesteutvikling
 • Mangfold og inkludering
 • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Det er mulig å kombinere innsatsområder.

Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt.

Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av institusjoner. Kriterier for tildeling er nærmere beskrevet i veiledningen .

Les mer om alle områdene  

Hvem kan søke
Institusjoner innenfor fag- og folkebibliotekområdet kan søke, gjerne i samarbeid med andre.

Hvordan søke
Midlene tildeles for ett år av gangen. Les mer om flerårige prosjekt i veiledningen. Egenandelen bør normalt utgjøre minst 40%. Tildelt sum kan være mindre enn summen det er søkt om.

Her finner du veiledningen  

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema som vil bli tilgjengelig 20. august. Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 • Tittel på søknaden
 • Evt. innsatsområde(r) – se over
 • Opplysninger om søker
 • Mål for prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse
 • Prosjektets varighet
 • Framdriftsplan
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett og søknadsbeløp

Søknadsfristen er 1. oktober 2014 kl. 16.00.
Oversikt over tidligere tildelinger av prosjekt- og utviklingsmidler

samlingen nettsidene